Guided inquiery

Report
Guided Inquiry: Hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta
och handleda elever för att utveckla deras undersökande och
analyserande förmågor – Lena Fogelberg Carlsson och Sofia
Eriksson, Katedralskolan i Linköping
Teoretisk bakgrund
https://comminf
Hämtad 20141117
Third space
En förenklad modell utifrån Kuhlthau, Maniotes, Caspari. Guided Inquiry Learning in the 21st Century (2007) s. 32
Elevens
kunskap
All världens kunskap
Elevens
kunskap
All världens
kunskap
Framgångsfaktorer
1. Kan jag tillräckligt om det här för att
starta ett projekt?
2. Kan elever välja ett ämne utifrån
personligt intresse? Vad händer om alla
väljer samma ämne?
3. Hur får vi eleverna att inte bara
presentera sina egna åsikter utan istället
referera till andra källor? Hur hjälper vi
dem att hitta mindre ytliga texter?
4. När eleverna blir oroliga och frustrerade –
vad ska jag (läraren) göra då?
5. Hur får vi eleverna att läsa översiktligt?
6. Kommer eleven att uppnå hög kvalitet
om jag (läraren) inte har kontroll hela
processen?
1. Instruktioner från lärare där tidsplan,
redovisningsform, lektioner för
informationssökning och
gruppdiskussioner finns.
2. Eleverna väljer fritt inom given
temaram.
3. Eleverna dokumenterar sökprocessen,
och refererar till källor i sina
presentationer.
4. Lärare och elever är medvetna om
osäkerhetsfaktorn i inledningsfasen.
5. Biblioteket deltar i inledande lektioner.
6. Lärare och elever utvärderar projektet.
”Att välja ett ämne fritt och producera något var väldigt
frustrerande för mig i början. Jag tycker om att ha full kontroll och
vill förstå hela processen från start till mål. Den här gången var jag
tvungen att släppa taget. Att söka efter information och läsa
artiklarna jag hittade var det som skulle leda mig till mitt val av
ämnesinriktning. Det var verkligen svårt och jag lärde mig så
mycket. Jag var stolt och nöjd när jag var klar och kände att jag
hade verkligen klarat något på riktigt utifrån mig själv. Eftersom vi
alla valde olika perspektiv lärde jag mig så mycket. Att redovisa
muntligt när vi alla kände oss engagerade i våra ämnen var viktigt.
När vi blir vuxna kommer det att vara så här: man håller
presentationer om ämnen man kan och är intresserad av.
Jag tror på mig själv!
Praktik och erfarenheter
?/!
Referenser:
Kuhlthau, Carol Collier, Maniotes, Leslie K. & Caspari,
Ann K. (2012). Guided inquiry design: a framework
for inquiry in your school.
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited
Kuhlthau, Carol Collier, Caspari, Ann K. & Maniotes,
Leslie K. (2007). Guided inquiry: learning in the 21st
century. Westport, Conn.: Libraries Unlimited
Limberg, Louise (1998). Att söka information för att
lära: en studie av samspel mellan
informationssökning och lärande. Diss. Göteborg :
Univ.
Malmberg, Sofia & Graner, Teo (2014). Bibliotekarien
som medpedagog: eller: Varför sitter det ingen i
lånedisken?. Lund: BTJ
Schmidt, Randell K., Smyth, Maureen M. & Kowalski,
Virginia K. (2008). Lessons for a scientific literature
review: guiding the inquiry. Westport, Conn.:
Libraries Unlimited

similar documents