Skolnärvaro gymnasiet

Report
ÖKAD NÄRVARO I
GYMNASIESKOLAN
BIRGER
SJÖBERGGYMNASIET
MODELLOMRÅDE VÄNERSBORG
BIRGER SJÖBERGGYMNASIET
Ambition
• Eleverna mår bättre
• Lusten att lära ökar
• Elevernas studieresultat förbättras
MODELLOMRÅDE VÄNERSBORG
BIRGER SJÖBERGGYMNASIET
Mål
Den oanmälda frånvaron försvinner utan att
den anmälda frånvaron ökar
MODELLOMRÅDE VÄNERSBORG
BIRGER SJÖBERGGYMNASIET
Utgångsläge i genomsnitt på hela skolan
•
•
•
•
Oanmäld frånvaro läsåret 09-10, 7,54%,
Klass med lägst 1,4%
Klass med högst 29,1%
Anmäld frånvaro 12,55%
RUTIN VID OANMÄLD
FRÅNVARO
• Vid första till tredje tillfället – (med tillfälle menas
den oanmälda frånvaron en elev har under en dag)
En lektion - Elevens ämneslärare kontaktar
vårdnadshavare och meddelar studiehandledaren.
• Flera lektioner eller hel dag – Studiehandledaren eller
den lärare arbetslaget utser kontaktar vårdnadshavare
för att informera om frånvaron.
• Studiehandledaren dokumenterar.
RUTIN VID OANMÄLD
FRÅNVARO
•
Vid upprepad frånvaro (fjärde tillfället)
Studiehandledaren kallar till möte på skolan
(planeringskonferens), för att tillsammans med elev och
vårdnadshavare upprätta en handlingsplan. Före mötet
kontaktar studiehandledaren elevhälsan. Studiehandledaren
ansvarar för dokumentationen.
•
Vid fortsatt upprepad frånvaro (sjunde tillfället
sammanlagt).
Studiehandledaren informerar Rektor som kallar till möte.
Kallelsen skickas två veckor före mötet så att skolkurator först
hinner göra en social kartläggning. Handlingsplanen utvärderas.
•
Oro för frånvaro kvarstår
Rektor kallar till ett nytt möte.
•
Ärendegången kan påskyndas om behov finns.
RUTIN VID UPPREPAD
ANMÄLD FRÅNVARO
• Vid fortsatt upprepad anmäld frånvaro
• Efter sjätte tillfället under 90 dagar kontaktar
studiehandledaren vårdnadshavaren och rapporterar
till skolsköterskan. Studiehandledaren dokumenterar.
• Efter sjunde tillfället kräver studiehandledaren in
läkarintyg som lämnas till skolsköterskan.
• Vid sammanhängande frånvaro längre än en vecka
krävs läkarintyg, vilket lämnas till skolsköterskan.
• Vid fortsatt upprepad anmäld frånvaro
Rektor kallar till möte.
RUTIN VID LEDIGHET
Vid all ledighet skall ansökan lämnas in.
Om elev önskar ledighet längre än tre dagar gäller följande:
- Ansökan ska lämnas in minst två veckor före det att eleven
behöver få besked om att ledigheten beviljas eller inte.
- Studiehandledaren beslutar om ledigheten ska beviljas eller inte
och meddelar eleven beslutet.
SKOLLAGEN
Nya skollagen 15 kap
Elevers närvaro och information om frånvaro
16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som
anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har
giltigt skäl att utebli.
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den
verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska
rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras
om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl
behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.
Om eleven fyllt 18 år kontaktas eleven, inte vårdnadshavaren.
INFORMATION,
UPPFÖLJNING RUTINER
•
Rektor/ gymnasiechef
Vid läsårsstart information till all personal om resultat och ev.
uppdateringar i rutinerna.
•
•
•
Rektor
Diskussion på APT om resultat
Målformulering
Uppföljning av resultat
•
•
Lärare
Information på första föräldramötet
Information på första utvecklingssamtalet
•
•
Administration
Information i ABC och på hemsidan
Lämnar rapporter till rektor två gånger per termin
•
•
Elevhälsa
Rapporterar till rektor om tveksamheter finns
Uppföljning på klasskonferens
POSITIVA EFFEKTER
•
•
•
•
•
•
Den oanmälda frånvaron har gått från 7,54% - 3,15%
Lättare att ta tag i problemen när frånvaron anmäls
Åtgärderna har gett effekt då frånvaron stadigt minskat
Lärarna registrerar frånvaro till (nästan) 100%
Rektorerna har koll på om lärarna registrerar
Åtgärder har vidtagits i klasser där många har hög
frånvaro
• Resultatet kan också tyda på att det skett en viss
attitydförändring hos lärarna
• Den totala frånvaron har minskat och om man tar bort
ledigheter är den totala frånvaron inte större än den är
på många arbetsplatser
• Målet var att få bort skolket utan att den anmälda
frånvaron ökade, vi är på god väg
RESULTAT
Klass med lägst frånvaro
Oanmäld frånvaro per klass
Klass med högst frånvaro
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
RESULTAT
Elevers frånvaro 2009-2013
Birger Sjöberggymnasiet
Total frånvaro
Oanmäld frånvaro
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

similar documents