Resmål och resvägar

Report
Resmål och resvägar
Presentation av resmål
Marknadsföring
• Att arbeta med marknadsföring är en process vars syfte är
att sälja en produkt så bra som möjligt
• Att marknadsföra en turistprodukt handlar om att försöka
sälja något som tillfredsställer ett behov eller ett önskemål
hos kunden
• Det är därför viktigt för turistföretagen att identifiera vilka
dessa behov är
• Företagen måste också utforma olika typer av budskap som
visar att de kan tillfredsställa olika behov
• Inom marknadsföring arbetar man med olika modeller
• En modell kallas för 4P, ”de fyra p:na” efter nyckelbegreppen
pris, produkt, påverkan och plats
• Price, product, promotion and place
4P
• Priset används som konkurrensmedel i samband med
rabatter eller om produkten håller en lägre standard
• Produkten som man köper är dock det viktigaste. En
produkt blir mer intressant ju fler delar paketet består av
• Påverkan avser aktiviteter som förmedlar produkten eller
tjänstens fördelar till kunden och ökar sannolikheten för
ett positivt köpbeslut
• Plats handlar i turismsammanhang främst om det
geografiska läget. Det kan även handla om den plats där
produkten blir tillgängligt för kunden
• Personalen, ett femte ”p”, räknas med inom turismen
• Om personalen är aktiv, ger god service och är kunnig, så
kan de påverka resenärerna lika mycket som de andra ”p”
Marknadsföring
Personal
Påverkan
Pris
Kund
Plats
Produkt
Att påverka kunden
• Kommunikation
• För att aktivera och stimulera kunden till köp används
grundläggande psykologi i marknadsföringen
• Varumärken, produkter och tjänster ska förknippas med
positiva känslor, till exempel glad musik, lyckliga människor
och humor
• I annons och reklaminslag förmedlas bilder på spännande
resmål, lyxiga hotell, fantastiska stränder osv
• En klassisk situation är ”palmen på stranden” som ska
förmedla en bild av paradiset
• Genom positiv information och kommunikation vill man
påverka kunden att köpa varan eller tjänsten
Kommunikation
Att påverka kunden
• Exponering
• Även om vi utsätts för ett visst budskap betyder det inte
att vi påverkas av budskapet
• Vi kan koncentrera oss på ett budskap, vara omedvetna
om andra eller till och med undvika vissa
• Vi exponeras dagligen för en mängd budskap när vi
passerar skyltar, skyltfönster och reklampelare eller på TV
• Det gäller att sticka ut för att vi ska notera budskapet
• Att presentera ett resmål med rörliga bilder och tal på
internet ger ett helt annat intryck än enbart text och
fotografier i en katalog
Exponering
Att påverka kunden
• Uppmärksamhet
• Eftersom vi ständigt utsätts för en betydlig större mängd
budskap än vi kan tillgodogöra oss, väljer vi själva vad vi
vill uppmärksamma
• Det krävs allt mer kreativitet för att kunna skapa
uppmärksamhet för det egna budskapet
• Ett sätt är att ge information som den tänkta målgruppen
upplever är viktig för dem personligen
• För att locka ungdomar till en nöjespark kan det till
exempel vara nödvändigt att annonsera med fartfyllda
bilder av nya åkattraktioner
Uppmärksamhet
Att påverka kunden
• Förståelse
• För att vi ska kunna ta till oss ett budskap måste vi förstå
informationen och kunna tolka den
• I vilken utsträckning vi kommer att göra detta beror på våra
tidigare kunskaper och erfarenheter
• För att locka till sig turister är det viktigt att kunna erbjuda
informationen på rätt språk och känna till målgruppens kultur
• För att vara säker på att en viss sorts annonser förstås på rätt
sätt testas annonserna innan (pretesting)
• En annonskampanj kan också utvärderas i efterhand för att
man ska få veta hur effektiv den var
Förståelse
Att påverka kunden
• Minnet
• Budskap som har uppmärksammats lagrats i minnet
• Den kunskap som människan sparar i minnet påverkar
kommande beslut
• Vi använder denna kunskap vid val av produkter, tjänster
och varumärken som vi tror vi kan bli nöjda med
• Marknadsförarens mål är att skapa en positiv bild av olika
produkter och varumärken
• Denna positiva bild ska aktiveras varje gång vi tänker på
det aktuella varumärket
Minnet
Marknadsföring av resmål
• Hur ett resmål presenteras beror på vilken typ av turist man
vänder sig till
• Gemensamt är att man använder sig av olika typer av
budskap i ord och bild i sin exponering
• Det är också vanligt att arbeta med de fyra p:na vid
resmålspresentation
• Ett exempel är när målgruppen är familjer och resmålen är
utanför Europa
• Ett sätt att nå dessa resenärer är att i ord och bild förmedla
en känsla av ett paradis med fantastiska stränder på en
exotisk plats
• Man förmedlar även att det finns billiga restauranger och
möjlighet till barnpassning
Marknadsföring av Sverige
• För att locka utländska turister till Sverige marknadsför
Sverige internationellt av bland annat VisitSweden
• Målet med marknadsföringen är att lyfta fram Sverige som
varumärke
• På hemsidan presenteras Sverige på olika språk för att lättare
nå de utländska målgrupperna
• Det går bland annat att hitta basfakta om Sverige men också
att läsa om vår kultur och våra traditioner
• För människor i andra länder kan detta låta exotiskt,
spännande och lockande
• Ju fler turister som finner att Sverige är värt en resa, desto
flera arbetstillfällen skapas
VisitSweden
Marknadsföring av kommuner
• En flertal kommuner i Sverige profilerar sig med en reklamfras
eller en slogan
• Detta för att locka besökare och göra det lättare att komma
ihåg kommunens namn
• Dessa reklamfraser används ofta på vägskyltar vid infarter och
på broschyrer
Göteborg – Lilla London
Trosa – Världens ände
Stockholm – The capital of Scandinavia
Vimmerby – Barnens stad
Vårgårda – Center of innovation
Skurup – Nils Holgerssons hembygd
Kristinehamn – Picasso valde
Kristinehamn, välkommen du också
Marknadsföringslagen
• Reklamidentifiering – Det ska tydligt framgå att det handlar
om reklam och vem som svarar för reklamen
• Vilseledande reklam – Reklam får inte vara missvisande och
informationen får inte vara dubbeltydlig eller obegriplig
• Aggressiv marknadsföring – Säljaren får inte använda
trakasserier, tvång, hot eller liknande i marknadsföringen
• Köperbjudanden – Om en produkt marknadsförs
tillsammans med ett pris måste reklamen även innehålla
information om produktens egenskaper och
betalningsvillkor
• Obeställd reklam – Marknadsföring får endast ske vis epost och liknande om kunden har godkänt detta i förväg

similar documents