Presentation om patientlagen

Report
Patientlagen
1 januari 2015
Målet med patientlagen
•
•
Stärka och tydliggöra patientens ställning
Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet
Patientlagen innehåller bestämmelser om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tillgänglighet
Information
Samtycke
Delaktighet
Fast vårdkontakt och individuell planering
Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
Ny medicinsk bedömning
Val av utförare
Personuppgifter och intyg
Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet
Vad innebär patientlagen i stora drag?
•
•
•
•
Val av vård över landstingsgränser utökas.
Patienter kan lista sig i ett annat landsting.
Man kan också söka primärvård utan att vara listad.
All öppenvård är valbar, även högspecialiserad.
• Skyldighet att ta emot utomlänspatienter i öppenvård.
• Patienten har rätt att i besökssituation få individuellt
anpassad information om vård och behandling samt
valfrihet och vårdgaranti.
Forts. patientlagen i stora drag
• Det fria vårdvalet ska handla vård på grund av sjukdom eller
skada.
• Patienten kan välja av det vårdutbud som finns i andra
landsting, även om motsvarande vård inte finns i Örebro län.
• Hemlandstingets och vårdlandstingets remissregler ska följas.
• Om öppenvårdsbesöket resulterar i ett förslag om operation
eller behandling som innebär inläggning i slutenvård måste
hemlandstinget först godkänna det.
Vårdgarantin
• Vårdgarantin 0-7-90-90.
• Vårdgarantin gäller inte för utomlänsbor.
Övrigt om utomlänsvård
• Hemlandstinget svarar för vårdkostnad.
• Samma regler för akutvård och specialistvårdsremiss
som idag.
• Vårdlandstingets patientavgifter gäller.
• Hemlandstinget svarar för eventuell sjukreseersättning.
• Hjälpmedel regleras i riksavtalet.
• Subventioner som landstinget beslutat om gäller i första
hand länsbor, men kan i vissa fall förskrivas för
utomlänsbor.
Informationsskyldighet
• Patienten har rätt att i besökssituationen få individuellt
anpassad information om vård och behandling samt
valfrihet och vårdgaranti.
• Vårdgivaren ansvarar för att organisera verksamheten
så att kravet på fullgod information kan upprätthållas.
• Det är ett gemensamt ansvar mellan
vårdgivaren/verksamhetschefen, hemlandstinget och
vårdlandstinget att försäkra sig om att patienten blivit
informerad.
Patienten ska få information om:
• sitt hälsotillstånd,
• de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
• de hjälpmedel som finns för personer med
funktionsnedsättning,
• vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
• det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
• väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
• eftervård, och
• metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Informationen behöver enbart lämnas när det är aktuellt i det
enskilda fallet. Exempelvis är det inte relevant att informera om
vårdgarantin om vården kan erbjudas direkt o.s.v.
Patienten ska även få information om:
• möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt
samt vårdgivare och utförare av offentlig finansierad hälsooch sjukvård,
• möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast
vårdkontakt,
• vårdgarantin, och
• möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om
vård i ett annat EES-land eller i Schweiz
Vårdpersonal blir också skyldig att försäkra sig om att patienten
förstått informationen. Information ska lämnas skriftligt om det
behövs eller efterfrågas.
Barns inflytande över sin vård
• Bestämmelser om barns inflytande över sin vård
beskrivs i Patientlagen.
• Barn har samma rätt till information som vuxna
patienter har.
• Informationen ska anpassas till barnets ålder och
mognad.
• Både hälso- och sjukvårdspersonal och
vårdnadshavare bör ge barnet möjlighet att uttrycka
sin inställning och underlätta barnets delaktighet i
hälso- och sjukvården.
• Vad som är barnets bäst avgörs utifrån
förhållandena i varje enskilt fall.
Krav på samtycke förtydligas
• Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens
samtycke. Samtycke till fortsatt vård får när som helst
tas tillbaka.
• Nödvändig vård får ges vid akut fara, om patientens vilja
inte kan utredas.
Kommunikation kring patientlagen
Huvudbudskap
Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och
att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
De viktigaste målgrupperna
• Patienter och invånare.
• Hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter.
Mål med kommunikationen
• Informera om nya patientlagen. Kommunicera förändringar.
• Få olika verksamheter att anpassa sina rutiner så att patientlagen tillämpas.
• Få hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter att följa den nya
patientlagen.
Vem gör vad?
• Vårdens verksamheter har ansvaret för att informera
patienterna och se till att lagen följs.
• SKL är en gemensam kunskapsbas och har ansvar för nytt
riksavtal, faktureringsrutiner, webblösning för listning över
landstingsgränser med mera.
• 1177 Vårdguiden förbereder kampanj riktad till allmänheten
samt utbildning för telefonsjuksköterskor. Kampanjstart efter
årsskiftet.
• Arbetsgrupp inom landstinget stödjer införandet genom att ta
fram stödmaterial, instruktioner, remissregler, betalnings- och
faktureringsrutiner med mera.
• Vårdslussen inom Örebro läns landsting kan svara på frågor
om vårdval, vårdgaranti, remissregler och så vidare.
Informationsmaterial
Idag finns information om patientlagen på intranät och
webb: http://intra.orebroll.se/patientlagen
www.regionorebrolan.se/patientlagen
• Här finns bland annat vårt regelverk ”Valfrihet och
vårdgaranti i Örebro län från 1 januari 2015”
• Vanligt förekommande frågor och svar (FAQ)
• Lathundar för olika områden om patientlagen
www.1177.se/patientlagen
Kontaktuppgifter patientlagen
• Gunnel Åkesson, utredare
[email protected]
019-602 7423.
• Emma Garpenholt, jurist
[email protected]
019-602 7364
• Helena Jansson, kommunikationsstrateg
[email protected]
019-602 7365.

similar documents