Einar Aadland

Report
Einar Aadland
Ledelsesmodeller i den lokale
menighet
Ledelse i menighet
2
Ledelse i menighet
Ledelsesmodeller
•
•
•
3
Lite brukt begrep i organisasjons- og ledelsesfaget
«Den skandinaviske ledelsesmodellen» = den
demokratiske, joviale, samarbeidende leder, i
motsetning til den autoritære, hierarkiske, dirigerende
leder
Men i Den Norske Kirke en langvarig debatt om
«modeller», først og fremst om strukturen rundt ledelse
i menigheten. Er i praksis en organisasjonsmodelldebatt.
Ledelse i menighet
Kjernen i problemstillingen
•
Først og fremst en spørsmål om
organisasjons-struktur:
Hva innebærer sokneprestens lederrolle ?
pastoral leder, åndelig leder – hva betyr dette i praksis?
Forholdet til daglig leder – underordnet, sideordnet,
overordnet?
Hvor skal arbeidsgiveransvaret ligge?
4
Ledelse i menighet
Ledelse, styring
•
5
H. Askeland:
 Ledelse: Identitetsbygging, verdibevisstgjøring
 Styring: Ressursfordeling, ansvarsdelegering
 Mobilisering: Kommunikasjon og relasjon
 Handling: Iverksette, delta, følge opp
T. Sørhaug: Ledelse er grenseregulering mellom
innenfor og utenfor.
Morgan & Smirchich: Å forvalte meningsdannende
prosesser i organisasjonen
Arnulf: Å skape oppslutning om mål
Ledelse i menighet
LIM-prosjektet 1994
Ledelse i menighet:
• 5 menigheter i 5 ulike bispedømmer
• Aksjonsforskning over 2 år
• Konklusjon: Menigheter og lokalkulturelle kontekster er
svært forskjellige, slik at én ledelsesmodell blir fåfengt.
6
Ledelse i menighet
Lokal ledelse?
7
•
Du spør om hva som er mitt største problem som sogneprest? For å være ærlig, så heter
mitt problem Ole Nilsen, han er res. Kap., og han sitter der.
•
Det er for mye kristelig snillisme hos oss. Her er spenninger, men ingen tør begyne. Jeg
tok av 12 kg. I en tidligere konflikt, og il ikke være den som graver opp nye
vanskeligheter.
•
Hos oss finnes det en norm som heter «Jeg kommer hvis det ikke dukker opp noe
annet». Folk tar ikke innkallinger alvorlig, og det lir umulig å planlegge noe som helst.
Det dukker stadig opp et skirenn, vakkert turvær eller elgjakt som går foran
menighetsarbeiedet
•
Ledelse i min menighet er ikke noe problem. Som sogneprest representerer jeg Kirken
over alt der jeg er – om jeg så svømmer i det offentlige badet så er Kirken til stede også
der.
Ledelse i menighet
Hva skal ledes – hva er menigheten?
– medlemmer, produksjon, målsetting
 Institusjon? - medarbeidere
 Guds Folk? - borgere
 Frivillig virksomhet? – ulønnede, engasjerte
 Kristi legeme? – hender, føtter, ulike funksjoner
 Ekklesia/Trossamfunn? – «i tro, i verden, i fellesskap,
i bevegelse», «samfunnet av de hellige» (CA7), alle
døpte
 Tjenestetilbyder? - velferdsleverandør
 Lokalt gudstjenestefellesskap? – samling om ord og
sakrament
 Organisasjon?
8
Ledelse i menighet
Ledelse – mot hva?
•
Organisasjoner ledes mot visjoner og mål.
• Defineres som «felles innsats mot felles mål»
• Har til vanlig produksjon av noe som mål
• Weick: Heller «Organizing» enn «organization»
• Prosess framfor statisk struktur
•
9
Menighetens mål avgjør ledelsesspørsmålet
Ledelse i menighet
Hva er målet?
•
Misjon: misjonsbefalingen: Forkynne, Lære, Døpe
• Visjon: Troens brann rundt land og strand
 - Når gikk det av moten å snakke om at «av nåde er
du frelst»?
Økt oppslutning om gudstjenesten?
Utføre de kirkelige handlingene?
Kirkevekst?
Være et sted for troende og søkende?
10
Ledelse i menighet
Hvem er toppsjefen?
•
•
Avhengig av overordnet mål. Leder er den
helhetsansvarlige for:
Pastoral ledelse - (ledelse v. forkynnelse, sjelesorg,
veiledning)
• Økonomisk ledelse - økonomisjef
• Administrativ ledelse - administrasjonssjef
• Personalledelse – personalsjef
11
Ledelse i menighet
Todelt, enhetlig ledelse
•
Kan fungere bra
• Har vært gjennomført i avdelingsledelse i sykehus (lege
+ sykepleier). Der ble det likevel skeivfordeling i
praktisk utøvelse – «mor og far»
• I universitet og høgskoler: Dekan (faglig) og direktør
(administrativ)
•
12
Krever samarbeidsvilje, koordineringsevne. Sårbar for
«dårlig kjemi»
Ledelse i menighet
Struktur, kultur og kontekst
Struktur
Kultur
Kontekst
13
Ledelse i menighet
Fokus i kirkelige dokumenter?
•
•
Kirken er overfokusert på struktur (jf. alle utredninger
og betenkninger vedr. ledelsesstruktur). Mindre
oppmerksom på kultur og kontekst
Struktur: 90%
• Kultur:
5%
• Kontekst: 5%
14
Ledelse i menighet
Kultur
•
Mønster av verdier og normer som manifesterer seg i
kulturuttrykk.
 Arkitektur (Innredning, utsmykking)
 Språk (kanaans, fagspråk, maktspråk, humor)
 Strukturer (møter, sosialt mønster, status, subkult.)
 Rutiner, tradisjoner (fortellinger, konfliktmønster)
 Roller (ytre og indre forventninger)
Kulturtema: Det man snakker om, er opptatt av
15
Ledelse i menighet
Kontekst
•
Endring og tilpassing nødvendig
• Samfunnet endrer seg:
 Flerkultur
 Sekularisering
 Pluralisme
 NPM – regel- og kontrollsamfunnet
Jf. Peters & Waterman: «In search of exellence» 1981
HSH-rapporten 2006
16
To veier til god lederpraksis:
Vei nr. 1: regler, retningslinjer
•
1. Regler, retningslinjer, instrukser og gode rutiner angir
hva som er normalt og hva som er galt
 Gir rettledning, markerer grenser normalt/avvik
 Eksempel:
 Trafikkregler hindrer ulykker.
 Lover gir rettferdighet og forutsigbarhet i arbeidslivet
 Sosiale regler for takt og tone gir trygghet
Vei nr. 2: Godt skjønn
•
2. Ved utvikling av skjønn, dømmekraft og klokskap
 Gir økt trygghet i de unike situasjonene
 Virkeligheten preget av tilfeldigheter og uforutsette
faktorer (bussen kommer for seint, muren faller, noen
blir syke, noen nekter å legge seg, renta stiger) Ting
skjer sjelden ”etter boka”
 Godt skjønn bedre enn regler i slike anledninger
 Styrker lederes troverdighet (autentisitet)
Det rette, det gale, og det gode
.
Galt
Rett
Det Gode
Grenselinje
Ledelse i menighet
Filosofi – teori – verktøy
•
20
Ledelse kan behandles på flere nivå
 Ledelsesfilosofi: a) «Philosophy of leadership». Handler
om vitenskapsteoretisk posisjon, virkelighetsoppfatning,
verdensbilde
b) (My) «Leadership philosophy» (personlig stil).
Mitt motto, slagord, fokus
 Ledelsesteori: Målstyring, selvledelse, regelstyring,
verdibasert ledelse,,
 Lederverktøy/Ledelsesmodeller: Tiltak, modeller: SWOT,
SMART-plan, medarbeidersamtale, strategiplan, ISO
9000, Balanced Scorecard, TQM
Ledelse i menighet
Modeller
•
•
•
•
21
Soknemodell
 Arbeidsgiver-, økonomi- og tilsettingsansvar i soknet.
I Sverige er Kyrkohärden leder. Ressurskrevende
Prostimodell
 De ulike ansvar legges til Fellesråd, evt. prostiråd.
Mellomløsning
Sokne- og bispedømmemodell
 Arb.g. på bispedømmenivå, soknet juridisk enhet
«Robuste ordninger som ikke står og faller med god
personkjemi» (PFs betenkning)
Ledelse i menighet
Stjerne, hjerne, joker
«
•
Vokalisten samler oppmerksomhet, organisatoren får samarbeid
og avtaler på plass, humoristen løser opp når det blir tight
Jf. Erik Johnsen: Enhver organisasjon trenger tre lederfunksjoner:
Strategen, administratoren, menneskekjenneren.
Målformulerende, problemløsende, språkskapende
Soknepresten = vokalisten
Daglig leder = hjernen
Diakonen = jokeren
•
•
•
•
•
22
Enhver organisasjon trenger en Stjerne, en hjerne og
en joker» (Arild Odden, leder av Black Metal-bandet Satyricon)
•
Ledelse i menighet
Tendenser
•
Menigheter søker i sterkere grad egenart og
selvstendighet (f.o.fr. urbant fenomen)
 Tidligere: Kirkevekst-menighet, høykirkelig profil, etc.,
men først og fremst nasjonal enhet i gudstjenesten
 Nå: Kulturkirke, «åpen kirke», konsertkirke
Fellestrekk med offentlig sektor: styrking av lokal
identitet, spesialisering, konkurranse om studenter,
pasienter, brukere
• Geografiske menighetsgrenser erstattes av særpreg,
strategisk nisje, omdømme
23
Ledelse i menighet
Tendenser II
•
•
•
•
24
Større fokus på aktiviteter, på «markedsføring», på
særskilte tilbud.
Utvikling av egen organisasjonsidentitet – autonomi –
særegen profil
Styrker menigheten som kirkelig grunnenhet
Krever tydeligere ledelseskompetanse
Ledelse i menighet
Lederkompetanse
•
Presters lederkompetanse:
 MFs studieplan (1970): «Bli i stand til å identifisere
kjetteri på høyre og venstre side»
 Luther som ideal: «Her står jeg (alene) og kan ikke
annet» (dårlig samarbeidsinnstilling?)
Lokalmenigheters ledere må kunne noe om ledelse!
Verdibasert ledelse er midt i blinken for
menighetsledelse
25
Overordnet mål for verdibasert
ledelse
•
•
•
•
Å styrke etisk sensitivitet i organisasjonen
Gi medarbeidere selvstendighet og ansvar, utvikle
klokskap og dømmekraft
Øke troverdigheten og bedre omdømmet
Forfølge virksomhetskritiske verdier – organisasjonens
”telos” (endegyldige mål)
Ledelse i menighet
Organisasjonskultur
 Organisasjonskultur
kan defineres som:
Mønster av åpne og skjulte verdier, som
manifesterer seg i kulturuttrykk. Kulturmønsteret
plasserer seg langs to skalaer:
Homogenitet ________________________ Mangfold
Stabilitet ________________________ Endring
27

similar documents