Sammen om å skape gode helsefagarbeidere

Report
Hva elevene gjennomgår av pensum på skolen
Prosjekt til fordypning
Læring gjennom praksis
Hva er nytt?
 Hjelpepleierutdanninga tok 3 år å fullføre.
 Omsorgsarbeiderutdanninga tok 4 år. (2 års lærlingtid)
 Å bli helsefagarbeider tar 4 år med lærlingtid:
 Vg1 – Helse- og sosialfag (tilsvarer grunnkurset)
 Vg2 - Helsearbeiderfag
 Vg3- Lærling i bedrift (avsluttes med fagprøve)
evt.
 Vg3- I skole, for de som står uten lærlingplass, og
ønsker å bli helsefagarbeidere (1 år)
 Vg3- Generell Studiekompetanse
Arbeidsredskap i skolen
 Kompetanseplattform
 Læreplaner for hvert årstrinn med kompetansemål
 Grunnleggende ferdigheter i programfaga:
- å kunne uttrykke seg muntlig og
skriftlig
- Å kunne lese
- Å kunne regne
- Å kunne bruke digitale verktøy
 Lokale læreplaner i PTF – Prosjekt til fordypning
 Årsplaner
Trinna i videregående opplæring
 VG 1
- 1. året (Det som før var grunnkurs)
 VG2
- 2. året (Det som før var VK1)
 VG3
- 3. året (Det som før var VK2) (lærlingtid)
Programfag i videregående
opplæring
 Både VG1 helse og oppvekstfag og VG2
helsearbeiderfag har følgende programfag:
 Helsefremmende arbeid
 Kommunikasjon og samhandling
 Yrkesutøvelse
 Prosjekt til fordypning (PTF – dette faget brukes i stor
grad til praksis)
VG1 Helse- og oppvekstfag (i skole)
 Et ”bredt” grunnkurs som gir mange
valgmuligheter på vg 2;
 Det er meningen at det man lærer 1. året skal være
relevant, uansett hvilket utdanningsløp eleven
velger videre på VG2.
 VG1 skal altså danne grunnlag for 6 forskjellige
utdanninger på vg2..
VG2 helse- og sosialfaglig
utdanningsprogram (i skole)
 Ambulansefag
 Barne – og ungdomsarbeiderfag
 Helseservicefag
 Fotterapi og ortopeditekninkk
 Helsearbeiderfag
 Hudpleie
 Disse utdanningene danner igjen grunnlag for 9
spesialiseringer på VG3
VG3 helse- og oppvekstfaglig
utdanningsprogram
 Ambulansefaget (lærling)
 Barne- og ungdomsarbeiderfag (lærling)
 Apotekteknikk (3. år i skole)
 Helsesekretær (3.år i skole)
 Tannhelsesekretær (3. år i skole)
 Fotterapi (3. år i skole)
 Ortopediteknikkfaget (lærling)
 Helsearbeiderfaget (lærling)
 Hudpleier (3. år i skole)
 (Generell studiekompetanse – påbygning 1. år i skole)
VG1 helse og oppvekstfag
VG1 Helsefremmende arbeid (7timer)
 Helsefremjande arbeid som programfag handlar om
samanhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk
helse. I dette inngår verdien av kosthald og fysisk
aktivitet, førebygging av livsstilssjukdommar og
hindring av smitte. Programfaget handlar vidare om
korleis kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp
og ergonomi høyrer med i programfaget.
VG1
Kommunikasjon og samhandling
 5 timer pr uke
 Programfaget kommunikasjon og samhandling
handlar om møtet mellom menneske, uavhengig av
alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller
funksjonsnivå. Programfaget omfattar bevisstgjering
av eigen veremåte og eiga åtferd overfor brukarar. Det
handlar òg om dei krava samfunnet set til at
yrkesutøvarane innanfor oppvekst-, helse- og
sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter
service og legg vekt på brukarmedverknad.
VG1 Yrkesutøvelse
 5 timer pr. uke
 Programfaget yrkesutøving handlar om korleis
oppvekst-, helse- og sosialtenestene er bygde opp,
eigenarten til dei ulike yrka, krava som må setjast til
god yrkesutøving, og verdien av tverrfagleg samarbeid.
Helse- og sosialtenester og oppvekstmiljø i eit
fleirkulturelt perspektiv inngår i programfaget.
Programfaget omfattar òg sentrale lover og allmenne
spelereglar som gjeld i arbeidslivet.
PTF-Prosjekt til fordypning VG1
 6 timer pr uke.
 Jobber med kompetansemål fra VG3 nivå
 En mulighet for elevene til å finne ut av studieretning
videre
 Skolene organiserer dette på forskjellig måte
 Vurdering; praksis, logg, komp.mål
VG2 Helsearbeiderfag
VG2 Helsefremmende arbeid (7 timer pr. uke)
 Helsefremmende arbeid dreier seg om hva levevaner,
fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge
sykdom og fremme helse. Faget handler om
profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter
som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget
inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske
hygienetiltak og forebygging av smitte. Programfaget
dreier seg om sammenhengen mellom kroppens
oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse,
miljø og sikkerhet og forebygging av
belastningslidelser og førstehjelp inngår.
Helsefremmende











Helse
Livskvalitet
Forebygging av sykdom og skader
funksjonshemning
Rehabilitering
Habilitering
Helsefremmende arbeid
Aktivitet i hverdagen
Hjelpemidler
Universell utforming
HMS






Ulykker og ulykkesforebygging
Førstehjelp for helsefagarbeideren
Legemidler
Ernæring i pleie og omsorg
Smittevern og hygiene.
Alt innen sykdomslære og sykepleie:
Psykiatri, grunnleggende sykepleie, komp. v/ immobilitet,
kreftsykdommer, normal aldring, pleie ved livets slutt,
undersøkelser,
Sykdommer i :
Huden, bevegelsesapparatet, sirkulasjonsorganene,
infeksjonssykdommer, luftveier og lunger,
hormonproduserende organ, forplantningsorganene, øyne
og ører, nervesystemet , fordøyelsesorganene, nyrer og
urinveier
VG2 Kommunikasjon og
samhandling
 5 timer pr. uke
 Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva
dette betyr for mennesker med ulike behov for helseeller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som
grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og
integritet står sentralt. I faget inngår også ulike
kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering.
Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og
relevant regelverk om taushetsplikt og personvern
inngår.
Kommunikasjon og samhandling














Egnethet
Hvordan møter du andre
Profesjonell yrkesutøvelse
Empati
Samspill
Profesjonalitet
Fremmede kulturer
Kommunikasjon
Konflikthåndtering
Tverrfaglig samarbeid
Brukermedvirkning
Veiledning
Observasjon
Taushetsplikt
VG2 Yrkesutøvelse
 5 timer pr uke
 Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig
menneskesyn kan ivaretas. Planlegging,
gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget
arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant
regelverk og yrkesetiske retningslinjer.
Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med
andre yrkesgrupper står sentralt. Programfaget
handler om ulike planer som brukes i helse- og
sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av
helse-, omsorgs- og sosialtiltak.
Yrkesutøvelse












Helse og sosialrett
Pasientrettigheter
Helsefagarbeiderens plikter
Tiltaksplaner- pleie- og omsorgsplaner
Observasjon, rapportering og dokumentasjon
Yrkesetikk
Profesjonell yrkesutøvelse
Betydningen av tverrfaglig samarbeid
Internkontroll
Regelverk for medikamenthåndtering
Universell utforming
Anvendelse av ergonomiske prinsipper.
Undervisningsmetoder i skolen
Eksamensmodell
case
Praktiske øvelser
veiledning
Jobbe med pleieplaner
Tavleundervisning
Rollespill
Powerpoint
Gruppearbeid
Ekskursjoner
film med oppgaver til
samtale, diskusjon, evaluering, mm
PTF (prosjekt til fordypning) VG2
 9 timer pr. uke
 Kompetansemåla eleven jobber etter er henta fra




vg3 –læreplanen.
Er ene og alene praksisretta
Praktiske øvelse, praksis. Osv.
Skolene har stor grad av frihet for hvordan de ønsker å
bruke faget PTF.
VURDERING: evaluering av praksis og en større
skriftlig oppgave.
 Hva mener dere…?
Skolens prioriteringer..
 Egnethet
 holdninger
 Hygiene
PTF-Praksis og læring
 Det å være elev
 Forskjellige typer elever
 Våre fremtidige kolleger
 Det å ”møte eleven der han eller hun er…”
 Ikke nødvendigvis fortell eleven hvordan det skal
gjøres..
 Reel og konstruktiv tilbakemelding
 Forvent utvikling!
 Stemmer teorien med praksisen?
Hva må elevene kunne
før de blir lærlinger:
Praktiske ferdigheter:










Lage måltider tilpasset ulike brukere
Tilrettelegging og hjelp ved måltid; i seng, ved bord
Mate
Re seng
Grunnleggende sykepleie; stell, hjelp ved inkontinens,
forebygge sengeleiekomplikasjoner
Forflytningsteknikk
Grunnleggende førstehjelp
Måle temperatur, blodtrykk, puls, blodsukker
Kommunisere med ulike brukere
Pleiedokumentasjon
Teoretiske kunnskaper:







Grunnleggende menneskelige behov
Hygieniske prinsipper
Ernæring
Ergonomiske prinsipper
Fagterminologi
Sykepleie
Sykdomslære (grunnleggende – de store gruppene,
inkludert psykiatri)
 Medikamenter, (de mest brukte samt observasjon og
rapportering)
 Taushetsplikt
 Dokumentasjon (krav til, samt ulike former- skriftlig og










elektronisk)
Observasjon (hva, hvordan, hvorfor)
Tverrfaglighet
Arbeidstakerrollen (rettigheter, plikter, normer og regler,
arbeidsmiljø, HMS)
Kommunikasjon (ulike teknikker, samarbeidsevner,
språkforståelse)
Brukermedvirkning
Respekt
Empati
Etikk (refleksjon, verdier, yrkesetikk, personlig egnethet)
Organisering av helsetjenesten (primær; og
spesialisthelsetjenesten)
Kulturforståelse
Vurdering
MÅL:
Ende ut som helhetstenkende og helhetsutøvende
helsefagarbeidere.
 God og konstruktiv tilbakemelding lærer eleven mest av!
 Gi rask tilbakemelding dersom ting er vanskelig eller ikke
fungerer!
 Si ifra dersom eleven uteblir fra praksis!! –
evalueringsgrunnlag!
 Stryk skal aldri! Komme som en overraskelse på eleven!
 Karakteren settes blant annet ut i fra deres tilbakemelding
på elevens praksis.
 For at en elev skal kunne få høy måloppnåelse (5 eller 6)
forventes det at eleven kan begrunne sin praksis fagelig.
Karakter gis ut i fra graden av
måloppnåelse:
1. Utrykker at du har svært lav måloppnåelse i faget
2. Utrykker at du har lav kompetanse i faget
3. Utrykker at du har nokså god kompetanse i faget
4. Utrykker at du har god kompetanse i faget
5. Utrykker at du har meget god kompetanse i faget
6. Utrykker at du har fremragende kompetanse i faget
Karakterer
 LAVT NIVÅ
KARAKTER 1 OG 2: DU REPRODUSERER I EN VISS GRAD /
HAR KJENNSKAP TIL GJENNOMGÅTT
STOFF.
 MIDDELS NIVÅ
KARAKTER 3 OG 4: DU KAN ANVENDE TEORI I PRAKSIS.
DU KAN BEGRUNNE DINE VALG PÅ EN
FAGLIG MÅTE.
 HØYT NIVÅ
KARAKTER 5 OG 6: DU UTFØRER SELVSTENDIG ARBEID.
DU SER HVA SOM ER BRA OG IKKE BRA.
DU KAN REFLEKTERE KRITISK.
Eksamen
 Går over 3 dager
 Elevene arbeider i grupper
 Elevene får utdelt tema, situasjonsbeskrivelse og
kompetansemål (VG2 nivå)
 Gruppa forbereder et fremlegg
 2. dagen – foreberede høring og fremlegg
 3. dagen – fremlegg og høring
NB
 Behovet for lærebøkene er like stort i VG3 som lærling
som de er når de er inne på skolen i VG2!!!!
Fellesfag
 Matte
3 timer pr. uke - kun VG1
 Naturfag
2 timer pr. uke -
 Norsk
2 timer pr. uke
 Engelsk
2 timer pr. uke
 Kroppsøving
2 timer pr. uke
 Samfunnsfag
3 timer pr. uke
kun VG1
Praksis
” I dag skriftet jeg på sengen mens pasienten dusjet…”
”Dersom man mistenker at pasienten har indre
hemorider, bør legen foreta en rektumeksplosjon.. ”

similar documents