Utredningen om män och jämställdhet

Report
Utredningen om män och
jämställdhet
Svend Dahl
särskild utredare
Utredningen om män och jämställdhet
Mitt uppdrag
• Beskriva och analysera
-
mäns livssituation i förhållande till kvinnors i dagens
Sverige
mäns förhållande till jämställdhet och följder för män av
bristande jämställdhet
verksamheter kring och forskning om män och
jämställdhet
• Peka på områden av betydelse för fortsatt
jämställdhetspolitiskt arbete.
Utredningen om Män och jämställdhet
Varför män och jämställdhet?
• Män är överrepresenterade i samhällets topp,
men också i olika former av social utsatthet:
– Sämre skolresultat
– Kortare medellivslängd
– Självmord
– Brottslighet
– Missbruk
• Lika möjligheter, oavsett kön, gör mäns
livsvillkor till ett viktigt område för
jämställdhetspolitiken
Utredningen om Män och jämställdhet
Slutsatser
-
Frågor om män och mansnormer behöver
uppmärksammas mer i jämställdhetsarbetet.
- De normer som inskränker kvinnors möjligheter drabbar även män.
-
Män behöver ta större ansvar för jämställdhet.
- I hemmet, i politiken och övriga samhället.
-
Politiken behöver stärka de reformer som möjliggör
jämställdhet
- Exempelvis en likvärdig skola och föräldraförsäkringens utformning.
Utredningen om Män och jämställdhet
Män och utbildning
• Lågpresterande pojkar ett stort
samhällsproblem.
• Relativt sämre betyg:
– Anti-pluggkultur
– Skolans förväntansbild
– Stora socioekonomiska skillnader.
• Män klarar sig bättre i arbetslivet trots
sämre resultat i skolan. Men hur länge till?
Utredningen om Män och jämställdhet
Utbildning - meritpoäng 9an – del 1
Utredningen om Män och jämställdhet
Utbildning - meritpoäng 9an – del 2
Utredningen om Män och jämställdhet
Män och arbete
• Stark manlig identitet
• Etablerar sig ca 2 år tidigare på
arbetsmarknaden
• Förvärvsarbetar ca 20 % mer (får högre
inkomster)
• Kvinnor bryter in på traditionellt manliga
yrkesområden, men män …
• Tydliga utmaningar för män kopplade till
strukturomvandlingar
Utredningen om Män och jämställdhet
Några yrken 2011, procent
Män
55-59 år
30-34 år
Advokat,
åklagare
Arkitekt
77
41
62
36
Civilingenjör
89
71
Läkare
57
42
Utredningen om Män och jämställdhet
Män, hem- och omsorgsarbete
•
Män ägnar under vardagsdygn två timmar mindre tid än kvinnor
med barnen.
•
Positiv utveckling, men här skapas och vidmakthålls mönster.
•
Föräldrapenning män tar ut 24 procent upp till åtta år, men barn
upp till ett år 9 procent, upp till två år 17 procent.
•
Vid vårdnadstvister är det ”upp till bevis” för männen.
•
Föräldraförsäkringens utformning är ett kraftfullt politiskt
styrmedel.
Utredningen om Män och jämställdhet
Män, kropp och hälsa
• Lägre sjuklighet och färre sjukskrivningar
• Medellivslängd, män lever kortare än kvinnor,
nu 3,6 år. Högre dödlighet i alla åldersintervall
• Stor variation i mäns medellivslängd – kommun
(skiljer nio år bland männen), utbildning (skiljer
fem år bland männen)
• Mansnormers betydelse – visa sig osårbar
– Påverka attityder
– Hälso- och sjukvårdens organisation
Utredningen om Män och jämställdhet
Män och våld
•
•
•
•
98 % av alla misstänkta för våldtäkt
88 % av alla misstänkta för olaga hot
84 % av alla misstänkta för misshandel
83 % av alla misstänkta för mord och dråp
• 75 % av alla behandlade för våldsskador
• 60 % av alla offer för misshandel
• Den relativa acceptansen för mäns våld mot män
måste uppmärksammas.
Utredningen om Män och jämställdhet
Mäns ansvar för ett jämställt
samhälle
•
•
•
Förändring sker och är möjlig. Alltfler män går från att vara för
jämställdhet ”i princip” till i praktik, men utvecklingen är trots
detta begränsad.
Se hur mansnormer inskränker mäns möjligheter.
Identifiera åtgärder på relevanta politikområden:
– Pojkar i skolan
– Mäns ansvar för barn
– Mäns hälsa
– Mäns våld
Utredningen om Män och jämställdhet
Tack!
www.mänochjämställdhet.se
Utredningen om män och jämställdhet

similar documents