Workshop 1 - På kant eller forkant

Report
Tilrettelæggelse af workshop
Første halve time:
• Indlæg ved Ole Munk Nielsen og Vicky Gydesen Madsen
• Lovgrundlag
• Hvad skal man teknisk tage højde for?
• Hvordan håndteres serviceniveauet?
• Kontrakter mellem forsyning og kommune – hvordan og hvad er
vigtigt?
Sidste halve time:
• Reflektering og kommentering
• Erfaringsudveksling
• Afrunding
Erfa – stikord, vi vender tilbage til!
•
•
•
•
Er jeres klimaplan vedtaget?
Hvor langt er I med klimaprojekterne?
Har I sendt en ansøgning til Forsyningssekretariatet?
Hvilke planer har I for de kommende år med
klimaprojekter?
• Hvordan er I organiseret til løsning af klimaprojekterne?
Ansøgning til Forsyningssekretariat samt
aftale mellem kommune og forsyning
Vicky uddyber
Lovgrundlag
Love
Lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb
Lov nr. 1149 af 11. december 2012 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og
styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer
Bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers
medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og
overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 122 af 14. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(oversvømmelseskort)
Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og
meddelelse af garantier m.v.
Bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2013 om ændring af bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (projekter til
håndtering af tag- og overfladevand i spildevandsplanen)
Hvad skal man teknisk tage højde for?
Teknologier der kan bidrage til at håndtere
den voksende mængde hverdagsregn og de
oftere forekommende og stadigt
voldsommere skybrud kan inddeles i 5
kategorier:
• Teknologier i planlægningsfasen
• Tilbageholdelse af regnvand på
overfladen
• Håndtering af regnvand i afløbssystemet
• Rensning af regnvand
• Måling af effekt
Teknologier i planlægningsfasen
Hydrologisk tilpasset højdemodel fra Niras bearbejdes:
• Bygninger hæves
• Vejen sænkes
• Øvrige genstande af betydning for strømningsveje fjernes (halmballer, biler
osv.)
Data kan downloades fra:
www.kortforsyningen.dk
Teknologier i planlægningsfasen
Husk:
• Indpumpning fra andre oplande
• Tilstrømning fra andre afvandingssystemer (vejafvanding m.v.)
• Tilstrømning fra vandløb
• Tilstrømning fra rurale/ikke befæstede oplande
Nordjylland har ikke patent på ekstrem
nedbør
Fremtidens regn – opdaterede
klimafaktorer
Spildevandskomiteens Skrift nr. 30 er en
opfølgning på Spildevandskomiteens Skrift
26 fra 1999, Skrift 27 fra 2005, Skrift
28 fra 2006 og Skrift 29 fra 2008.
Der indføres ikke grundlæggende nye
principper, men beskrivelsen af anvendelsen
af regndata fra Skrift 27 præciseres, og de
konkrete dimensionsgivende værdier fra
Skrift 28 og 29 er opdateret ved brug af den
nyeste viden på området.
Tilbageholdelse af regnvand på
overfladen - masser af løsninger !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faskine og regnvandskassette
Regnbede / Vejbede
Grønne tage
Grønne vægge
Permeable befæstelser og belægninger
Regnhave
Alternative vejprofiler
Forsinkelsesbassiner
Mobile dæmninger
Permabrønde- og rør
31 vejbede på Langelinie i Odense
• Detailprojekt for bede
• Godkendelse af vejprojekt hos Odense
Kommune
• Trafiksikkerhedsrevision
• Nedsivningsgodkendelse
• Beplantningsplaner
• Måleprogram
• Borgerinddragelse
Når løsningerne skal føres ud i livet i Låsby…
• Hvordan fungerer løsningen under ekstrem
regn
• Trafiksikkerhed ?
• Glatførebekæmpelse
• Adgang til parceller ?
• Drift – også på længere sigt
• Vandløbslov
• Flora fauna
• Osv.
Byens nye samlingspunkt i Låsby –
bassinerne på Blochs grund
Hvordan håndteres serviceniveauet ?
Figur. Birgit Paludan
Hvordan håndteres serviceniveauet ?
Eksempel på praktisk formulering
(Holstebro Kommunes
klimatilpasningsplan):
”Fokuspunkter: Udpeges på
risikokortet side 9 inden for
områder, hvor oversvømmelsen
giver vanddybder over 10 cm. Der
regnes med regnintensiteter, som
forekommer med 50 års
gentagelsesperiode.”
Låsby
Problematikker i Låsby
Vandløb syd for byen ledes til kloak
Udledning af vand fra
motorvejsbassiner ledes til vandløb og
dermed kloak
Oplevede oversvømmelser af bl.a.
plejehjemmet
Vandet samles central i byen på Blochs
Grund
Blochs Grund er erhvervet af
Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Problematikker i Låsby
Elementer i masterplan for
klimatilpasning i Låsby
Landskabsarkitekt
kompetence
Borgerinddragelse
Teknisk
kompetence
Økonomi i Låsby
Projektelement
Mio kr.
ekskl. moms
Separatkloakering
65
Anlæg, miljø og servicemål
7
Anlæg, medfinansiering
12
Eksterne fonde
15
Kontrakt mellem forsyning og
kommune – hvad er vigtigt?
Organisering
el
ta
nl
æ
g
Tr
ad
iti
on
Økonomi i Låsby
Rekreativt
Medfinansiering
regn
Medfinansiering
andet
Kommunekassen
Kloakkassen
Takste
r
r
Skatte
Samarbejdsaftalen
Kontoplanen – bilag til
samarbejdsaftalen
Hvor sendes fakturaerne hen?
•
•
•
•
•
Separeringsprojekt – Forsyningen
Miljø og Servicemål – Forsyningen
Medfinansieringsprojektet – Kommunen
Kommunale følgeudgifter – Kommunen
Fondsmidler – Kommunen
Tidsplan
Erfa – stikord, vi vender tilbage til!
•
•
•
•
Er jeres klimaplan vedtaget?
Hvor langt er I med klimaprojekterne?
Har I sendt en ansøgning til Forsyningssekretariatet?
Hvilke planer har I for de kommende år med
klimaprojekter?
• Hvordan er I organiseret til løsning af klimaprojekterne?

similar documents