Kontrol_bopael_ophold_2015 - AK

Report
Kontrol af Bopæl og ophold
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
1
Øget registeradgang til a-kasserne
Baggrunden for forslaget er foranlediget af den politiske diskussion om især østarbejderes adgang til danske dagpenge og andre sociale ydelser. Det blev
formuleret ud fra en konstatering af, at A-kasserne ikke foretager systematisk
kontrol af om bopæls- og opholdskravet reelt er opfyldt.
Arbejdsløshedsforsikringslovens § 91, stk. 9 udvides derfor fra at omhandle
indkomstforhold til også at omfatte bopæls- og adresseforhold.
Dette gennemføres ved at STAR via SharePoint løsningen på www.bi.star.dk
giver a-kassernes oplysninger om egne medlemmer på en
opmærksomhedsliste.
Der vil eventuelt senere blive mulighed for en webserviceløsning.
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
2
Opmærksomhedslisten
A-kasserne vil blive præsenteret for en liste over medlemmer, der
• Modtager arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse
• Er registreret med andre adresser end den aktuelle adresse inden for de seneste 3 år og
• Hvor der er registreret flere end 2 voksne på den aktuelle bopælsadresse
Medlemmet vil dog ikke fremgå af listen, hvis medlemmets ægtefælle/registrerede partner
eller børn under 18 år også er registreret på adressen.
Ved første kørsel (foretages i januar 2015) forventes listen i alt at omfatte 5.500 personer.
Listen opdateres/udstilles til 2. uge af hver kalendermåned.
Efter ½ år revurderes udtrækskriterier på baggrund af a-kassernes tilbagemeldinger.
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
3
Dokumentation og kontrol
A-kassen skal gennemføre undersøgelsen om medlemmets bopæl og ophold inden for en
frist på 4 uger efter at a-kassen har fået listen udstillet.
Der er altid tale om en konkret vurdering:
• Har medlemmet været bosat i DK i de seneste 3 år, kan medlemmet mundligt ved et
personligt møde i a-kassen bekræfter, at der er tale om en reel adresse.
• Har medlemmet ikke været bosat i DK i de seneste 3 år, kan der lægges vægt på, at der
ikke har været udeblivelser fra samtaler eller selvforskyldt ledighed inden for de seneste
12 måneder - hvis medlemmet på tilsvarende vis mundligt ved et personligt møde i akassen bekræfter, at der er tale om en reel adresse.
• I andre tilfælde kan det indgå i vurderingen om arbejdskravet er opfyldt ved arbejde her i
landet men ellers må medlemmet opfordres til at medvirke til at afkræfte enhver tvivl om
medlemmets reelle bopæl og ophold.
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
4
Dokumentation og kontrol
Undersøgelsen skal så vidt muligt ske under en rådighedssamtale med medlemmet på en
sådan måde, at medlemmet forstår at der er tale om kontrol af en af flere betingelser for at
stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Det skal tillægges processuel skadevirkning, hvis medlemmet ikke medvirke til at afklare
tvivl om opholds- eller bopælskravet og der skal i givet fald træffes skriftlig afgørelse overfor
medlemmet med klagevejledning.
STAR indkalder til møde den 7. januar 2015, hvor a-kasserne vil få lejlighed til at blive
præsenteret for indberetningslæsningen. Desuden vil der blive udsendt en skrivelse om
retingslinjerne.
© Copyright AK-Samvirke – 2014
www.ak-samvirke.dk
5

similar documents