Thors præsentation

Report
Katalog over nationale
standarder på sundhedsområdet
Agenda
• Kort om NSI
• Vision om katalogets anvendelse
– Formål og interessenter
– Eksempler på anvendelse
• Status på etablering af katalog
– Funktionalitet
– Indhold
• Det videre arbejde
– Funktionalitet
– Indhold
Kort om NSI
Sundhedsloven §193a:
”Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte krav til itanvendelsen på sundhedsområdet, herunder krav til elektroniske
patientjournaler og krav til anvendelsen af standarder.”
Sundhedsvæsnets
forretningsmål
ramme
ramme National arkitektur og
for
standarder på sundhedsområdet for
understøtter
Arkitektur
Udpeger
Standarder
overholder
understøtter
Løsningsarkitektur
følger
understøtter
System
Sundheds-IT udvikling & drift
Internationale
& nationale
referencer
Vision om katalogets
anvendelse
Formål og interessenter
• Understøtte NSI med at koordinere den samlede
standardiseringsindsats
• Understøtte de parter som udarbejder og vedligeholder
standarder
• Understøtte systemejere og leverandører med teknisk
implementering af standarder
• Give et mere præcist grundlag for revision
• Synliggøre dækningen af standarder på konkrete områder (og
på sundhedsområdet som helhed) overfor borgere, politikere
m.fl.
Eksempler på anvendelse
• Arkitekter, der skal skabe et løsningsdesign for bestemte typer
af løsninger kan undersøge, om der findes
referencearkitekturer, der dækker sådanne løsninger
• Leverandører, der leverer løsninger der benyttes af bestemte
aktører (eller til bestemte opgaver) kan se om der er planlagt
standarder herfor
• Leverandører af nye løsninger på et eksisterende marked kan
se, hvilke nationale krav til overholdelse af standarder der
gælder for løsninger indenfor dette marked
Eksempler på anvendelse
• Parter, der skal anskaffe nye løsninger kan fremsøge hvilke
nationale krav der er til sådanne løsninger (søgning på aktører
og opgaver)
• Parter kan adviseres om nye standarder indenfor et givet
område (aktører, opgaver) m.h.p. at vurdere om der skal ske
ændringer af eksisterende løsninger
• Parter, der har implementeret nationale standarder i løsninger
og baseret løsningsdesign på referencearkitekturer kan
adviseres om ændringer i disse standarder og arkitekturer
Referencer til nationale standarder
• De parter der udarbejder standarder på et nyt område kan
orientere sig om hvad der i forvejen ligger
• Parter, der vedligeholder standarder som følger nationale
rammer (herunder overholder nationale profiler og
klassifikationer) kan adviseres ved ændringer i rammerne
• Manglende referencer til andre nationale standarder kan give
anledning til med jævne mellemrum at undersøge om
standarder med fordel kan migreres over i nationale rammer
Referencer til målsætninger
• Eksplicitte referencer til forretningsmæssige målsætninger
giver et billede af hvor godt de enkelte målsætninger
understøttes af nationale arkitekturer og standarder
• Dette kan medvirke til at identificere områder, hvor der skal
gøres en standardiseringsindsats
• Og til at identificere områder hvor der arbejdes med
arkitektur og standarder, der ikke umiddelbart kan hænges op
på formulerede målsætninger (m.h.p omprioritering eller
input til formulering af nye målsætninger).
Referencer til lovgrundlag
• Eksplicitte referencer til lovgivning, bekendtgørelser o.a. giver
overblik over det samlede lovgrundlag som standarderne
understøtter
• Man kan placere et ansvar for overvågning af dette
lovgrundlag, således at dem der vedligeholder standarder kan
blive adviseret ved ændringer i det lovgrundlag, som de
enkelte standarder baseres på (eks. sundhedsloven som
grundlag for sikkerhedsstandarder)
Internationale og fællesoffentlige
referencer
• Eksplicitte referencer til internationale standarder giver
overblik over anvendte internationale standarder
• Manglende referencer til internationale standarder kan give
anledning til med jævne mellemrum at undersøge den
internationale standardiseringsindsats på tilsvarende
områder, for at se om der er grundlag for at migrere til profiler
af internationale standarder
• Man kan placere et ansvar for overvågning af internationale
standarder, således at dem der vedligeholder nationale
standarder kan blive adviseret ved ændringer i det
internationale grundlag
Status på etablering af
katalog
http://www.nsi.dk/Standardisering/standardkatalog.aspx
Hvad indeholder kataloget nu
• 16 referencemodeller
• 41 klassifikationer
• 36 rammestandarder
/ profiler
• 318 snitfladestandarder
/ specifikationer (bl.a.
blanketter)
• 22 andet
(vejledninger etc.)
I alt 433 produkter
Vigtige data om de enkelte produkter
• Ejerskab
• Versionsnummer
• Anbefalingsgrad (planlagt, obligatorisk,
udfases etc.)
• Område / aktører der skal benytte std.
• Diverse klassificeringer (FORM etc.)
Anbefalingsgrad
•
•
•
•
•
•
•
•
Observeres
Planlagt
Anvendelig
Anbefalet
Obligatorisk
Opretholdt
Udfases
Frarådes
23
10
72
277
23
14
9
4
Ejerskab
•
•
•
•
•
•
•
•
MedCom: 162
KL:
146
SST:
72
NSI:
27
LMS (SST):
9
SSI:
8
DAK-E:
2
Andre:
7
Det videre arbejde
Forbedret funktionalitet
• Web-browser brugergrænseflade til søgning og
fremvisning
– fremsøge og filtrere på bagrund af kombinationer af
enkeltstående felter og sammensatte felter og feltindhold
– Fremsøge og filtrere ud fra klassifikationer (aktører,
anbefalelsesgrader, FORM etc.)
– Fremsøge og filtrere ud fra referencer til felter (eks. alle
standarder relateret til bestemt referencearkitektur eller
alle standarder med international reference
– Understøtte forskellige views (til forskellige interessenter)
Spørgsmål

similar documents