Erhvervsfondsudvalget - Dansk Forening for Selskabsret

Report
Erhvervsfondsudvalget
Oplæg
v/Formand for Erhvervsfondsudvalget Finn L. Meyer
Dansk Forening for Selskabsret
d. 16. april 2013
Generelt om Erhvervsfondsudvalget
Nedsat af Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn forår 2012
 give erhvervsfondslovgivningen et serviceeftersyn.
Kommissoriet:
Udvalgets skulle belyse og vurdere




om nuværende lovgivning (fra 1985) giver tilstrækkelige
fremtidssikrede rammer for, at fondsmodellen er attraktiv og
fortsat kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling,
hvilke konsekvenser moderniseringen af
selskabslovgivningen (fra 2009) bør have for de
erhvervsdrivende fonde,
behovet for styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed,
uafhængighed, ledelse og samfundsansvar og
behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende
fonde. (basis nogle få uheldige sager)
Udvalgets opgaver

Udarbejde udkast til:
 ændring af lov om erhvervsdrivende fonde, og
 Evt. udkast til Anbefalinger til god fondsledelse
- såfremt udvalget fandt at nogle forhold egnede sig bedre til at blive
reguleret via anbefalinger (soft law)
 Deadline : inden udgangen af 2012

Rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende fonde (586 s)
- afleveret til Erhvervs- og Vækstminister Annette Wilhelmsen 18. december
2012
- Indhold: udkast til Lovforslag, udkast til Anbefalinger og forslag om
nedsættelse af Komite for god fondsledelse.
 udvalgets vurdering, at forslaget vil medføre:
- opdateret og moderniseret lovgivning
- med til at imødegå betænkelighed vedr. erhvervsdrivende fonde.
SKAT

SKAT - udenfor kommissoriet

Manglende mulighed for skattemæssig succession ved
personers indskud af kapitalandele i bestående virksomhed

Erhvervsdrivende fonde, der ejer betydningsfulde danske
virksomheder, er stiftet inden skattereglerne blev ændret og på et
tidspunkt, hvor det stadig var muligt at overdrage en
erhvervsvirksomhed til en fond med skattemæssig succession.

Vækstplan DK (marts 2013)
 Fra 2015 kan overdragelse af virksomheder ske med
skattemæssig succession (forslag).
Udvalgets sammensætning (15 medl)















Formand: Statsautoriseret revisor Finn L. Meyer
Bestyrelsesmedlem Annette Sadolin
Advokat Christian Th. Kjølbye
Direktør Dorrit Vanglo
Administrerende direktør Mads Lebech
Advokat Marianne Philip
Direktør Niels Jacobsen
Professor Steen Thomsen
Direktør Betina Hagerup, ERST
Kontorchef Rikke Ørum Petersen, JM
Kontorchef Sidsel Nordengaard, EVM
Administrationschef Knud T. Martens, LO
Executive Vice Predsident Lars-Erik Brenøe, DRF
Erhvervsjuridisk chef Sven Petersen, DE
Direktør Tine Roed, DI
8 Sagkyndige
medlemmer
4 Indstillet af
offentlige
myndigheder
3 Indstillet af
organisationer
ERSTs forudgående fondsundersøgelse












48 % af fondene har datterselskab(er).
81 % har som udg.pkt vedtægtskrav om erhvervsaktivitet, men i
ca. 24 % af disse tilfælde er der undtagelser.
69 % har et erhvervsmæssigt formål i sine vedtægter. For 45 %
af fondene er dette det primære formål.
Bestyrelsesmedlemmernes gns. alder er betydeligt højere i de
erhvervsdrivende fonde end i kapitalselskaberne (58 vs 51½).
43 % har ikke vedtægtsbestemmelse om best. valgperiode. 96 %
har ikke bestemmelse om max genudpegninger.
31 % har en direktør. 47 % anvender ekstern administrator.
En forretningsorden anvendes af 51 % af fondsbestyrelserne.
56% har ikke kvalifikationskrav til best. i vedtægt. 36 % supplerer
i praksis vedtægtens bestemmelser (el. manglende best.) herom.
59 % foretager aldrig bestyrelsesevalueringer. Yderligere 19%
foretager en evaluering hvert 4. år eller sjældnere.
62 % har ingen hjemmeside.
55% af rgsk.klasse B fonde oplyser ikke best.vederlag i årsrapport
Store forskelle mht. tidsforbrug, vederlag og uddelinger.
Temaer








Lovens anvendelsesområde
Stiftelse og kapital
Ledelse, herunder ledelsens uafhængighed og vederlag
Revisors funktion
Fondsmyndighed
Kapitalafgang, herunder uddelinger
Fusion, spaltning og sammenlægning
Opløsning
Tema: Lovens anvendelsesområde





Definition på en ”erhvervsdrivende fond” indskrives i loven
- ikke grund til at ændre definition*
Krav til en erhvervsdrivende fonds minimumserhvervsdrift
fastholdes (min. 250 tkr i erhvervsmæssig bruttoindtægt)
Eneret (Ikke pligt) til anvendelse af ”erhvervsdrivende
fond”/"ERF”*
oplysning om navn, hjemsted og CVR nummer på fondens evt.
hjemmeside*
Ved anvendelse af binavne - ikke krav om at hovednavn
angives*
Tema: Stiftelse og kapital







Minimumskrav til grundkapitalens størrelse
(min. 300 t. DKK fastholdes)
Fortsat ikke krav om stiftelsesdokument
Fonde kan stiftes med regnskabsmæssig virkning
- tilbage i tid (kodificering) og
- frem i tid *
Bestemmelse om efterfølgende erhvervelser mod
vederlag(vederlag > 10% af grundkap.) fra stifter og væsentlig
gavegiver (ikke kun 2 år) * Fondsmyndighed skal godkende
Mulighed for at forhøje grundkapitalen ved overførsel af
overskud eller frie reserver opstået eller frigjort i regnskabsåret*
Vurderingsberetning ved stiftelse af fond ved indskud af andre
værdier end kontanter. Undlades ved visse indskud. *
Fondsmyndighed kan henstille at nedsætte grundkapitalen hvis den
er i klart misforhold til fondens formål og aktiviteter ("overtrædelse af
vedtægt vedr. uddeling")
Tema: Ledelse, herunder ledelsens
uafhængighed og vederlag







Selvstændig bestyrelse - 1/3 af medlemmer (ekskl. evt.
medarbejderrep.) uafhængige af stifter (bemærkninger)
Forbud mod, at
- bestyrelsen i stifterselskab udgør flertal af bestyrelsen
- direktør i fond kan være formand/næstformand (U: Samtykke)
- datterselskab udpeger medlemmer til fondens bestyrelse
- direktør i datterselskab kan være formand/næstformand
Krav om forretningsorden for bestyrelsen*
Vederlag angives i årsrapport pr. ledelseskategori (bestyrelse
hhv. direktion + nærtstående). I Anbefaling: oplysning pr individ
Transaktioner med nærtstående parter oplyses
I årsrapport oplyses
- andre vederlag til bestyrelsen ( bla. rådgivning mv.)
- administrators navn og honorar (særskilt )
Påbud fra fondsmyndigheden til bestyrelsen om at
- afskedige direktøren. (åbenbart ikke lever op til krav der stilles
til daglig ledelse)
Tema: Revisors funktion






Revisor udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen
- evt. udpegningsret til andre max 7 år fra stiftelse
Årligt årsregnskabsmøde, hvor revisor har pligt til at deltage
- dog ikke hvis enig bestyrelse. Og revisor enig heri
Revisor får mulighed for at indkalde til bestyrelsesmøde
Fondsmyndighed kan udnævne medrevisor*
Skyldes revisors fratræden eller afsættelse uoverensstemmelse
mellem bestyrelse og revisor skal bestyrelsen og revisor redegøre
(fyldestgørende) for årsagen til hvervets ophør
Revisor pålægges pligt til at underrette fondsmyndigheden
ved overtrædelser af
- fondslovgivningen eller
- fondens vedtægt
der ikke er uvæsentlige eller straks berigtiges (tidl.
Væsentlige overtrædelser)
Tilsvarende hvis formodning om at ledelsen kan ifalde erstatningseller strafansvar
Tema: Fondsmyndigheden







Drøftet nuværende opdeling af fondsmyndighedskompetencen
- opfordret de to ressortministerier til at afklare, hvorvidt
opdeling fortsat er hensigtsmæssig
Kriterium for afsættelse af bestyrelsesmedlemmer ændres fra
”klart uegnet” til ”uegnet”
Fortsat krav om Civilstyrelsens samtykke ved ændring af formål,
uddelingsformål samt opløsning
Mulighed for påbud om at
- overholde vedtægten
- forholde sig til Anbefalingerne for god fondsledelse
Granskning (tidligere Erhvervsstyrelsen nu Fondsmyndigheden)
Medrevisor (udpegning)
Mulighed for administrativ prøvelse af fondsmyndighedens
afgørelser. Kan (max 4 uger) indbringes for
- Erhvervsankenævnet
– Domstolene
Tema: Fondsmyndigheden (fortsat)



Kompetencen som fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde deles
mellem Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
- er som udg.punkt fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde
Civilstyrelsen
- fondsmyndighed for fonde, hvor det primære formål er
familiemæssigt, eller hvor der er flere ligestillede formål, der ikke
hører under samme minister
Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed for ca. 1.100 af godt 1300
erhvervsdrivende fonde,
Civilstyrelsen er fondsmyndighed for de resterende ca. 200
erhvervsdrivende fonde
Tema: Uddelinger




Ikke minimumskrav til erhvervsdrivende fondes uddelinger
I ledelsesberetning/hjemmeside:
- redegørelse for uddelingspolitik og
- opdeling af uddelinger i hovedkategorier (- hvis indarbejdet
legatarfortegnelse i årsrapport)
Legatarfortegnelse indsendes til fondsmyndighed med årsrapport
- undtaget fra aktindsigt hvis selvstændigt dokument
Mulighed for (visse sikkerhedsgarantier: Balance/mellembalance)
- at uddele optjent overskud og frie reserver, opstået eller
frigjort i regnskabsåret *
- at uddele ved udlodning af andre værdier end kontanter
(vurderingsberetn) *
- at yde lån eller stille sikkerhed til "nærtstående" hvis led i
sædvanlig forretningsmæssig disposition *
Tema: Nedsættelse af grundkapital,
opløsning samt fusion af fonde




Gældende regler om
- nedsættelse af grundkapital
- opløsning
overføres til LEF
Forenklet procedure for fusion af fonde
- forudsætter fortsat "beslægtede formål"/"Formål væsentligt
bedre varetaget"
Eksisterende mulighed for at sammenlægge
- en erhvervsdrivende og
- en ikke-erhvervsdrivende fond
indskrives i LEF. (universalsuccession? Kræver lovændring
(hjemmel) i LFF)
Forudsætter at Civil- og Erhvervsstyrelsen godkender
Spaltning - Fortsat ikke muligt
Anbefalinger for god fondsledelse




Komité for god Fondsledelse
Udkast til anbefalinger (16 for fonde)
- færre end for børsnoterede selskaber(79 - nu 50)
”Comply or explain" (følg eller forklar) -princippet
Fondsmyndigheden har mulighed for påbud – hvis
- fonden ikke forholder sig til anbefalingerne eller
- forklaringen er åbenbart grundløs eller uden mening
Anbefalinger for god fondsledelse
3 hovedafsnit - 16 anbefalinger
:

Bestyrelsens opgaver og ansvar - 13 anbefalinger
underopdelt i
1. Overordnede opgaver og ansvar -1 anbefaling
2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen - 2 anbefalinger
3. Bestyrelsens sammensætning og organisering - 5 anbefalinger
4. Uafhængighed – 1 anbefaling
5. Udpegningsperiode – 2 anbefalinger
6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen - 2 anbefalinger


Ledelsens vederlag - 2 anbefalinger
Åbenhed og kommunikation - 1 anbefaling
Udvalgets forslag til anbefalinger for god
fondsledelse
1. Bestyrelsens opgaver og ansvar
1.1. Overordnede opgaver og ansvar
 at bestyrelsen årligt forholder sig til fondens overordnede strategi
og uddelingspolitik,
1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen
 at formanden for bestyrelsen organiserer, indkalder og leder
bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i
bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for
bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.
 at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder
bestyrelsesformanden udføre særlige opgaver for fonden, skal der
foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, inklusive
forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den
overordnede ledelse og kontrolfunktion. Forsvarlig arbejdsdeling
skal sikres. (nb ingen offentliggørelse)
Udvalgets forslag til anbefalinger for god
fondsledelse
1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering
 at bestyrelsen
- fastlægger, hvilke kompetencer den skal råde over, og
- sikrer formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse
og indstilling af kandidater til bestyrelsen (med respekt af
bestemmelser i fondens vedtægt) ,
- sikrer nødvendige kompetencer i bestyrelsen og
- sikrer, at der ved sammensætningen tages hensyn til behov for
fornyelse sammenholdt med behov for kontinuitet og til behov for
mangfoldighed (køn, alder, erhvervserfaring mv.),
Udvalgets forslag til anbefalinger for god
fondsledelse
1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering
 at bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres
personlige egenskaber og kompetencer
 at der årligt i ledelsesberetningen og på fondens eventuelle
hjemmeside redegøres for sammensætningen af bestyrelsen og
gives oplysninger om medlemmernes
- navn, stilling, alder
- dato for indtræden, genvalg og udløb af valgperiode
- særlige kompetencer
- ledelseshverv
- hvilke der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder
- uafhængighed,
 At flertallet af bestyrelsesmedlemmer i en fond ikke samtidig er
ledelsesmedlemmer i fondens dattervirksomhed (-er), medmindre
der er tale om 100% ejet egentligt holdingselskab
Udvalgets forslag til anbefalinger for god
fondsledelse
1.4 Uafhængighed
 At ca. 1/3 af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.
 Anses ikke for uafhængigt, hvis den pågældende:
 er eller inden for de seneste 3 år har været medlem af
direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig
dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre
ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller
associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som
medlem af fondens ledelse,
 inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation
(f.eks. personligt eller indirekte som partner eller ansat,
aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber
med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en
dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
Udvalgets forslag til anbefalinger for god
fondsledelse
 er eller inden for de seneste 3 år har været ansat eller




partner hos ekstern revisor,
har været medlem af fondens ledelse i mere end 12 år,
er i nær familie med eller på anden måde står personer, som
ikke betragtes som uafhængige, særlig nær,
er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål
at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse
særlig nær, eller
er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller
lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de
seneste 5 år har modtaget væsentlige donationer fra fonden
Udvalgets forslag til anbefalinger for god
fondsledelse
1.5. Udpegningsperiode
 at bestyrelsens medlemmer udpeges for mindst 2 år og højst 4 år,
med mulighed for genvalg,

at der fastsættes aldersgrænse for bestyrelsens medlemmer
(offentliggøres),
1.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen
 at bestyrelsen og direktionen evalueres mindst en gang årligt,
Udvalgets forslag til anbefalinger for god
fondsledelse
2. Ledelsens vederlag
 at ledelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde aflønnes med fast
vederlag, og
at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag,
hvert medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra
fonden og fra andre virksomheder i koncernen,
3. Åbenhed og kommunikation
 at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation,
der skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes
behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om
fondens forhold.
Next step

Erhvervsfondsudvalget har fuldført sin opgave og er nedlagt med
aflevering af rapport til ministeren.


Ministeren vil læse rapporten,
- drøfte i regeringen
evt. lovforslag i folketingsåret 2013/14.

Spørgsmål?

similar documents