OM IDENTITET - Nordlandssykehuset

Report
OM IDENTITET
OG
IDENTITETSUTVIKLING
Hab.team voksne, WJJ
1
BAKGRUNN FOR VÅR INTERESSE FOR
TEMAET
 FLERE HENVISNINGER AV UNGDOM MED LETT PSYKISK
UTVIKLINGSHEMMING
 UTFORDRINGER MED OPPMØTE
– Mangel på motivasjon
–Tilbudet passer ikke
– Ubekvem med pasientrollen
 BEHOV FOR FOREBYGGENDE TILTAK
• PROSJEKT ”IDENTITET,
SJØLRÅDERETT OG TILHØRIGHET”
Hab.team voksne, WJJ
2
•
•
•
•
HVA ER IDENTITET?
Å VITE HVEM MAN ER SOM MENNESKE
– SUMMEN AV DEN MAN ER
TO GRUNNLEGGENDE OPPFATNINGER:
– NOE SOM ER MEDFØDT
– NOE SOM UTVIKLER SEG OVER TID
PERSONLIG IDENTITET:
– UTSEENDE
– KUNNSKAPER
– MENINGER
– SMAK
SOSIAL IDENTITET
– YRKE
– GEOGRAFISK TILHØRIGHET
– FAMILIE
– VENNER OG ANDRE TYPER FELLESSKAP
Hab.team voksne, WJJ
3
HVA ER IDENTITET?
•
•
•
•
DET JEG ER
DET JEG HAR
DET JEG KAN/KLARER
DET SOM JEG ER EN DEL AV
• IDENTITET SKILLER OG FORENER
– DET JEG VIL VÆRE LIK OG DET JEG VIL
VÆRE FORSKJELLIG FRA
Hab.team voksne, WJJ
4
HVA ER IDENTITET?
• IDENTITET SOM EN PROSESS/FORLØP
STYRT AV BEHOV FOR Å KUNNE SE
SEG SELV SOM
– SÆREGEN/UNIK
– VERDSATT
– SAMMENHENGENDE (Bylov)
• IDENTITET HAR MED SELVFØLELSE
OG SELVTILLIT (SELVBILDE) Å GJØRE
Hab.team voksne, WJJ
5
IDENTITETSUTVIKLING
• PROSESS OM Å SKAPE SEG SELV
• Å VILLE VÆRE I ØNSKEDE KATEGORIER (SOM
ANDRE)
• SÅRBART OG TRUENDE
– Å OPPLEVE SEG ANNERLEDES
– AT ANDRE OPPFATTER MEG SOM ANNERLEDES
• Å TA IMOT HJELP BEKREFTER EN SOM
ANNERLEDES
• UTEN HJELP: BLIR VELDIG SÅRBAR
Hab.team voksne, WJJ
6
PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
OG ULIKE IDENTITETER ( J. Drabløs)
• AUTENTISK IDENTITET
– Å oppfatte seg essensielt lik de som ikke har nedsatt
funksjonsevne samtidig som en ikke fornekter sine
funksjonsvansker. Oppfatter seg som og krever å bli møtt som
likeverdige.
– Blandet identitet (Gustafson)
• FUNKSJONSHEMMET IDENTITET
– Å oppfatte seg som essensielt forskjellig fra de som ikke har
nedsatt funksjonsevne. Aksepterer sosial nedvurdering og lav
status og å bli oppfattet som avvikende.
• TILPASNINGSIDENTITET
– Prøver å tilpasse seg det normale ved å fornekte og skjule sine
funksjonsvansker
Hab.team voksne, WJJ
7
ELEMENTER I IDENTITETSUTVIKLING
• Anders Gustavson:
– Følgende elementer henger nøye sammen:
Deltakelse
Aktivitet
Autonomi
Tilhørighet
Identitet
Hab.team voksne, WJJ
8
IDENTITET OG HELSE
• ICF:ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon,
funksjonshemming og helse
• ​ICF er både et begrepsapparat og et kodeverk og utfyller
diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på
funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer.
• ​Klassifikasjonens struktur bygger på fire dimensjoner:
Kroppsfunksjoner, kroppsstruktur, aktiviteter og deltakelse samt
miljøfaktorer.
• Overordnede mål for ICF er til dels å etablere et enhetlig og
standardisert språk og til dels et verktøy for beskrivelse av helse og
helserelaterte forhold. Samtidig legges vekt på å se individets
helseforhold og fungering i en total sammenheng. ICF søker å
kunne presentere et sammenfallende syn på helse ut fra et
biologisk, et individuelt og et sosialt perspektiv.
• Klassifikasjonen er særlig nyttig innen habilitering, rehabilitering
Hab.team voksne, WJJ
9
IDENTITET OG HELSE
Participation
Involvement
Belonging
Taking part
Being
included
Being
Engaged
accepted in an aerea
of life
Hab.team voksne, WJJ
Having access
to needed
recources
10
IDENTITET OG DEN SOSIALE DIMENSJON
• IDENTITET SOM SUMMEN AV VÅRE ROLLER
– VERDSATTE SOSIALE ROLLER PÅVIRKER VÅRT
SELVBILDE OG VÅR IDENTITET
• SOSIALE NETTVERKS BETYDNING FOR VÅR
IDENTITET
– Å VÆRE I SITUASJONER DER DIAGNOSEN BLIR UVIKTIG
– Å FÅ VÆRE DEN MAN ER
– Å FÅ OPPLEVE NOE SAMMEN MED DE EN ØNSKER Å
VÆRE SAMMEN MED
– Å HØRE TIL OG HA FORANKRING I ET SOSIALT MILJØ
Hab.team voksne, WJJ
11
SELVBESTEMMELSE OG IDENTITET
• Grunnleggende:
– Det man vil, mener og det man ønsker er avgjørende
for den man er
– Å erfare at en har
• Rettigheter
• Påvirkningskraft
• Makt
Empowerment
• Utviklingsbetingelse – å vokse som
menneske - livserfaringer
• Kontroll og trygghet
Hab.team voksne, WJJ
12
BIDRAG TIL AUTENTISK IDENTITET
• Bevissthet rundt egen funksjonsnedsettelse:
– Innsikt, forståelse gjennom informasjon
– Hvorfor ting blir vanskelig
– Bevissthet rundt egen sårbarhet
• Hjelp til å leve et mer aktivt liv
–
–
–
–
Å se sine ressurser
Se muligheter og prøve disse ut
Lære ferdigheter og erfare mestring
Selvstendighet (autonomi, treffe valg, påvirke, vise
engasjement)
– Arbeid/skole (ha en funksjon – bety noe for andre)
Hab.team voksne, WJJ
13
BIDRAG TIL AUTENTISK IDENTITET
• Aktivitet og interesser (opplevelse av mening – det som
er morsomt, spennende og som utvikler en)
• Sosialt fellesskap
– Opplevelse av fellesskap og tilhørighet
– Opplevelse av sosial mestring
– Vennskap (å ha en fortrolig, en bestevenn)
• Selvfølelse og selvtillit
– Oppleve mestring
– Å bli sett og hørt (å kunne fortelle om seg selv,
selvpresentasjon)
– Å bli anerkjent og akseptert
– Å bli bekreftet som betydningsfull
Hab.team voksne, WJJ
14
TILRETTELEGGINGSTILTAK I PROSJEKTET
• Gi hver enkelt plass og mulighet til å fortelle om seg selv
• Gi hver enkelt mulighet for mestring i gruppe og i aktivitet
• Gi hver enkelt mulighet for å identifisere seg med gruppa
Gi hver enkelt mulighet til å erfare noe nytt
• Utvikle/utvide interessefeltet
• Vekt på å trygge og vise engasjement for hver enkelt
deltaker
• Alminneliggjøring og aksept for å motta hjelp
• Info om muligheter
• Nettverks- og fellesskaps fokus (bli kjent med hverandre,
gjøre ting i lag mv)
• Brukermedvirkning
Hab.team voksne, WJJ
15
IST - PROSJEKTET
• PROSJEKTTITTEL:
”Identitet, sjølråderett og tilhørighet”
Et prosjekt for ungdommer/unge voksne
med lettere psykisk utviklingshemming
som har store utfordringer i forhold til sin
ungdomstid og overgangen til et myndig
voksenliv.
Hab.team voksne, WJJ
16
PROBLEMFORSTÅELSE
• Identitet et gjennomgående og grunnleggende tema
– En utfordring for alle, men spesielt utfordrende for de som har
ulike funksjonsnedsettelser
• Ønsker seg en ungdomstid som andre de kan sammenligne seg
med (søsken, skolekamerater, naboungdom mv)
• Vil ikke ha hjelp
• Når ting ikke blir som de ønsker seg
– Frustrasjoner
– Aggressivitet
– Uakseptabel seksuell atferd
– Psykiske lidelser
– Sosial isolasjon
– Rusmisbruk
– Kriminalitet
Hab.team voksne, WJJ
17
MÅLSETTINGER
•
•
•
FORMÅL: Bidra til at den enkelte får utviklet en god plattform for sitt
ungdoms- og voksenliv med tilpasset bistand og som er basert på trygghet,
deltakelse og tilhørighet.
HOVEDMÅL: At vi i voksenhabiliteringen gjennom prosjektet utvikler en
metode for et bedre faglig tilbud til målgruppen gjennom identitetsskapende
tiltak
DELMÅL:
• Fremme deltakelse i utvikling av innholdet i prosjektet hos de som får tilbud om å være
med
• Fremme bedre psykisk helse og forebygge sykehusinnleggelser
• At den enkelte skal få en bedre og tryggere opplevelse av seg selv
• Skape arenaer for aktivitet, deltakelse og tilhørighet
• Få alle deltakere etablert i et aktivitetsmiljø i løpet av prosjektperioden
• Få til møteplasser med andre ungdommer
Hab.team voksne, WJJ
18
TILTAKSSTRATEGIER
• Behov for å forebygge og bryte negative utviklingsspiraler
• Behov for hjelp og støtte:
– Bli kjent med andre i samme situasjon
– Jobbe med sosialt nettverk
– Aktivitet og tilhørighet
– Bidra til å finne løsninger og muligheter (info skole, arbeid, fritid)
– Individuell oppfølging
►VEKT PÅ MESTRING OG IDENTITETSSKAPENDE
TILTAK
Hab.team voksne, WJJ
19
ARBEIDSFORM/TILTAK
• Samtalegruppe/studiesirkel
• Aktiviteter
• Forankring i miljøer som kan videreføre
tiltak
• Individuell oppfølging, evt individuell plan
Hab.team voksne, WJJ
20
GJENNOMFØRING
Prosjektet har vært gjennomført som en studiesirkel med vekt på
• Informasjon, opplæring
• Sosial trening
• Deltakelse og utprøving i ulike aktiviteter
Prosjektet har vært gjennomført slik:
Dato
Tema
Aktivitet
8. april
21. april
8. mai
23. mai
4. juni
2. september
16. September
13. Oktober
27. Oktober
6. November
19. November
3. Desember
Felles planlegging av innholdet i prosjektet
Presentasjoner, å fortelle om seg selv
Om å skaffe seg egen bolig
Om å bli myndig, selvbestemmelse
Om deltakelse, evaluering
Om individuell plan
Om arbeid
Om venner og kjærester
Om venner og kjærester
Om seksualitet
Om seksualitet, om eksponering på nett, mobiltelefon
Avslutningstur til VestvatnVillmarksenter
Hab.team voksne, WJJ
Bowling
Biljard
Klatring, fotball
ATV-kjøring
Kanopadling
Freesbe-golf
RCL-kjøring
Bueskyting
Innebandy, El-innebandy
Teppecurling, Boccia
Bordtennis
Friluftsaktiviteter, snøscootertur mv
21

similar documents