Rapporttitel på två rader

Report
Personal inom vård och omsorg
Korta fakta om studien
Metod
Kvantitativ telefonstudie
Målgrupper
Hälsovårds-, sjukvårds- och omsorgspersonal inom privat
och offentlig sektor som inte har ett verksamhetsansvar.
Antal intervjuer
408 telefonintervjuer
Datainsamling
14 – 23 januari 2015
Urvalskälla
Urvalet är från Bisnode. Intervjupersonerna har sökts via
växeln. Ytterligare målgruppsinformation på följande sidor.
2015-01-28
1
Inledning
Målgrupp och antal intervjuer per målgrupp
Totalt
Offentlig
sektor
Privat
sektor
Vård
Omsorg
408
204
204
207
201
Sjukhus, vårdcentral, läkarmottagning,
skol- eller företagshälsovård, hälsovård
inom kriminalvården el likn
88
40
48
84
4
Tandläkarmottagning e d
60
34
26
59
1
Apotek
37
20
17
33
4
Blod- och vävnadsinrättning
3
2
1
3
0
Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor
eller liknande
7
7
0
7
0
Psykolog, psykoterapeut, kurator
7
5
2
7
0
Äldreboenden
75
29
46
3
72
HVB-hem (hem för vård av boende,
t ex ungdomar, familjer el vuxna)
59
39
20
6
53
SIS-hem: LVU och LVM
5
0
5
0
5
Personlig assistans
14
11
3
0
14
SOS-central
2
0
2
2
0
Annat, t ex LSS-boenden,
dagverksamhet eller gruppboende
51
17
34
3
48
Målgrupp
Antal intervjuer
2015-01-28
Uppdelningen
mellan vård och
omsorg baseras
på frågan om
verksamheten/
arbetsplatsen
avser främst vård
eller omsorg.
2
Inledning
Roller och antal intervjuer
BEFATTNING
Apotekare/Receptarie
Arbetsterapeut
Behandlingsassistent
Dietist/nutritionist
Fritidspedagog
Kurator
Logoped
Läkare
Naprapat/Kiropraktor
Obduktionstekniker
Optiker
Personlig assistent
Psykolog
Psykoterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Skötare inom psykiatrisk vård
Socionom
Tandläkare
Tandsköterska/tandhygienist
Undersköterska
Vårdare
Vårdbiträde
Annat
ANTAL
37
6
30
1
2
3
7
12
4
2
2
8
6
4
7
70
9
11
17
43
69
18
20
20
2015-01-28
3
Personal inom vård och omsorg
Resultat i sammanfattning
1
2
3
4
Låg spontan
kännedom (28%)
bland personal
inom vård och
omsorg.
Bland dem som
nämner IVO anser
fler än 6 av 10 att
de har en god
kännedom om IVO.
Inom privat sektor
finns en högre
spontan kännedom
jämfört med
offentlig sektor.
Vidare är
omsorgspersonal
mer medvetna om
IVO jämfört med
vårdpersonal.
Via hjälpt erinran
ökar kännedomen
och blir totalt 77% .
Fler än hälften bland
vård- och
omsorgspersonal,
65%, har ett gott
förtroende för IVO,
medelvärde 6,6.
Av dem som känner
igen IVO via hjälpt
erinran har bara
1 av 10 en god
kännedom om IVO.
Resultaten visar att personal inom vård och omsorg har en låg spontan kännedom om IVO,
även om de flesta känner igen namnet. Skillnaderna mellan undergrupper indikerar en något
högre medvetenhet inom privat sektor, och även bland personal i omsorgsverksamheter.
2015-01-28
4
Personal inom vård och omsorg
Total spontan kännedom IVO
Nämner IVO på frågan ”Känner du till någon myndighet som har tillsyn?” alternativt på frågan ”Känner du till
någon myndighet som tar emot anmälningar?”. Bas: Samtliga. 408 ip.
Låg spontan kännedom
Känner
till IVO,
28%
Knappt 3 av 10 bland vård- och
omsorgspersonal har spontan
kännedom om IVO. En intressant
skillnad är att personal i den privata
sektorn har högre spontant
kännedom än inom den offentliga
sektorn. Vidare nämns IVO av fler
som arbetar inom omsorgen jämfört
med vårdpersonal.
Känner
inte till
IVO, 72%
34%
33%
22%
Privat Offentlig
2015-01-28
22%
Vård
Omsorg
5
Personal inom vård och omsorg
Spontan kännedom - Tillsyn
Känner du till någon statlig myndighet som har tillsyn över hälsovård, sjukvård och social omsorg? Bas: Samtliga. 408 ip.
30%
29%
17%
Privat Offentlig
17%
Vård
Omsorg
34%
23%
19%
IVO
Socialstyrelsen
Få kopplar spontant tillsyn till IVO
Bara 2 av 10 av personalen inom
vård och omsorg kopplar spontant
ihop IVO med tillsyn över hälsovård,
sjukvård och social omsorg.
Skillnaden är stor mellan privat och
offentlig sektor. Inom offentlig sektor
har personalen en betydligt lägre
kännedom. Samma mönster märks
mellan vård och omsorgspersonal;
omsorgspersonalen har en högre
kännedom om att IVO utövar tillsyn
inom deras område.
Nämner andra
2015-01-28
6
Personal inom vård och omsorg
Spontan kännedom - Anmälningar
Känner du till någon statlig myndighet som tar emot anmälningar eller klagomål på hälso- och sjukvård eller
socialtjänst, t ex Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar, som gäller missförhållanden eller brister inom vård och
omsorg? Bas: Samtliga. 408 ip.
28%
25%
16%
Privat Offentlig
19%
Vård
Omsorg
28%
22%
IVO
21%
Socialstyrelsen
Låg spontan kännedom om att IVO
tar emot anmälningar
Bara 2 av 10 tillfrågade nämner
spontant IVO som en myndighet
vilken tar emot anmälningar eller
klagomål inom hälso-, sjukvård och
socialtjänst.
Det är en tydligt högre
medvetenhet bland personal som
arbetar inom privat sektor. Medan
skillnaderna inte är lika uttalade
mellan vård- och omsorgspersonal.
Nämner andra
2015-01-28
7
Personal inom vård och omsorg
Hjälpt kännedom IVO
Känner du till eller hört talas om Inspektionen för vård och omsorg, IVO? Bas: Samtliga. 408 ip.
Känner inte till
IVO, 23%
Nära 8 av 10 har hört talas om IVO
En klar majoritet har hört talas om
IVO när de får höra namnet. Här
märks inga större skillnader mellan
vård- och omsorgspersonal.
Bland dem som bara känner igen
IVO via hjälpt erinran är det mycket
få, (bara 13%) som anger att de
känner till IVO väl (minst 7 på skalan
1-10).
77%
77%
79%
74%
Känner till
IVO, 77%
Privat Offentlig Vård
2015-01-28
Omsorg
8
Personal inom vård och omsorg
Hur pass väl känner du till IVO?
Bas: De med spontan eller hjälpt kännedom om IVO. 314 ip.
Totalt (314 ip)
30%
39%
Privat (158 ip)
33%
37%
31%
Offentlig (156 ip)
Vård (155 ip)
21%
24%
27%
39%
44%
50%
28%
32%
30%
Omsorg (159 ip)
34%
Hjälp kännedom Offentlig (223 ip)
Vet ej
Låg kännedom (1-3)
Varken eller (4-6)
God kännedom (7-10)
Djupare kännedom om IVO inom privat sektor respektive inom omsorg
Vi har sedan tidigare konstaterat att fler inom privat sektor har en spontan kännedom om IVO. Här kan vi
också se att fler i den privata sektorn anser sig ha en god kännedom (7-10 på en skala 1-10) jämfört med
personal inom offentlig sektor. Samma mönster märks för vård- jämfört med omsorgspersonal: en högre
andel av dem som arbetar inom omsorgen har en god kännedom av IVO.
2015-01-28
9
Personal inom vård och omsorg
Förtroende för IVO
Vilket förtroende har du totalt sett för IVO:s arbete inom verksamhetsområdet tillsyn?
Bas: Angett minst 5 på grad av kännedom 1-10.
Svarsskala 1-10, där 1 är Mycket lågt förtroende och 10 är Mycket högt förtroende.
Andel som svarar 7-10 redovisas nedan.
Medel
Totalt (156 ip)
65%
Privat (89 ip)
67%
Offentlig (67 ip)
63%
Vård (60 ip)
68%
Omsorg (96 ip)
64%
2015-01-28
6,6
6,9
6,3
6,6
Fler än hälften har ett gott förtroende
för IVO
Mellan 6-7 av10 personer som arbetar
inom vård- och omsorg känner stort
förtroende för IVO.
På grund av låga bastal per
undergrupp får deras resultat får tolkas
med försiktighet. En tendens är ett
något högre förtroende i privat sektor.
6,6
10

similar documents