Saman om ein betre kommune

Report
Retten til hel stilling
Sammen om en
bedre kommune
Siv Karin Kjøllmoen
Rådgiver
Gardermoen 13.februar 2013
Retten til heltid er en viktig kvinnekamp
– Vår visjon er et normalisert arbeidsliv, også
for kvinner i helsesektoren, der faste og hele
stillinger er normen som gir dem forutsigbarhet
og økonomisk trygghet til å leve et godt liv, sier
Jan Davidsen og Gerd Kristiansen
Fagforbundets visjon og mål
• Alle har tilbud om hel
stilling
Noen tall
• 661 000 jobber deltid i Norge(2012),
•
•
•
ca. 38 % av alle ansatte.
Åtte av ti deltidsansatte er kvinner
39 % av alle sysselsatte kvinner
arbeider deltid
14 % av alle sysselsatte menn
arbeider deltid
Deltidskultur
• 70-tallet – kvinner inn i arbeidslivet,
•
•
•
100%, 75% eller 50% stillinger.
1987 – arbeidstidsforkortelsen.
Endring av turnuser fra arbeid
annen hver helg til tredje hver helg
90-tallet, nedskjæringer i offentlig
sektor
1995 –opprydding i forhold til
midlertidig ansettelser.
Deltidskultur
• Å få en 100% stilling går på
ansiennitet.
•
•
A-laget jobber hver tredje helg og har
fast hel stilling
B-laget har liten stillingsbrøk, jakter på
ekstravakter og jobber ofte i helgene
Kvinner jobber deltid. Menn jobber heltid
Ufrivillig/frivillig deltid
•
Frivillig deltid
•
•
En ansatt som frivillig går i en deltidsstilling
Ufrivillig deltid
•
•
SSB: ansatt som ønsker seg en høyere stillingsandel, har
forsøkt å oppnå høyere stilling, og kan begynne i en
ganske raskt.
FAFO: ansatt som ønsker en høyere stillingsandel,
uavhengig om vedkommende har forsøkt og oppnå det
eller ikke.
Ufrivillig/frivillig deltid
• Deltid har konsekvenser for
arbeidstaker, arbeidsgiver og
brukere/pasienter.
Deltidskulturen fører til mye deltid
•
•
Det er greit og ha en deltidsstilling slik
at jeg kan jobbe når jeg har lyst.
• Fagforbundet vil avskaffe deltid
Konsekvenser for den enkelte
• Får ikke lån i banken
• Ikke økonomisk selvstendig
•
Skilsmisse
• Mindre inkludert i
•
kollegafellesskapet
Får i mindre grad delta i
skolering/kurs på arbeidsplassen
Pensjon
•
•
Foketrygden:
•
Får pensjon i forhold til det du tjener i året,
også tileggene, men inntekten må være stabil
på 350 000(dagens kroner) i 40 år for å få gå
av på 62 år.
Tjenestepensjon:
•
Jobber du ekstra blir timene du jobber med i
beregninga, men ikke tileggene.
•
Jobber du slik over tid(deltid og shopper
vakter), kan man tape opp mot 1000 kr mnd. i
pensjon
Hvorfor er dette så viktig?
• For arbeidsgiver. Mye tid går bort i
•
administrasjon – mange ansatte,
mange timelister. De må
administrere 2 – 3 ansatte for hvert
årsverk.
For brukerne: Får lite kontinuitet i
tilbudet sitt. For mange ansatte å bli
kjent med
– Før var det slik at om du hadde
en dårlig tå, fikk du hjelp ved å be
om det, hvis ikke ingenting. Nå får
jeg jo oppfølging hele tida.(Deltidsfella, Manifest)
Hvorfor er dette viktig?
• Resultatet kan føre til privatisering
og anbudsutsettelser!
•
•
•
Dårligere pensjonsrettigheter
Mindre lønn
Dårligere arbeidsvilkår
Hva kan gjøres?
Gruppeoppgave!
• Fagforeningens styre i Fagforbundet
Lillevik kommune har som
målsetting at kommunen skal ha en
heltidskultur.
•
Hvordan vil dere gå fram for å få det
til?
Kartlegging og kunnskap
• Kartlegging
• Kunnskap om lov- og avtaleverk
•
•
•
Hovedavtalen – drøftinger
Hovedtariffavtalen - § 2.3
Aml §14-3 – fortrinnsretten
– Tvisteløsningsnemnda
•
Aml § 14-9 – fast og midlertidig
– Fireårs regelen
Ulike tiltak
• Partsarbeid og lokal politisk
•
•
•
forankring
Økt grunnbemanning og vurdering
av bemanningsdekning
Opprette faste vikarer
Finansiering av hele stillinger knyttet
til vikarbudsjett, overtid og refusjon
av sykepenger.
Ulike tiltak
• Lik fordeling av ubekvemme vakter
•
•
mellom de ansatte.
Bemanning vurderes på tvers av
arbeidsområder/tjenestesteder.
Stillingsstørrelse må tilfredsstille
kravet for å få uttelling i
tjenestepensjon.
Ulike tiltak
• Alternative arbeidstidsordninger som
•
ønsketurnus, fleksibel arbeidstid,
modifisert 3+3, 6-timersdag m.m.
Økt kompensasjon for ubekvemme
vakter og helgearbeid.
Avslutning
• Bruk tid – dette er prosessarbeid,
•
•
•
både i forhold til arbeidsgiver, men
også våre medlemmer
Søk råd når du står fast
Sørg alltid for at du har god
kartlegging av medlemsmassen
Ta en ting av gangen
Å nå målet om en heltidskultur er
som å bygge varder – man legger
stein på stein.

similar documents