Förväntningar och verklighet

Report
Steget till chefskap
- om läkare som
verksamhetschefer
• Karriären fram till
chefsjobbet.
• Chefernas upplevelse av
vardagen som chef.
• Hur läkare upplever att
de lär sig bli chefer.
• Olika ideologiers
påverkan på chefsrollen
och dess utformning.
Verksamhetschefsreformen 1997
• Socialstyrelsen försöker med
verksamhetsreformen etablera ett
tydligare chefskap i sjukvården.
• Deras allmänna råd beskriver bland
annat egenskaper och kompetenser
en chef skall ha och där den
medicinska kompetensen inte
framhävs framför andra.
Den strategiska nivån
Den administrativa nivån
Den operativa nivån
Varför blir man verksamhetschef
i sjukvården?
Slumpen
?
Olika kategorier av arbetslivshistorier
Tronarvingarna
Fatalist
Andra valt åt dem
En och samma
arbetsplats
”Att ta tillfället i akt”
Påverkar sin egen
situation
Förändringar
Window of opportunity
Strategerna
Behärskar sitt öde
Planerar och styr sin
karriär
Konkurrensfördelar
”För klinikens bästa”
Mest typisk för professionella
organisationer.
Viktigt med en fungerande klinik
Utåt – lojal med kliniken
Inåt – misstror sina kollegor
Läkares uppfattningar om
chefsjobb
• Det är inte ”fint” att deklarera sin chefsambition.
• Fast det är en merit att vara verksamhetschef.
• Samtidigt är den enskilde läkaren inte
intresserad av att bli verksamhetschef.
• Men de kan tänkas tacka ja om de blir
tillfrågade.
Hur löser läkare den
motsägelsefulla bilden av chefsjobbet?
Läkare tänker att andra som är chefer är
administratörer.
Läkare tänker att när de själva blir chefer
ska de bli
ledare.
Läkare skiljer på chefskap och
ledarskap i chefsrollen
Chefskap
•
•
•
•
Ledarskap
Fokus på det administrativa
arbetet.
Fokus ligger på sjukhuset som en
organisation.
Hierarkiskt styrsystem.
Maktbas ovanifrån.
•
•
•
•
Fokus är den medicinska
verksamheten.
Fokus ligger på kliniken som en
organisation.
Utgår från professionen.
Maktbas underifrån eller sidledes.
vilket resulterar i…
… en björntjänst!
Praktiken stämmer inte överens med förväntningarna.
Den chefliga vardagen
handlar mestadels om chefskap
• Cheferna upplever att vardagen står i
vägen för det ”riktiga” chefsarbetet.
• Skapar förvirring och frustration.
• De tycker att de gör fel saker.
Läkare uppfattar inte att de lär sig arbeta som chef i
praktiken.
Men hur lär de sig då?
De tror sig lära genom
teori och utbildning
• Legitimitet
• Teorier kring hur organisationer
fungerar
• Insikter i chefsarbete
• Gemenskap
• Utbildningen överbryggar glappet
mellan ideal och praktik
• Bryter ner orealistiska förebilder
Cheferna glömmer bort att…
… talang och erfarenhet är viktigt för
ett lyckad insats.
Ett litet råd!
Till en början i ditt nya chefsjobb…
• Skit i alla planer och visioner.
• Anamma vardagen som den kommer.
• Lär känna din organisation.
• Gräv sedan fram planerna och visionerna.

similar documents