Ärendeberedning - Västra Götalandsregionen

Report
Utbildning för fullmäktige
2014
Utbildning för fullmäktige
Vad styr ledamöternas arbete i
fullmäktige?
Kommunallagen
Kompletterande bestämmelser som fullmäktige fastställt i
• Arbetsordning
• Arvodesbestämmelser
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Närvaro och inkallande av
ersättare
Ledamöter och obligatoriskt inkallande ersättare:
Kan ni inte komma till sammanträde meddela den person
som kallar in ersättare för ert parti.
- Ersättarna kallas in i turordning enligt lista från
länsstyrelsen
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Inkallande av ersättare
- Behöver ni gå under pågående sammanträde lämna in
permissionslapp till sekretariatet framme hos presidiet.
Byte sker mellan ärenden.
- Förbud mot växeltjänstgöring
Obligatoriskt inkallade ersättare:
1 för varje parti per påbörjat fyrtal ledamöter i varje valkrets
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Handlingar, uppgifter på webb
mm
- Handlingarna skickas i pappersformat, vill ni heller ha
mejl med länk så får ni meddela det på blankett som gick
ut med kallelsen
- Blankett med era adress- och kontaktuppgifter kommer
senare. Där väljer ni också vad som ska publiceras på
webben.
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Frågestund
- Ledamöter och tjänstgörande ersättare får ställa frågor till
ordföranden i nämnder mm för att inhämta upplysningar
- Frågan ska vara skriftlig
- Lämnas senast fullmäktiges sekretariat kl 18 kvällen
innan fullmäktiges möte. Presidiet gör en första
bedömning t ex är frågan en fråga och inte en
interpellation?
- Fullmäktige beslutar om frågan får ställas.
- Bara frågeställaren och den som svarar får delta i
överläggningen
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Interpellationer
- Ledamot får ställa interpellation till ordförande i nämnder,
beredningar, utskott, bolag som utsetts av fullmäktige
- Ska ha ett bestämt innehåll och ha en motivering.
- Får inte innehålla frågor av olika slag
- Bör gälla något som är av större intresse för regionen
- Fullmäktige avgör om interpellationen får ställas.
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Interpellationer forts
-
Skriftlig och egenhändigt undertecknad
Lämnas in senast 14 dagar före sammanträdet
Interpellationerna skickas med handlingarna
Svaren skickas ut senast två arbetsdagar före
sammanträdet
- Alla ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta i
överläggningen
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Interpellationer forts
Ersättare får bara väcka interpellationer under
sammanträde då ersättaren tjänstgör.
Interpellationen besvaras normalt vid nästkommande
sammanträde. Endast om ersättaren tjänstgör vid det
tillfälle då interpellationen besvaras har ersättaren rätt att
delta i överläggningen.
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Motioner
Ledamöterna får väcka motioner
Motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad
av en eller flera ledamöter
Motion väcks genom att den anmäls vid fullmäktiges
sammanträde
Tjänstgörande ersättare får bara väcka motion under
sammanträde
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Motioner forts
Fullmäktige överlämnar motionerna till regionstyrelsen för
beredning.
Regionstyrelsen avgör hur motionerna ska beredas.
Remiss till berörda nämnder för yttrande
Yttrandena ställs därefter samman av regionkansliet som till
regionstyrelsen lägger förslag på om motionen ska
bifallas, avslås eller vara besvarad.
Regionstyrelsen lägger förslag till regionfullmäktige
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Motioner forts
Fullmäktige ska kunna fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes.
I VGR redovisning en gång om året.
Redovisning av vad som hänt med bifallna motioner.
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Överläggning och beslut
Beredningskrav – berörda nämnder ska haft tillfälle att
yttra sig. Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för
beredningen.
Under överläggningen kan ledamöterna yrka, t ex bifall
Ordföranden lägger därefter fram förslag till beslut
Propositionsvägran, ordföranden ska vägra att lägga fram
ett förslag till beslut om ordföranden bedömer att ett nytt
ärende väcks.
Om ordföranden bedömer att ett yrkande är olagligt får
ordföranden vägra att lägga fram ett förslag
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Bordläggning och återremiss
Bordläggning: ärendet vilar till nästa sammanträde
Återremiss: ärendet ska kompletteras. Återremissen ska
innehålla en motivering
Minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna
Undantag: val och ärenden som varit bordlagda eller
återremitterade tidigare
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Överläggning och beslut
Ordföranden redovisar sin uppfattning om vad som
beslutats och befäster beslutet med ett klubbslag, om inte
omröstning begärs.
Omröstning ska ske öppet med undantag av val
Voteringsanläggning används; Ja, Nej, Avstår
Enkel majoritet om inget annat är föreskrivet
Ordförandens utslagsröst, undantag valärenden
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Reservation
Den som deltagit i ett beslut har rätt att anmäla reservation
mot beslutet.
Kan vara muntlig eller skriftlig
Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats.
Skriftlig reservation ska lämnas till fullmäktiges sekretariat
före protokollets justering.
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Protokollsanteckning/särskilt
yttrande
Ordföranden bestämmer om en muntlig
protokollsanteckning får tillföras protokollet.
Regionfullmäktige avgör om en skriftlig
protokollsanteckning får bifogas protokollet.
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Arvoden och ersättningar
Arvodesbestämmelser är fastställda av regionfullmäktige i
Västra Götalandsregionen
Dagarvode:
halvdag: högst 4 timmar inklusive restid, 775 kr →795
heldag: mer än 4 timmar inklusive restid, 1550 kr→1590
För utbildning och konferenser utgår endast halvt
dagarvode
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Arvoden fortsättning
Olika regler för regionråd, 40% eller mer och alla övriga
- Ersättning för resekostnader och andra utgifter mot kvitto
- Ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst
- Lämna intyg en gång per år eller när inkomsten
förändras, blankett finns på webben
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Kontaktdagar
Ledamöter och obligatoriskt inkallade ersättare har rätt till
motsvarande 6 dagarvoden för studiebesök eller andra
sammankomster inom regionen.
Syftet är att stärka befolkningsföreträdarrollen
Antingen arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst
om inkomsten överstiger dagarvodet
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Arvodesblankett
- Var noga när ni fyller i, läs instruktionerna på baksidan
- Saknas något eller är blanketten felaktigt ifylld skickar vi
tillbaka den
- GLÖM inte att skriva under blanketten
- Annan bank än Swedbank, fyll i blankett för byte av bank
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning
Om jag vill veta mer…..
http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Politik/
Eller
http://www.vgregion.se/polwebb/
Utbildning för fullmäktige
Ärendeberedning

similar documents