Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

Report
KEMIENS DAG 14
FORSIGTIGHEDSTILGANG – SET FRA EN JURIDISK VINKEL
Henriette Soja, advokat (H)
20. november 2014
HENRIETTE SOJA
Henriette Soja er specialiseret i miljøret og er en af Danmarks førende advokater inden for
denne disciplin. Henriette Soja har således rådgivet i mange principielle sager inden for
miljø-, plan- og byggeområdet, udført advokatundersøgelser og ført forhandlinger og en
lang række principielle retssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages
af den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor.
Henriette Soja har forestået nogle af de største miljørelaterede due diligence-projekter i
Danmark, compliance-programmer og risikostyring i private virksomheder.
Partner, Horten, 2006
Partner, Bech-Bruun, 2000-2006
Møderet for Højesteret, 2001
Møderet for landsret, 1996
Advokatbeskikkelse, 1993
Adv.fuldm., adv., Bech-Bruun&Trolle, 1991-2000
Juridisk kontor, Miljøstyrelsen, 1988-1991
Formand Dansk Selskab for Miljøret
……
Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet, 1988
side 2
Henriette Soja
Partner
Dir: +4533344293
Mob: +4552344293
E-mail: [email protected]
Specialer
Miljøret, planret & byggeret
Offentlig ret
Retssager
Energiret & forsyningsret
side 3
− Den juridiske betydning af forsigtighedsprincippet?
− Hvordan har brugen af princippet udviklet sig?
− Virksomhedernes juridiske udfordringer?
DET MODERNE SAMFUNDS DILEMMA/UDFORDRING
− Hvordan skal samfundet forholde sig til den situation, at der er videnskabelig
usikkerhed om, hvorvidt et produkt, en proces eller en handling kan få skadelig
effekt på miljøet?
− Skal man træffe beslutning om (foreløbige) foranstaltninger, indtil der
foreligger et mere fyldestgørende videnskabeligt datagrundlag? Og hvornår er
nok så nok?
eller
− Skal man på det foreliggende datagrundlag acceptere anvendelsen af et givent
produkt, en proces eller en handling?
side 4
FORSIGTIGHEDSPRINCIPPETS OPRINDELSE
− Tysk miljøret (1970’erne ) - ”Das Vorsorgeprincip”
− Internationale konventioner og deklarationer:
(Rio Declaration on Enviroment and Development, Principle 15):
”In order to protect the enviroment, the procautionary approach shall be widely applied
by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or
irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for
postponing cost-effective measures to prevent enviromental degradation”
− Den Europæiske Union – traktatfæstet i 1992 (EF-traktaten)
side 5
TRAKTAT OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE
− Artikel 191, stk. 2 (tidligere artikel 174):
”Stk. 2. Unionens politik på miljøområdet tager sigte på et højt beskyttelsesniveau
under hensyntagen til de forskelligartede forhold, der gør sig gældende i de forskellige
områder i Unionen. Den bygger på forsigtighedsprincippet og princippet om
forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden
og princippet om, at forureneren betaler (…)”
− Kommissionens meddelelse KOM (2000) 1 om forsigtighedsprincippet
 Bredt anvendelsesområde
 Ikke begrænset til miljøsager i snæver forstand
 Restriktiv
side 6
DET EU-RETLIGE FORSIGTIGHEDSPRINCIP
− Krav til anvendelse af forsigtighedsprincippet:
1. Fastsættelse af risikoen, herunder risikovurdering
 Vurderingen skal ske på grundlag af tilgængelige videnskabelige data
2. Vurdering af det acceptable risikoniveau (er dette niveau overtrådt?)
 Fastlæggelse af det acceptable risikoniveau er i hovedsagen en politisk beslutning
3. Afgørelse om behovet for indgreb og indgrebets karakter
 Vurderingen skal ske på grundlag af tilgængelige videnskabelige data
side 7
DET EU-RETLIGE FORSIGTIGHEDSPRINCIP
− Væsentlige forudsætninger:
− Forsigtighedsprincippet gælder alene, hvor der er tale om videnskabelig usikkerhed,
og foranstaltningerne er derfor foreløbige, indtil der foreligger et mere
fyldestgørende videnskabeligt grundlag.
− Der stilles i praksis høje krav til myndighedernes viden om den videnskabelige
usikkerhed
− Forsigtighedsprincippet er ikke et selvstændigt hjemmelsgrundlag
− Almindelige fællesskabsretlige principper om legalitet, proportionalitet og ikkediskrimination gælder sideløbende
side 8
REACH-FORORDNINGEN
− Reach-forordningen artikel 1, stk. 3:
”Denne forordning bygger på princippet om, at det er producenter, importører og
downstream-brugere, der skal sikre, at de fremstiller, markedsfører og anvender stoffer,
der ikke skader menneskers sundhed eller miljøet. Bestemmelsen i forordningen bygger
på forsigtighedsprincippet. ”
− Systematiseret anvendelse af forsigtighedsprincippet:
−
−
−
−
Gradvis registrering af kemiske stoffer
Krav om stofvurdering
Godkendelsesordning
Anvendelsesbegrænsninger
side 9
DANSK MILJØLOVGIVNING
− Forsigtighedsprincippet ses ikke lovfæstet i dansk miljølovgivning.
− Miljøbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 1:
”Stk. 2 Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltninger til
forebyggelse og imødegåelse af forurening skal der lægges vægt på
1) de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning
på disse og
2) … ”
side 10
DANSK MILJØLOVGIVNING (FORTSAT)
− Kemikalielovens § 2:
”§ 2. Loven skal sikre, at der tilvejebringes fornødne oplysninger om stoffer og
blandinger, der sælges her i landet, og sikre at der kan foretages regulering af salg og
anvendelse af de stoffer og blandinger, som er eller på grundlag af foreliggende
undersøgelser eller erfaringer formodes at være farlige for sundheden eller skadelige
for miljøet”
− Forsigtighedsprincip eller proportionalitetsprincip?
side 11
DANSK MILJØRET
− Miljøministeriets konference om forsigtighedsprincippet (1998), dog
uden at give entydige svar på den indholdsmæssige afgrænsning af
princippet.
− Forsigtighedsprincippet er ikke udbredt i dansk miljølovgivning, men
princippet påberåbes ikke sjældent af miljømyndighederne:
− I praksis ses forsigtighedsprincippet hovedsagelig anvendt i relation til
VVM-reglerne og habitatdirektivet
− Ved fastsættelse af vilkår i afgørelser (vilkår i miljøgodkendelser m.v.)
− Regeringens handlingsplan for PCB
side 12
VIRKSOMHEDERNE OG FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET
− Politisk norm eller juridisk begreb?
− Et spørgsmål om retssikkerhed
− Åbenhed om den indholdsmæssige afgrænsning af forsigtighedsprincippet
− Den omvendte bevisbyrde
− Er det tilstrækkeligt at anvende udtrykket en forsigtighedstilgang eller et
forsigtighedsperspektiv?
side 13
SPØRGSMÅL?
side 14

similar documents