PP-presentasjon

Report
INFORMASJON OM LÆREPLASS
FAGOPPLÆRINGSSEKSJON
Tema
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Fagopplæringsseksjon
Læreplass eller skoleplass
Vurdering – ikke bestått fag
Lærebedrift – hvor finnes den?
Forventninger
Elev-, lærling- og mobbeombud
Tips – huskeliste
Nyttig informasjon
Spørsmål
Fagopplæringsseksjon
›
Formidling av søkere til læreplass
›
Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor
›
Godkjenner lærekontrakter og opplæringskontrakter
›
Administrerer tilskudd og fag- og svenneprøver
›
Veileder bedrifter med lærlinger for å sikre kvaliteten på opplæringen
Læreplass eller skoleplass
Hva skal du gjøre neste år?
Hva er dine drømmer fremover?
›
Søknaden generelt
›
Bruk av ungdomsretten
›
Søknad om formidling til læreplass
›
Ikke søke videregående opplæring?
›
Fra elev til lærling
›
Tilbudsstrukturen i KL
Læreplass eller skoleplass
›
Søknaden generelt
•
•
•
•
Må være folkeregistrert i Buskerud pr 1. mars 2014
Pålogging www.vigo.no med min i.d
Følge formidlingen på facebook Lærling Buskerud
Når du søker lærefag eller påbygg er det ikke krav til å sette opp tre
ønsker!
• Full opplæring i bedrift - må også søke skole
›
Kontroller
• kontroller at karakterer og fravær på søknaden er riktig. Det som
står der sendes til bedriftene
• Ved feil må skolen korrigere og sende melding til
fagopplæringsseksjonen om dette
• Bruk meldingsfeltet, men pass på å skille mellom informasjon til
fagopplæringsseksjonen og bedrifter
Læreplass eller skoleplass
›
Bruk av rett til videregående opplæring
Sjekk www.vigo.no eller www.vilbli.no for retten til videregåendeopplæring.
Tre år med videregåendeopplæring er for eksempel:
• 3 år i videregående skole
• 2 år skole + 2 år lærling i bedrift
Brukes innen 5 år ved opplæring i skole. 6 år i læreløp og senest innen
året fylt 24 år.
›
Velger du Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
• Har ikke rett til tilbud om læreplass. Men finner du en lærebedrift på
egenhånd, vil vi godkjenne lærekontrakten dersom bedriften kan gi
tilfredsstillende opplæring
• Kontrakt etter påbygg utløser mindre tilskudd til lærebedriften
Læreplass eller skoleplass
›
Søknad om formidling som lærling / lærekandidat
For å ha rett til tilbud må du søke noe du er kvalifisert til - lærefag som bygger
på det Vg2 du går. Når du søker læreplass har du rett til å få et tilbud, som for
eksempel kan være:
• Læreplass i Buskerud eller annet fylke
• Tilbud om (erstatnings-) Vg3 i skole, i Buskerud eller i et annet fylke
Egeninnsats for å finne lærebedrift = større sjanse for at du vil trives!
›
Alternativt løp
• VIGO tillater ikke søking på annet enn det som bygger på registrert
skolegang. Må evt. skaffe læreplass selv
• Vurder om du også skal søke noe du har rett til i tillegg, eller evt.
registrere hvorfor det ikke søkes videregåendeopplæring
• NB! Ved dette tilfellet bruk skjemaet C3 – Avtale om læreplass
Læreplass eller skoleplass
›
Læreplass – søknad
Søknad på www.vigo.no
• Ordinær læreplass – frist 01.03.2014
• Lærekandidat – frist 01.02.2014 + tilleggsskjema
›
Avtale om læreplass
Fyll ut skjemaet C3 – Avtale om læreplass når du har inngått avtale med en
bedrift om læreplass, bindende avtale
›
Ikke søke videregående opplæring?
Alle må registrere seg på VIGO, også om du ikke skal søke videregående
opplæring for 2014/2015
Læreplass eller skoleplass
Fra elev til lærling/lærekandidat
›
Lærling/lærekandidat er ansatt i bedrift – arbeidsavtale og kontrakt om
opplæring i bedrift
›
Opplæringsloven regulerer lærekontrakten
›
Vg3 læreplan forteller hva som skal læres
›
Lærling skal dokumentere opplæringen i samarbeid med bedrift
›
Fra elev til ansatt i bedrift – sommerferie?
›
Vis initiativ og vær aktiv ovenfor bedriftene
›
Vær tilgengelig og ha en normal mobilsvarer
›
Forbered deg og vis interesse under intervju
Vurdering – ikke bestått fag
›
Dersom du har individuell opplæringsplan og vurdering uten tallkarakter,
skal du søke som lærekandidat, ikke lærling (se egen håndbok).
›
Husk da at skjemaet C1 - Søknad om opplæringskontrakt –
samtykkeerklæring
›
Har du stryk i et fag må du fylle ut skjemaet C4 -Vedlegg til søknad om
læreplass – ikke bestått fag
›
For å kunne søke unntak frå bestått kravet i inntil to fellesfag, må du ha
fått vurdering med karakter 1
› Husk at fag bør tas opp til høsten!!
Lærebedriften – hvor finnes den?
Alle lærebedrifter er potensielle lærebedrifter!
›
Har du vært i kontakt med en bedrift som du ønsker å bli lærling i:
• Ta kontakt med oss, så tar vi kontakt med bedriften og vurderer om
de kan ta inn lærling i faget
›
Bedriften må:
• Kunne gi opplæring i læreplan for faget du ønsker
• Ha en faglig leder
Lærebedriften – hvor finnes den?
›
Eksempler på hvor lærebedriftene er:
•
•
•
•
•
›
Prosjekt til fordypning
Alternativ opplæring i bedrift
Vikarjobb
Oppsøkende virksomhet
Familie/venner
Hvorfor er det viktig å ha kontakt med bedrifter hvis du skal søke
læreplass?
•
•
•
•
•
•
Skaffe deg en læreplass – vil bedriften ta inn lærling?
Du får teori i praksis – øker forståelsen
Letter din overgang fra skole til arbeidsliv
Du blir kjent med et yrke som kan bli din fremtidige jobb
Bedrift og du får kjennskap til læreplanen i faget
Du kan rekruttere nye lærebedrifter
Lærebedriften – hvor finnes den?
›
Godkjente lærebedrifter
Det finnes mange godkjente lærebedrifter. Disse bedriftene finner du i vår
bedriftsliste på Godkjente lærebedrifter.
›
Opplæringskontor
Noen bedrifter har gått sammen og dannet opplæringskontor.
Opplæringskontorene har ofte egne hjemmesider med informasjon om sine
medlemsbedrifter. Oversikt over opplæringskontor finner du her
Opplæringskontor i Buskerud.
Forventninger
›
Tenk gjennom:
• Hvilke forventninger har jeg til at noen skal skaffe meg en læreplass?
• Hvilke forventninger har jeg til læretiden?
›
Og kanskje like viktig:
• Hvilke forventninger har bedriften til meg som lærling?
• Hvilke forventinger har fagopplæringsseksjon til min innsats?
…arbeider for at elever, lærlinger og lærekandidater får opplæring og
blir behandlet i tråd med regelverket ved å:
•
•
•
•
Bistå elever og lærlinger med veiledning og svar på spørsmål
Driver informasjonsarbeid om rettigheter og plikter
Gi opplæring til elevråd og tillitsvalgte
Ta opp problemer med skoleeierne
Tore Remi Christensen
Elev- og lærlingombud
Tlf: 32 80 88 17
Mobil: 902 44 231
Epost: [email protected]
elevombudene.no/buskerud
Ombudet har taushetsplikt og kan kontaktes direkte
Mobbeombudet
… jobber for at elevenes rettigheter blir
ivaretatt i henhold til Opplæringslovens
§9a
DET VIL SI:
• Ta i mot henvendelser fra enkeltelever
som opplever mobbing i mot seg eller
andre på skolen.
• Gi råd lærere og skoleledere som er
inne i saker som de synes er vanskelige.
• Veilede elevråd hvordan de kan bidra
til bedre læringsmiljø og bli mer
delaktige i dette arbeidet på sine
skoler.
Bodil Jenssen Houg
Mail: [email protected]
Tlf: 32 80 87 35
Facebook: Mobbombudet i Buskerud
Tips-huskeliste-informasjon
Du kan øke din sjanse for å få læreplass:
• har husket søknadsfristen og søkt
•
søker flere fag der dette er aktuelt
•
fraværet på skolen er lite
•
karakterene er OK
•
geografisk område – læreplass hele fylket, andre fylker?
•
god kontakt med bedrifter
•
svarer på alle henvendelser
•
har lest side 48 tom. 56 i heftet Vil bli noe!
•
Formidling på facebook: Lærling Buskerud
•
www.bfk.no/fagopplaering
•
www.vilbli.no
•
Brosjyren "Fra elev til lærling"
Tips-huskeliste-informasjon
Fagopplæringsseksjonens rutiner ved formidling 2014
›
1. februar
FRIST søknad opplæringskontrakt full opplæring i bedrift
›
1. mars
FRIST søknad ordinær læreplass
›
Mars
Brev til søkere/skolene om ukvalifiserte/svake søkere
Formidling til bedrifter (på web) med karakter fra VG1 og
1. termin VG2
›
April-sept.
Vi jobber mot bedriftene/søkere etter fristen
Tlf. kontakt med søkere, skolen og bedrifter
›
Juni
Alle søkere får brev med meldekort evt. SMS
›
September
Utveksling av læreplasser mellom fylkene
›
Oktober
Formidling stopper - evt. alternative Vg3 starter
Lykke til!
Med på veien…
Velg veien videre ut fra interesser og motivasjon!
Hva med dine drømmer?

similar documents