Paulsen - Den norske sjørettsforeningen

Report
Sjørettsforeningens seminar om
internasjonal gjeldsforfølgning
Trond S. Paulsen, advokat ( H )
Historien om Aliot – anerkjennelse av utenlandske skipsregistre
etter Rt-2013-307
1.
Innledning
 Russisk frysetråler Aliot, 50,3 meter lengde
 Spørsmål om tvangsfullbyrdelse i Norge
 Norsk kreditor - russisk debitor
 Kravet var ikke sjørettslig
 Utleggspant i fartøyet gitt av Namsmannen i Kirkenes
 Debitor ikke eier etter det russiske skipsregisteret, «RSR»
 RSR registrerte derfor ikke utlegget
2.
Kreditors anførsler
 Salget av Aliot fra russisk debitor var proforma
 RSR var ikke et realregister
 RSR var ikke «tilsvarende» det norske etter tvangsloven § 1-18
 Norsk domstol skulle ikke akseptere opplysningene i RSR om
eierskap
 Tvangssalg av Aliot som ikke registrerbart løsøre
3. Sjøloven § 74, første ledd
 Panterett i fremmed skip skal anerkjennes
som gyldig her i riket forutsatt:
(forts)
3. Sjøloven § 74 første ledd
 1) at panteretten er stiftet og registrert i samsvar med lovgivningen i den
stat hvor skipet er registrert,
 2) at registeret og de dokumenter som ifølge registreringsstatens lovgivning
skal oppbevares hos registerføreren, er offentlig tilgjengelige, og at
utskrifter av registeret og avskrifter av dokumentene kan fås hos
registerføreren, og
 3) at registeret eller et dokument som nevnt i nummer 2 angir

a) den opprinnelige panthavers navn og adresse eller at dokumentet
er utstedt til ihendehaveren,

b) det beløp som panteretten skal sikre, og

c) datoen og andre forhold som ifølge registreringsstatens lovgivning
bestemmer prioriteten
4. HRs kjennelse, sammendrag
 Tvangsdekning kan bare skje på grunnlag av en panterett
 Sjøloven § 74 første ledd gir særregler om når en panterett
i et utenlandsk skip skal anerkjennes som gyldig i Norge
 Bestemmelsen var oppfølging av sjøpantkonvensjonen 1967
 Falkanger m. fl. Kommentarutgave til tvangsloven (s. 664-665)
Vilkårene i sjøloven § 74 første ledd nr. 2 og 3 vil for alle praktiske
formål være avgjørende for om et utenlandsk register er et
realregister etter tvangsloven
 LH-kjennelsen oppheves: Er ikke klart om nevnte vilkår er vurdert
5. Drøftelse av HRs kjennelse del I
 Hva anføres egentlig i Kommentarutgave (s.664-665)
 Den praktiske betydningen av «tilsvarende utenlandske registre»: Gjelder
pant i skip. Kommer utenlandske registrerte skip under norsk flagg, vil pant
bli overført til norsk skipsregister, når vilkårene i sjølovens § 74 er tilfredsstilt.
 Registerføreren må ta standpunkt til overføring av pantet
 Ingen antydning i Kommentarutgaven om utvidende tolkning av § 74
 (s. 81): «Om utenlandsk register skal aksepteres som tilsvarende det norske,
må bero på en totalvurdering der det især må legges vekt på registrenes
pålitelighet, de rettsvirkninger som registrering har og publikums
innsynsrett».
5. Drøftelse av HRs kjennelse del II
 Sitatet beskriver godt det som bør være gjeldende rett
 I totalvurderingen vil også elementer nevnt i sjøloven § 74 komme inn
 Lagmannsretten hadde i sin (opphevete) kjennelse konkludert med at RSR var
«tilsvarende»:
RSR var offentlig tilgjengelig, angir eier- og heftelsesforhold og
oppbevarer dokumenter som det kan fås avskrift av
 Om HRs henvisning til sjøpantkonvensjonen av 1967 som bakgrunn
 Den ble tiltrådt av bare fem land:: De tre skandinaviske, Marokko og Syria.
 Trådte aldri i kraft. Norge trakk tilbake sin ratifikasjon i 2010
6. Nærmere om sjøloven § 74
 HR opphevet Lagmannsrettens kjennelse fordi den ikke fant det klart:
om vilkårene i sjøloven § 74 «er vurdert og funnet oppfylt»
 Lagmannsrettens påfølgende kjennelse: RSR tilfredsstilte kravene i sjøloven § 74
 Ankeutvalget nektet anke over kjennelsen fremmet for Høyesterett
 For resultatet i saken om tvangssalg fikk Rt-2013-307 ingen praktisk betydning.
 Russland er part i gjeldende konvensjon av 1993 om pant med videre i skip
 Reglene i den tilsvarer i all hovedsak konvensjonen av 1967, (jf sjøloven § 74)
 Norge har ennå ikke slutte seg til 1993-konvensjonen
7. Om Aliot var blitt tvangssolgt her
 Sjøloven § 13 bestemmer:
 Skip ervervet fra utlandet kan ikke registres her uten attest fra vedkommende
utenlandske register om at det ikke er innført der m.m.
 RSR ville ikke ha utstedt en slik attest
 Aliot-eiers kontakt med sine myndigheter:
 Russisk UD orienterte Aliots eier skriftlig om hovedtrekkene i RSR
 Rettsavdelingen i russisk UD: viste til bilateral avtale av 1974 om skipsfart artikkel 7:
 Partene skal anerkjenne nasjonalitet etter dokumenter om bord på skipet, utstedt
av partenes kompetente myndighet og partene skal anerkjenne målebrev,
registreringsbevis eller andre nasjonale dokumenter for skip
8. Rt-2013-307 – et arbeidsuhell
 Kildemessig og ut fra reelle hensyn er kjennelsen svak
 Uheldig av HR å gi sjøloven § 74 en utvidende tolkning
 HR burde ikke ha opphevet kjennelsen (av 05.12.2012)
 Den vil neppe bli påberopt for norske domstoler eller i andre land
 Kjennelsen belyser behovet for internasjonale løsninger,
Gjeldende sjøpantkonvensjon av 1993
CMIs konvensjonsutkast (2014) om tvangssalg av skip

similar documents