Presentationen Förhandsreglering naturgas referensgruppsmöte 11

Report
Förhandsreglering naturgas
Referensgruppsmöte 11 februari 2014
Dagordning
1. Kapitalbasförordningen
9. Tillgångar i kapitalbasen
2. Avsaknad av föreskriftsrätt
10. Indexuppräkning kapitalbasen
3. Ei:s föreskrifter
11. Dokumentation
4. Prel. tidsplan
12. Skyldighet att lämna in uppgifter
5. Kapitalförslitning
13. Ansökan om omprövning
6. Om åldersuppgifter saknas
14. Skyldighet att lämna uppgifter vid
Ei:s omprövning
7. Anslutningsavgifter
15. Handbok för inrapportering
8. Påverkbara löpande kostnader
16. Övriga frågor
Kapitalbasförordningen (2014:35)
• Träder i kraft 1 mars 2014
• Fastställer Ei:s bemyndiganden enligt följande
– Hur avdrag av anslutningsavgifter får beräknas (4 §)
– Vilka kostnader som naturgasföretagen kan påverka (5 §)
– Vilket index som ska användas för att räkna om de
påverkbara kostnaderna (5 §)
– Vilka tillgångar som ska ingå i kapitalbasen (6 §)
– Hur indexet ska beräknas (kapitalbasen) (9 §)
Kapitalbasförordningen
– Beräkning av kapitalförslitning (10 §)
– Hur anläggningarnas ålder ska bestämmas i de fall
åldersuppgifter saknas (11 §)
– Dokumentation (13 §)
– Skyldigheten att lämna in förslag till intäktsram och
uppgifter (14 § 1)
– Uppgifter i ansökan om omprövning (14 § 2)
– Skyldighet att lämna uppgifter vid Ei:s omprövning ( 14 §
3)
Ei har inte föreskriftsrätt gällande
• Effektiviseringskrav påverkbara kostnader
• Kalkylränta
• Avskrivningstider
Företagen ska i sin ansökan ange vilken kalkylränta och
vilka avskrivningstider som de anser ska tillämpas.
Dessa frågor kommer fastställas först i Ei:s beslut.
Ei:s föreskrifter
1. Avser naturgasföretagens inrapportering och
dokumentation
2. Avser Ei:s beräkning av skäliga kostnader och en rimlig
avkastning
Preliminär tidsplan
11 februari
Referensgruppsmöte
18 februari
Remissutskick föreskrift
11 mars
Remiss åter
INTERN BEREDNINGSTID
7 april
Föreskrift till tryck
2 maj
Åter från tryck
15 maj
Föreskrifterna träder i kraft
1 juli
Sista inrapporteringsdag
30 oktober
Beslut intäktsramar
Ei:s föreskriftsrätt
Kapitalförslitning
Beräkning av kapitalförslitning (10 §)
• Real linjär metod
• Beräknas per anläggningskategori
• Kapitalförslitningen beräknas utifrån det halvårsskifte som
anläggningen tagits i bruk
• Om den ekonomiska livslängden är slut ska kapitalförslitningen
beräknas till noll
• Ej stöd i förordningen att beräkna kapitalförslitning efter att den
ekonomiska livslängden är slut
Ei:s föreskriftsrätt
Anläggningarnas ålder om åldersuppgifter
saknas
Om hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas i
de fall åldersuppgifter saknas (11 §)
1. Om andra uppgifter kan göra sannolikt att en tillgång tagits i bruk
ett visst år ska tillgången anses ha tagits i bruk det första året i ett
femårsspann.
Exempel: Utbyggnad 1990 – åldersspann 1988-1992. Tillgången
ska anses ha tagits i bruk 1988.
2. För det fall inga uppgifter finns som styrker åldern ska
anläggningen ingå i kapitalbasen men utan att ange årtal då
denna tagits i bruk.
Ei:s föreskriftsrätt
Anslutningsavgifter 1(2)
• Hur avdrag av anslutningsavgifter får beräknas (4 §)
1. Inrapportering
-
De anslutningsavgifter som kommer under tillsynsperioden
De anslutningsavgifter som prognostiseras tillsynsperioden
Ei:s föreskriftsrätt
Anslutningsavgifter 1(2)
• Hur avdrag av anslutningsavgifter får beräknas (4 §)
2. Beräkning
a) Anslutningar utförda före tillsynsperioden:
- Intäktsramen minskas med sammanlagda anslutningsintäkter under
tillsynsperioden
b) Anslutningar prognostiseras utföras under tillsynsperioden:
-
Intäktsramen minskas med sammanlagda anslutningsintäkter under
tillsynsperioden
Ska periodiseras över den ekonomiska livslängden
Ei:s föreskriftsrätt
Påverkbara löpande kostnader
Vilka kostnader som naturgasföretagen kan påverka (5 §)
• De kostnader som ej är opåverkbara
• Opåverkbara kostnader
– Kostnader för överliggande nät
– Myndighetsavgifter
Vilket index som ska användas för att räkna om de
påverkbara kostnaderna (5 §)
– ett befintligt index som bäst överensstämmer med
naturgasföretagens kostnadsutveckling
– KPI
Index för olika kostnadsslag
Kostnadsslag
Index
Råvaror och förnödenheter (RR73120)
Index för inhemsk tillgång, ITPI
Övriga externa kostnader (RR73130)
Konsumentprisindex, KPI
Personalkostnader (RR73140)
Arbetskostnadsindex för tjänstemän
respektive arbetare, AKI alternativt
Labour Cost index (LCI)
Övriga rörelsekostnader (RR73180)
Ingen rekommendation
Löpande påverkbara kostnader fördelat på
kostnadsslag
Indexutveckling under åren 2008 -12
Ei:s föreskriftsrätt
Tillgångar som ingår i kapitalbasen
• Vilka tillgångar som ska ingå i kapitalbasen (6 §)
Används i verksamheten
Redovisas indelat i sju anläggningskategorier
•
•
•
•
•
Nuanskaffningsvärde
Värderingsmetod
ledningar i km och övriga anläggningar i antal och
När anläggningen tagits i bruk
Tillämpad avskrivningstid för varje anläggningskategori.
Ei:s föreskrifträtt
Indexuppräkning kapitalbasen
• Hur indexet ska beräknas (kapitalbasen) (9 §)
• Branschrelaterade entreprenadindexet (tidigare E84
entreprenadindex) framtaget av SCB
• SCB:s Metodrapport för index avseende naturgasföretag åt
Energimarknadsinspektionen oktober 2009
• Årlig uppdatering av naturgasindex för transmissonrespektive distributionsledningar i naturgassystemet
Entreprenadindex, bas januari 2011
• SCB har gjort en översyn av Entreprenadindex E84,
vilket resulterat i ett nytt Entreprenadindex med bas
januari 2011= 100. Det berör inte naturgasindexet som
är ett avtal med årsvisa uppräkningar och den
procentuella förändringen är densamma efter januari
2012 i både de uppräknade talen för E84 och nya
Entreprenadindex.
SCB aktuella indexserier (november 2013)
Entreprenadindex litt nr
Benämning
311
Jordarbeten
324
Läggning av stålrör
1101
Stålrör och delar
1108
Plaströr för värme och vatten
511
Projektering
Kommentar
tidigare litt nr 325
tidigare litt nr 1103
Ei:s föreskriftsrätt
Dokumentation
Får meddela närmare föreskrifter om dokumentation
enligt 12 § (13 §)
• Anläggningstillgångar
–
–
–
–
•
•
•
•
Typ av anläggning
Teknisk specifikation
Tryckklass
Besittningsrätt
Skäl och underlag för använd värderingsmetod
De tillgångar där exakta åldersuppgifter saknas
Fördelning mellan tillgångarna
Motivering vid värdering till vad som är skäligt
Ei:s föreskriftsrätt
Lämna förslag till intäktsram 1(3)
• Skyldigheten att lämna in förslag till intäktsram och att
lämna uppgifter till stöd för förslaget (14 § 1)
Vilka ska inrapportera?
-
Transmission – omfattar även lagring i rörledning
Distribution
Lagring i lagringsanläggning
Drift av förgasningsanläggning
Ett förslag till intäktsram ska lämnas för varje verksamhet.
Ei:s föreskriftsrätt
Lämna förslag till intäktsram 2(3)
Skyldigheten att lämna in förslag till intäktsram och att
lämna uppgifter till stöd för förslaget (14 § 1)
Tidpunkt för inlämning av förslag till intäktsram
-
Tillfällig bestämmelse inför tillsynsperioden som börjar 1/1 2015
Normalt 9 månader innan tillsynsperioden börjar
En tillsynsperiod är normalt 4 år enligt naturgaslagen.
-
Kan ansöka om annan tillsynsperiod senast vid inlämning av
intäktsramen – ska motiveras
Ei:s föreskriftsrätt
Lämna förslag till intäktsram 3(3)
Skyldigheten att lämna in förslag till intäktsram och att
lämna uppgifter till stöd för förslaget (14 § 1)
Förslaget ska innehålla
-
Grunduppgifter om företaget
-
Beloppet som naturgasföretaget föreslår att Ei ska besluta som
intäktsram. I svenska kronor exkl. moms
Ytterligare uppgifter enligt föreskrifterna plus övriga uppgifter som
naturgasföretaget anser att Ei behöver
-
Ei:s föreskriftsrätt
Ansökan om omprövning
Vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om
omprövning ( 14 § 2)
• Det belopp med vilket företag föreslår ändring
• Skäl och uppgifter till stöd för ändringen
• Beloppet i svenska kronor exkl. moms
Ei:s föreskriftsrätt
Skyldighet att lämna uppgifter vid Ei:s omprövning
Skyldigheten för ett naturgasföretag att lämna uppgifter
vid tillsynsmyndighetens omprövning ( 14 § 3)
1. Ei ska ändra ett beslut under tillsynsperioden om
1. Naturgasföretaget lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter påverkar i mer än
ringa omfattning
2. Beslutet fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag
3. Tillgångar har överlåtits under tillsynsperioden – påverkar i väsentlig omfattning
2. Ei ska ompröva ett beslut efter tillsynsperioden om
1. Om det finns skäl att anta att ramen är större än vad som är motiverat – får ej
vara ringa avvikelse
3. EI ska ompröva ett beslut under eller efter tillsynsperioden om
1. Myndigheten eller domstol beslutat om ändring gällande tidigare tillsynsperiod
Ei avser ej utnyttja bemyndigandet
Handbok för inrapportering
• Behov hos företagen?
Övriga frågor

similar documents