Powerpoint om Uddannelsesparathed

Report
Dialog og samarbejde om
uddannelsesparathed
Forældremøde d. xx 201x
Mødets indhold:
 Hvad er uddannelsesparathed?
 Hvordan arbejder vi med uddannelsesparathed her
hos os?
 Øvelse: Hvad mener jeg om uddannelsesparathed?
 Introduktion til det netbaserede dialogredskab
 Besøg af tidligere elever fra henholdsvis gymnasium
og erhvervsskole: Hvad betyder
uddannelsesparathed i praksis for os?
 Case-øvelser
 Om vurderingsprocessen og ”hvad nu hvis man ikke
vurderes parat”?
 Vurdering af eget barn
Elever, der forlader 9. eller 10. klasse, anses for
uddannelsesparate, hvis de har de faglige, personlige
og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at
gennemføre en ungdomsuddannelse
Vurderingen foretages i forhold til én af følgende
grupper af ungdomsuddannelser:
1) Gymnasiale uddannelser
2) Erhvervsuddannelser
UU vejlederen foretager vurderingen, og denne skal
begrundes
Elevens standpunkts- og prøvekarakterer samt
bemærkninger fra elevens skole indgår i vurderingen
Quiz og byt:
• Tag et kort
• Gå hen til en anden forælder, læs dit kort højt og giv et bud
på, hvorfor du mener, denne kompetence er vigtig for at
være uddannelsesparat
• Hvordan tror du, det står til i denne klasse med netop denne
kompetence?
• Den anden kommenterer/supplerer
• Processen gentages med den andens kort
• Man bytter kort og går hen til en anden forælder…..
Ekspertpuslespil:
• Deltagerne deles op i grupper på 3, der hvert får et nr. fra
1 til 3. Alle 1’erne går sammen, alle 2’erne osv. Hver
gruppe får et af de 3 områder: mig selv, mig og de andre
og det faglige.
• I grupperne gennemgår man de enkelte kompetencer og
kommer med supplerende eksempler/tegn.
• Diskutér, hvorfor disse kompetencer er vigtige i forhold til
at være uddannelsesparat; hvad I kan gøre som forældre,
for at støtte barnets uddannelsesparathed inden for
denne kompetence; og hvad I mener, skolen kan gøre.
• Når grupperne har drøftet dette, går man tilbage til sin
grundgruppe, og på skift fremlægger man kompetencerne
ved at lægge det relevante kort på bordet og fremlægge
det, man har drøftet i grupperne. Under området ”det
faglige” kan man nøjes med at arbejde med de kort, der
handler om det generelle.
Par arbejde:
• Arbejd i par med ét område ad gangen.
• Begge lægger kortene på bordet i rækkefølge efter i hvor høj
grad, man vurderer ens barn har kompetencerne. Dem, man
synes barnet har mest af, lægges til højre, og dem, man
synes ens barn har mindst af, lægges til venstre.
• På skift forklarer man til den anden, hvorfor man har lagt
kortene, som man har. Der gives konkrete eksempler på
udførelsen af kompetencerne, og den anden stiller
uddybende spørgsmål.
Hvad har betydning for, om man vurderes
uddannelsesparat?
www.uddannelsesparathed.net
Besøg fra ungdomsuddannelserne
Case
Hvornår er man uddannelsesparat?
• I får i grupper udleveret en case omhandlende en ung, der ikke
umiddelbart er helt klar til at tage en ungdomsuddannelse.
• Læs casen og drøft følgende punkter:
1. Hvad mener I, der skal til, for at XXX vil kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse?
2. Hvilke elementer fra dialog redskabet mener I, XXX har problemer
med?
3. Hvilke af XXX´s styrker vil kunne hjælpe XXX i den forbindelse?
4. Hvem ville kunne støtte op om XXX, og hvordan kunne dette
gøres?
5. Hvad ville du som forælder gøre for at hjælpe XXX videre?
Vores skoles forløb i forhold til at arbejde med
uddannelsesparathed og vurdering af denne
Hvad sker der, hvis eleven vurderes ikkeuddannelsesparat?
Man kan godt tage en ungdomsuddannelse senere, hvis man er
blevet vurderet ikke-uddannelsesparat. UU skal stille et tilbud til
rådighed for eleven, som herefter hjælper med til at blive parat til
en uddannelse.
Det kan være, eleven skal afklare sit valg, eller det kan være,
eleven skal lære noget mere - fagligt eller på anden måde.
Hvad hvis eleven eller elevens forældre er uenige i
vurderingen?
Hvis man er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat af UU, har
eleven og dennes forældre mulighed for at få
uddannelsesinstitutionen til at foretage en ny vurdering. Det
er så denne sidste vurdering, der gælder.
Vurdering af dit eget barn
I skal nu forsøge at vurdere jeres eget barn. Hvor ser I
barnets styrker og udviklingsbehov i forhold til
uddannelsesparathed?
Jeres vurdering vil efterfølgende blive inddraget i
trepartssamtalerne, så aflevér en kopi til læreren.
Det videre forløb:
Kontaktoplysning på lokal UU vejleder:
E vejledning:
http://www.ug.dk/evejledning.aspx

similar documents