Powerpoint från 5 maj 2014 (tillfälle 3)

Report
Godmanskap för
ensamkommande
asylsökande barn
Återkoppling 2
Lena Knutsson
Överförmyndarenheten
Förtydliganden av uppdraget
• Boendet eller socialsekreteraren ansvarar för transporter av barnet.
Meddela boendet i god tid om möten m.m.
• God man närvarar vid första tandläkarbesök samt läkarsamtalet efter
hälsoundersökningen, dvs. tar emot hälsoundersökningens resultat.
Boendet följer därefter med barnet för löpande sjuk- och hälsovård
• Boendet ansvarar för att barnet har tillsyn om omvårdnad även vid
resor och besök som görs, efter samråd med god man
KUNGSBACKA KOMMUN
Förtydliganden av uppdraget
• ICA-kortet bör inte lämnas till barnet att handha själv, inte ens i
samråd med god man
• Att se till att barnets föräldrar kommer till Sverige ingår inte i
uppdraget. Du företräder inte barnet i detta och barnet kan inte
företräda sig själv.
• Meddela MiV om barnet under asyltiden får bidrag från annat håll,
t.ex. socialtjänsten. Tänk på att du har intygat barnets inkomster på
heder och samvete för dagersättnngen, se MiV:s ansökningsblankett.
KUNGSBACKA KOMMUN
Hur börjar uppdraget?
• Ansökan från Migrationsverket
• Du får ett telefonsamtal eller mejl om uppdrag från ÖFE
• Om utredningar är bokade, måste du kunna de tiderna
- Mottagningsutredning (MUS)och asylutredning
• Svar om du kan ta uppdraget önskas i princip genast, senast samma
dag
• Åtagandeblankett med uppgifter om barnet skickas:
- Namn och boende med adress/telefonnummer
- Födelsetid
- Kön
- Språk, nationalitet
- Placeringskommun och ev. kontaktuppgifter till socialsekreterare
- Kontaktuppgifter till Migrationsverket och ev. offentligt biträde
KUNGSBACKA KOMMUN
Hur börjar uppdraget?
• Så snart du åtagit dig uppdraget fattas beslut om förordnande
• Du får ett registerutdrag, som blir din legitimation att du är
ställföreträdare för barnet för myndigheter och andra. Du informerar
berörda om ditt uppdrag själv.
• ÖN skickar dock beslutet till Migrationsverket
• Du får en anmodan att inkomma med en förteckning över barnets
tillgångar och skulder, särskild blankett bifogas
• Kontakta boendet, presentera dig som god man och boka tid för att
träffa barnet. Boka tolk själv eller hör vilka rutiner boendet har kring
detta. Se informationsblad på ÖN:s hemsida om ensamkommande
barn
• Om du tagit över ett uppdrag efter tidigare god man ska du själv
meddela alla berörda om ditt uppdrag, inkl. Migrationsverket
KUNGSBACKA KOMMUN
Uppdraget…
• Det är lämpligt att ta med förteckningsblanketten när du träffar barnet
första gången och fråga om det finns några tillgångar eller skulder.
Lämna in förteckningen snarast till ÖN.
• Ansök därefter om dagersättning och ev. särskilt bidrag från MiV.
Observera att om barnet får bidrag/tillgångar från andra än MiV under
asyltiden, detta ska meddelas MiV, se MiVs ansökningsblankett.
• Om förteckningen visar 0 kronor , beslutar ÖN om förenklad
redovisning/redogörelse. Du får en blankett för detta med beslutet.
• Förenklad redovisning gäller intill en månad efter det att barnet fått
permanent uppehållstillstånd, PUT. Därefter årlig redovisning enligt
samma rutin som andra uppdrag hos ÖN.
KUNGSBACKA KOMMUN
Om barnet får PUT
• PUT-samtal hos Migrationsverket
• Meddela genast ÖFE och andra berörda om beslutet
Efter PUT
• Ansök om folkbokföring; Skatteverket
• Meddela genast ÖFE om barnets personnummer
Efter personnummer
• Ansök om ID-kort; Skatteverket i Göteborg, Rosenlund. Betala i förskott,
ta med kvitto och barnets handlingar, eget leg m.m., se SKV:S hemsida.
• Ansök om försörjningsstöd hos Individ & Familjeomsorg, IFO, se dock
Fyrtornets info nedan
• Öppna bankkonton; ett som barnet ensam disponerar, ett som god man
disponerar. Skicka in kontobevis till ÖN på båda kontona.
• Registrera barnet hos försäkringskassan
KUNGSBACKA KOMMUN
Efter PUT
• Uppdraget som god man kvarstår tills särskild vårdnadshavare (SFV)
förordnas
• ÖFE avvaktar bosättningsmeddelande från MIV och underrättar
därefter IFO om förutsättningar för SFV
• Det ingår i ditt uppdrag att följa upp att IFO anmäler att det finns
förutsättningar för förordnad vårdnadshavare till tingsrätten
• Barnet skrivs ut från asylsystemet till kommun en månad efter PUT.
Därefter har kommunen ansvar även för ekonomiskt bistånd.
• Du redovisar härefter årsvis. Den förenklade redovisningen upphör.
• Du redovisar användningen av medlen på det bankkonto som du
disponerar, inte barnets, enligt instruktion. Du ska lämna en
redogörelse över vad du har gjort för barnet under året.
• Om du blir förordnad vårdnadshavare lämnar du ingen redogörelse,
bara en ekonomisk redovisning.
KUNGSBACKA KOMMUN
Barnets ekonomi
• Före pnr och ID-kort svårt att få bankkonto – förbered genom att
spara till ID-kort och fickpengar för mellantiden
• Sammanblandning av barnets medel med egna eller andra medel är
inte tillåtet enligt FB
• Ansöka om försörjningsstöd, annat bistånd
• Ansöka om CSN + extra tillägg
• CSN - utbetalas till Individ & Familjeomsorg, IFO, istället och kommer
åter som försörjningsstöd direkt till bankkonto i barnets namn som
god man disponerar. Sammanblandning undviks då. Hör med IFO.
• Ev. ansöka om efterlevandepension – barnets medel till barnets
bankkonto som god man disponerar. Hör med Pensionsmyndigheten.
• Flerbarnstillägg bara om barnen bor med vårdnadshavaren. Hör med
FK så att inte utbetalning sker felaktigt.
KUNGSBACKA KOMMUN
Efter PUT
I avvaktan på att särskild vårdnadshavare förordnas:
Omvårdnad, trygghet och en god fostran
•
•
•
•
•
•
Långsiktig planering; barnets framtid
Ekonomisk fostran
Besluta om boende och skola
Följa upp hälsan och tandstatus
Om barnet vill, eftersök släktingar – Röda Korset
Ingen skyldighet att se till att barnets föräldrar eller andra anhöriga
kommer hit; ingår inte i uppdraget. Företräder inte barnet i detta och
barnet kan inte företräda sig själv. Informera barnet om detta på tidigt
stadium.
KUNGSBACKA KOMMUN
Om barnet flyttar efter PUT
• Anmäl genast till överförmyndarenheten (även skolan, tandläkare,
vårdcentral och andra berörda)
• Barnets folkbokföringsort = Behörig överförmyndare
• Tillsynen flyttas över till nya kommunens ÖN; du redovisar ditt
uppdrag dit
• Observera att arvodesriktlinjerna är olika i olika kommuner
• Flyttar barnet långt bör ny ställföreträdare förordnas där barnet bor
nu. Begär entledigande.
KUNGSBACKA KOMMUN
Rätt folkbokföring?
• Familjehem – hos familjehemmet
• HVB enbart för EKB – på HVB-hemmet
• Tillfälligt jourhem – på församlingen i anvisningskommunen
• HVB-hem, ej enbart för EKB – på församlingen i
anvisningskommunen
KUNGSBACKA KOMMUN
Särskild förordnad vårdnadshavare
• Permanent ställföreträdare; långsiktig planering; ett helt annat
uppdrag än godmanskapet
• Dela på vårdnad och förmynderskap; två personer? Hör med IFO.
• Åter; påtala för socialsekreteraren att vårdnadshavare ska förordnas
• Meddela ÖFE om tingsrättens beslut, om det blir känt
KUNGSBACKA KOMMUN
Om barnet får avslag
•
•
•
•
•
•
Samtal hos MiV
Överklagande eller nöjdförklaring
Verkställighet av utvisningsbeslut – återvändande
Gode mannen kvarstår i uppdraget tills barnet lämnat Sverige
Meddelar ÖFE, lämnar slutredovisning
ÖN beslutar om upphörande och entledigande
KUNGSBACKA KOMMUN
Om barnet avviker
•
•
•
•
•
•
God man anmäler försvinnandet till polis
Barnet avskrivs från asylsystemet (MiV)
Polis följer i regel upp med god man tills barnet fyllt 18 år
Placeringen i boendet avbryts ev.
Om barnet påträffas, kontakta ÖFE
Om barnet inte påträffats eller avhörts inom två månader, meddela
ÖFE
• ÖN beslutar om upphörande av godmanskapet och entledigande efter
viss tid
• God man slutredovisar uppdraget till ÖN
KUNGSBACKA KOMMUN
Fyrtornet
- boende för ensamkommande
KUNGSBACKA KOMMUN
Fyrtornet - Vår målsättning
• Att ge ungdomarna en trygg start med stöd och struktur i vardagen.
• Att verka för att ungdomarna ökar sin förmåga att leva ett
självständigt liv, och för integration och förståelse av det svenska
samhället och språket.
• Att hjälpa ungdomarna att bearbeta sin situation och vad de upplevt.
Samt till en så god hälsa som möjligt, så väl psykiskt som fysiskt.
• Hjälpa ungdomarna till en meningsfull fritid och ett aktivt liv.
KUNGSBACKA KOMMUN
Fyrtornet - Vår pedagogiska tanke
• KASAM = Känsla Av sammanhang: Vi arbetar utifrån ett
salutogent perspektiv, och vi vill stärka ungdomarnas känsla av
sammanhang genom att verka för att deras vardag ska bli mer
begripbar, hanterbar och meningsfull.
• Rutiner och daglig struktur: Vi anser att rutiner och
igenkännande är avgörande. När man befinner sig i ”kaos”
är förutsägbarhet i vardagen en trygghet för många.
• Balans: Ungdomen behöver i första hand få ”landa” och känna
sig trygg. Balansen mellan ”landa” och integration är en viktig
framgångsfaktor.
KUNGSBACKA KOMMUN
Fyrtornet - Metoder
• Konsekvenspedagogik: Vi arbetar med att medvetengöra
ungdomarna om konsekvenserna av deras egna val.
• Hitta rätt: Ett material som främjar integration och dessutom har visat
sig vara en framgång, när det gäller att skapa relation mellan
ungdom och kontaktperson.
• Vård och genomförandeplan: Alla ungdomarna har också
individuella mål som ska ställas i relation till, var i ålder och förmåga
som ungdomen befinner sig i. Dessa finns beskrivna i ungdomens
genomförandeplan.
KUNGSBACKA KOMMUN
Fyrtornet - Metoder
• Kontaktmannaskap: Varje ungdom har två kontaktpersoner på
boendet. Man har ca ett kontaktsamtal i veckan. Samtalen ska utgå
från ungdomens behov och mognad. Här kan man använda, Hitta rätt
eller ungdomens genomförandeplan som underlag till samtalen.
• Miljöterapeutiskt: Skapa en trivsam och igenkännande miljö där
både personal och ungdomar värnar för varandra och omgivningen.
KUNGSBACKA KOMMUN
Budget
Inkomst per månad
2050Kr
Fritid
500 Kr/mån – 6000/år
Läkemedel
Resor
150 Kr/mån
250 Kr/mån
Spar
150 Kr/mån
Kläder
500 Kr/mån – 6000/år
Fickpeng
500 Kr/mån ( 6000/år)
1550 Kr har din God man på ditt
konto, du behöver i god tid tala om
att du behöver pengar och till vad.
klubbs avgifter, sportutrustning,
gymkort, aktiviteter med boendet ( tex
skidresa), bio, inköp av cykel eller
dylikt
= kostnaden för ett fritidskort per
månad.
Till något man vill köpa tex en mobil
Klippning, telefonkort, godis, äta eller
fika ute tex Mc-donalds
KUNGSBACKA KOMMUN
Personer i ungdomens liv som
nyanländ och asylsökande
Övriga
Socialsekreterare
Skolpersonal
Övrig
personal
Sjukvårdspersonal
God man
Ungdomen
Ungdomen
Juridisktombud
Kontaktpersoner
MigrationsVerkets
utredare
Övriga
boende
tolkar
Tolkar
KUNGSBACKA KOMMUN
Återträff till hösten
8 september 2014 klockan 16
Samling i Stadshusets
reception.
Anmälan senast 27 augusti
på 0300-83 47 07 eller
[email protected]
KUNGSBACKA KOMMUN

similar documents