OH-bilder från seminarium om lokalt avtal med

Report
Lokalt avtal om arbetstid för lärare
m.fl. vid Lunds universitet
2012
Seminarieserie maj – juni 2012
Dagens agenda
•
•
•
•
Sammanfattning
Kollektivavtal
Genomgång av avtalet
Det fortsatta arbetet
Sammanfattning
• Det är ett kollektivavtal
• Tidsmässigt bör personalplaner,
kompetensutvecklingsplaner och
utvecklingssamtal genomföras i anslutning till
budgetarbetet
• Variationer mellan olika utbildningsområden och
användning av olika begrepp medför att generella
beräkningsgrunder för tidsåtgång som är
identiska för alla är svåra att fastställa
• Avtalet berör inte finansieringsfrågor
Kollektivavtal
• Vad är ett kollektivavtal?
– Formalavtal: parter, form, innehåll
• Centrala och lokala kollektivavtal
• Kollektivavtalets särskilda rättsverkningar:
– Medlems bundenhet
– Normativ verkan
– Tvingande verkan
– Fredsplikt
Exempel 1
På institutionen diskuteras det nya arbetstidsavtalet. En del av de anställda är fackligt anslutna,
andra är det inte. Gäller avtalet för alla, trots att
vissa inte är medlemmar i något fack?
En kommentar som fälls lyder enligt följande:
”Ett intressant men ganska generellt dokument. Vi
fortsätter nog att göra som vi gjort hittills.”
Kan man göra det?
Syfte
• Utbildning och forskning av hög kvalitet kan
genomföras.
• Bra arbetsförhållanden för universitets lärare.
• Balans i arbetstidens fördelning över
kalenderåret.
• En god arbetssituation och en god arbetsmiljö.
• Bemanningsplaneringen ska grundas på en
realistisk bedömning av vilken faktisk tid som
krävs för att fullgöra olika arbetsuppgifter väl.
• Vid uppföljning och utvärdering av verksamhet
ska arbetsfördelningen särskilt uppmärksammas
för att förbättra bemanningsplaneringen.
1 § Bemyndigande
Avtalen sluts med stöd av 1 kap 4 § ALFA med
bilaga 5 och 1 kap 4 § ALFA-T med bilaga 5.
2 § Tillämpningsområde
Detta avtal gäller lärare och i tillämpliga delar vissa
andra anställningar (se nedan) vid Lunds universitet
vilka omfattas av ALFA och ALFA-T.
3 § Årsarbetstid (per kalenderår)
Samtliga förekommande arbetsuppgifter för en lärare
ska inrymmas i den totala årsarbetstiden som är:
1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
(fr o m det år läraren fyller 40 år)
1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar
(fr o m det år läraren fyller 30 år)
1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar
(t o m det år läraren fyller 29 år)
4 § Arbetsuppgifternas fördelning
• Balans mellan en lärares olika arbetsuppgifter .
• Balans i årsarbetstidens fördelning över
kalenderåret.
• Fördelningen av arbetsuppgifterna (personalplan)
kan ske i en dokumenterad flerårsplan på högst tre
år.
• Utrymme för forskning ska normalt ges enbart till
vetenskapligt kompetenta lärare.
4 § Arbetsuppgifternas fördelning
Professor, gästprofessor, adjungerad professor
En professor ska normalt ägna huvudparten av sin
årsarbetstid åt forskning samt delta i utbildning och
handledning av forskarstuderande. En professor
bör även delta i undervisning inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå.
4 § Arbetsuppgifternas fördelning
Seniorprofessor
Arbetsuppgifterna för en seniorprofessor regleras i
den enskilda överenskommelse som träffas. En
seniorprofessor ska normalt ägna huvudparten av
sin årsarbetstid åt forskning. En seniorprofessor
kan även delta i undervisning inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå samt utbildning och
handledning av forskarstuderande.
4 § Arbetsuppgifternas fördelning
Universitetslektor
En universitetslektor ska normalt ägna sig åt både
utbildning och forskning.
Den del av årsarbetstiden som används för
utbildning ska normalt uppgå till i genomsnitt högst
70 % för planeringsperioden. Övriga
arbetsuppgifter ska normalt uppgå till minst 30 %
av arbetstiden varav minst 20 % ska avse forskning
och kompetensutveckling.
4 § Arbetsuppgifternas fördelning
Postdoktor, biträdande universitetslektor,
forskarassistent
En postdoktor, biträdande universitetslektor och
forskarassistent ska ägna huvudparten av sin
årsarbetstid åt forskning.
Det ska ges möjlighet till högskolepedagogisk
utbildning och att vara verksam inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå för att kunna
meritera sig för anställning som universitetslektor
och professor (se universitetets föreskrifter rörande
anställning av lärare, 22 §).
4 § Arbetsuppgifternas fördelning
Universitetsadjunkt
En universitetsadjunkt ska normalt ägna
huvudparten av sin årsarbetstid åt utbildning.
Den del av årsarbetstiden som används för
utbildning ska normalt uppgå till i genomsnitt högst
80 % för planeringsperioden. Övriga
arbetsuppgifter ska normalt uppgå till minst 20 %
av arbetstiden varav minst 10 % ska avse
kompetensutveckling, vari forskarutbildning kan
ingå där så är relevant.
Exempel 2
En universitetslektor har endast uppgifter på
institutionen.
Undervisning, max 70 %
Forskning och
kompetensutveckling,
min 20 %
Exempel 3
En universitetslektor har uppdrag om 20 % för
fakulteten.
Fakultetsuppdrag 20 %
Undervisning, max 50 %
Övriga arbetsuppgifter,
min 30 %
Exempel 3, alt 2
En universitetslektor har uppdrag om 20 % för
fakulteten.
Fakultetsuppdrag 20 %
Undervisning, max 60 %
Forskning och
kompetensutveckling,
min 20 %
Exempel 4
Vad händer med arbetsuppgifternas fördelning när
en universitetslektor blir befordrad till professor?
Före:
Undervisning, max 70 %
Efter:
Undervisning, max 49%
Forskning och
kompetensutveckling,
min 20 %
Forskning samt delta i utbildning och
handledning av forskarstuderande,
min 51 %
5 § Kompetensutveckling
• Varje enskild lärare ska garanteras viss tid för
egen kompetensutveckling.
• Lärare bör stimuleras att meritera sig.
• En kompetensutvecklingsplan ska finnas för varje
lärare.
• I utvecklingssamtal ska en uppföljning och
revidering av planen göras.
6 § Personalplan
• Planeringen av årsarbetstiden ska ske i samråd
med berörd lärare.
• Planering ska genomföras för varje kalenderår.
• En undervisningstimme (45 minuter), inklusive
för- och efterarbete, ska omräknas till 2-7
klocktimmar.
• Lärares personalplan utarbetas i god tid,
dokumenteras och fastställs av
prefekt/motsvarande.
6 § Personalplan, kalenderårscykel
Utvecklingssamtal
Budgetarbete och
resursfördelning
(kompetenutveklingsplan)
Arbetsmiljö
(skyddsronder)
Personalplan
Årscykel
(Saco)
Lönesamtal
Exempel 5
Hur många föreläsningstimmar skall en
universitetslektor som endast har uppgifter på
institutionen maximalt göra?
Svar:
•
•
•
•
Lektorn är 45 år, dvs. har 35 semesterdagar och skall
därmed göra 1700 timmar per år (årsarbetstid)
70 % av denna tid är 1190 timmar.
Vi antar att examination är förknippad med lektorns
föreläsningar, dvs. minst faktorn 4 skall användas.
Det ovanstående ger 297 föreläsningstimmar för
lektorn per kalenderår.
Exempel 6
Universitetslektorn från föregående exempel erhåller till allas
glädje ett forskningsanslag. Men prefekten konstaterar att
undervisningen nog ändå måste ligga fast. Prefekten kommer
då överens med lektorn att denne ändå ska få forska mer –
undervisningstiden som görs ”för mycket” i år kan man bara
spara och lyfta över till nästa år och då istället användas till
forskningstid.
Svar:
• Årsarbetstiden är fortfarande totalt 1700 timmar.
• Om utrymmet för forskning utökas måste
undervisningstiden eller tid för andra arbetsuppgifter
minskas, annars uppkommer övertid.
Exempel 7
När upprättas personalplanen? För vilken tidsperiod?
Svar:
• Förslagsvis under hösten före det kalenderår då den ska
gälla.
• Lämpligen genomförs också utvecklingssamtal i
anslutning till att personalplanen upprättas.
I samband med detta upprättas också en
kompetensutvecklingsplan.
• Ovanstående punkter ger underlag för budgetarbetet.
Samordning av ovanstående punkter hjälper till med
att minimera tiden som åtgår för att genomföra dem.
7 § Närvaro på arbetsplatsen
• Lärare ska vara närvarande på arbetsplatsen i den
omfattning verksamheten och arbetsuppgifterna kräver.
• Tillgänglighet krävs för;
― samarbete med andra anställda,
― att bidra till en god arbetsmiljö
― studenterna
― möten och aktiviteter som institutionen
genomför/anordnar
• Om en lärare, under övrig tid kommer att vara frånvarande
från arbetsplatsen ska hon/han till prefekten anmäla på
vilken adress hon/han är anträffbar, om hon/han inte är
anträffbar på sin ordinarie bostadsadress.
8 § Övertid och mertid
• Samtliga arbetsuppgifter ska inrymmas inom
årsarbetstiden.
• Om särskilda behov av att utföra vissa inte
planerade arbetsuppgifter uppkommer ska i
första hand en omfördelning av
arbetsuppgifterna göras.
• Prefekt har rätt att begära mertid eller övertid.
• Mertid och eller övertid regleras normalt en
gång per kalenderår.
8 § Övertid och mertid
•
•
•
•
•
•
Ska normalt inte förekomma
Ska vara beordrad eller godkänd i efterhand
Högst 175 timmar mertid
Högst 150 timmar övertid
Sammanlagt högst 200 timmar
Om partiellt sjukskriven, ledig med stöd av lag är
ej skyldig att arbeta övertid
• Deltidspension; högst 25 timmar mertid, 25
timmar övertid
• Doktorand, amanuens och klinisk assistent kan ej
beordras övertid
9 § Kvälls- och helgundervisning
För kvällsundervisning efter klockan 18.00 samt för
undervisning på lördagar och söndagar utgår
lönetillägg enligt gällande lokalt avtal om arvoden
för timundervisning samt för kvälls- och
helgundervisning.
www3.lu.se/pers/Loner-skatt/timavtal_090123.pdf
10 § Semesterns förläggning
Utöver det som följer av semesterlagen ska i fråga
om semesterns förläggning följande gälla.
Årssemestern förläggs i en följd till sommaren med
början måndagen som infaller efter
midsommarhelgen, såvida inte annat skriftligen
överenskommes mellan prefekt och enskild
arbetstagare i god tid före semesterns påbörjande.
Denna bestämmelse tillämpas inte för doktorand,
assistent med utbildningsbidrag, amanuens och
klinisk assistent.
11 § Årsarbetstid vid sjukfrånvaro
och ledighet
Vid sjukfrånvaro och ledighet minskas
årsarbetstiden i relation till sjukfrånvarons och
ledighetens omfattning. Därvid ska om möjligt
lärarens personalplan omdisponeras så att
konsekvenserna för verksamheten och för läraren
minimeras.
12 § Förhandlingsordning
• Personalplanerna ska upprättas i god tid före
kalenderårets början. Prefekten ansvarar.
• Innan beslut om personalplan fattas ska berörd
lokal arbetstagarorganisation tillställas planen.
• Vid oenighet mellan

prefekt och lokal arbetstagarorganisation om tillämpningen av
detta avtal ska prefekten hänskjuta frågan till dekanen.

dekan och lokal arbetstagarorganisation ska ärendet överföras
till universitetsförvaltningen.
• Prefekten får interimistiskt besluta i frågan i
brådskande fall.
13 § Avtalsperiod
• 1 juli 2012 och tillsvidare under ALFA/ALFA-T:s
giltighetstid
• tre månaders uppsägningstid
• avtalets bestämmelser om personalplan
tillämpas första gången för kalenderåret
2013.Planeringen ska därför ske under hösten
2012, i god tid inför årsskiftet 2012/2013.
Länkar
• http://www3.lu.se/pers/Regler/foreskrift120216_ao_larare.pdf
(Anställningsordningen)
• http://www3.lu.se/pers/Regler/postdoktor_avtal080904.pdf
(Postdoktorsavtalet)
• http://www3.lu.se/pers/Regler/professor-emeriti_beslut091217.pdf
(Seniorprofessor)
• http://www5.lu.se/o.o.i.s/5231
(Arbetstidsavtalet för lärare)

similar documents