Motiverende Samtaler - Oslo universitetssykehus

Report
Oslo kommune
Bydel Bjerke
Praktisk tilnærming til familier med overvekt,
- motivasjon og livsstilsendring?
Maria Lindseth
Barnesykepleier og helsesøster
Videreutdanning:
Overvekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv, HiST
Motiverende samtale (endringsfokusert rådgivning), HiOA
•Motiverende samtale (MI)
•Endringsfokusert veiledning
•Motivasjons- og endringssamtaler
•Fedme
•Drakk brus
•Gikk opp i vekt
•Syv samtaler
Hvorfor når jeg ikke frem?
Åpne spørsmål
-
Hva
-
Hvordan
-
Hvilke
Reflekterende lytting
Bekreftelse
Oppsummering
Konkret avtale til neste time
Øvelse to og to
Øvelse
Sykepleier
Pasient
• To og to:
Sykepleieren leser kun replikkene. Pasient svarer
kort det som faller seg naturlig.
Etter svaret går sykepleieren videre til neste replikk.
Etter å ha sagt replikkene bytter man roller.
INFO: Pasienten trener 1 gang i helgen. Han
synes ikke det er så værst, selv om det kanskje
kunne ha vært bedre. Han har heller ikke tid til mere
trening. Det med 30 minutter hverdagsaktivitet hver
dag er ikke så nøye- så lenge han får trent en gang
på lørdag eller søndag.
Om å påvirke til endring - Mindre god
1. Nå vil jeg gjerne snakke med deg om hverdagsaktivitet.
2. Får du nok hverdagsaktivitet?
3. Du burde røre på deg 30 minutter per dag for å ta vare på
helsen.
4. Det eneste du behøver å gjøre er å gå en tur hver dag.
5. Jeg kan gi deg et lite tips: Gå av bussen en holdeplass
tidligere, og gå en tur før du skal på jobb. Det er ikke
vanskeligere enn som så!
6. De fleste forklaringer om at man ikke er i nok aktivitet
i
løpet av dagen er at man har lite tid og er så sliten.
Men
man kan hvis man vil!
7. Vet du at du kan få både diabetes og hjerteinfarkt
dersom du ikke begynner med dine 30 minutter. Det er
nødvendig med egeninnsats.
Om å påvirke til endring - God
1.Hva tenker du om at vi snakker sammen om ditt forhold til
hverdagsaktivitet?
2.Slik jeg forstår det får du trent en gang i helgen. Så bra at du får tid
det! Hva er du fornøyd med av det du får til av aktivitet i uken?
til
3. Får jeg komme med litt informasjon til deg? Det er en helsegevinst i å
øke sin hverdagsaktivitet. Det er anbefalt 30 minutter i løpet av en hel
dag. Hvordan høres dette ut for deg?
4. Hva er er det som er vanskelig med å få til 30 minutter hver dag.
5.Hvilke forandringer kan du tenke deg å gjøre når det gjelder
hverdagsaktivitet?
6.For å oppsummere litt så sier du at du er førnøyd med den
treningen du gjør idag, men på andre siden sier du at det
vært fint med økt hverdagsaktivitet. Hva tenker du om det jeg
nå?
hadde
har sagt
7.Som sykepleier vil jeg gjerne oppmuntre deg til å øke ditt
aktivitetsnivå. Det kan hjelpe til med å både stabilisere vekten og gi
bedre psykisk helse. Hvis du ønsker det så kan vi snakke mere om
MINDRE GOD
GOD
1. Nå vil jeg gjerne
snakke med deg
om hverdagsaktivitet.
1. Hva tenker du om at vi
snakker sammen om
ditt forhold til
hverdagsaktivitet?
-Sykepleieren
bestemmer
agenda.
-Åpent spørsmål.
Invitasjon til ta opp
temaet.
GOD
MINDRE GOD
2. Får du nok
hverdagsaktivitet?
-Lukket
spørsmål.
2. Slik jeg forstår det får
du trent en gang i
helgen. Så bra at du får
tid til det! Hva er du
fornøyd med av det du
får til av aktivitet i uken?
-Reflekterende lytting og
bekreftelse.
-Åpent spørsmål.
Utforsker synspunkter
MINDRE GOD
3. Du burde røre
på deg 30 minutter
hver dag for å ta
vare på helsen.
-Råd
GOD
3. Får jeg komme med litt
informasjon til deg?
Det er …..
Hvordan høres dette ut for
deg?
-Åpent spørsmål.
-Gir informasjon og
aktiverer pasientens
tanker.
Gir deg innsikt i
pasientens innstilling til
aktivitet.
MINDRE GOD
GOD
4. Det eneste du
behøver å gjøre er å
gå en tur hver dag.
4. Hva er er det
som er vanskelig
med å få til 30
minutter hver dag.
-Åpent spørsmål.
-Sykepleieren
kommer med råd til
pasienten.
-Sykepleieren
prøver å forstå/
utforske pasientens
tanker
(Ambivalens).
MINDRE GOD
GOD
5. Jeg kan gi deg et lite 5. Hvilke forandringer
tips: Gå av bussen
kan du tenke deg å
en holdeplass
gjøre når det gjelder
tidligere og gå en tur
hverdagsaktivitet?
før du skal på jobb.
Det er ikke
-Åpent spørsmål.
vanskeligere enn
-Sykepleieren prøver
som så!
finne ut hva pasienten
-Sykepleieren kommer vil.
med råd om vad
pasienten skal gjøre.
MINDRE GOD
GOD
6. De fleste forklaringer
om at man ikke er i nok
aktivitet …Men man kan
hvis man vil!
6. For å oppsummere
så sier …….Hvis du
ønsker det så kan vi
drøfte dette
nærmere.
Råd om fremgangsmåte,
Sykepleieren hjelper til
med motivasjon for
endring.
Hva synes du?
-Oppsummering
-Åpent spørsmål.
Pasienten finner egne
løsninger.
MINDRE GOD
GOD
7. Vet du at du kan få
7. Som sykepleier vil
både diabetes og ……. jeg gjerne oppmuntre
deg …..
Det nødvendig med
egeninnsats.
-Tilbud om rådgivning
som understreker
-Ansvarsplassering
pasientens valgfrihet.
-Sykepleieren
-Gir ut ny informasjon.
skremmer pasienten.
Dette kan gi pasienen -Oppmuntring til en ny
en følese av oppgitthet. avtale.
http://www.kognito.com/changetalk/web/
Ta med en gratis bok.
Ligger ved utgangen.
Kan bestilles fra Helsedirektoratet.
MI + konkreter = Suksess
=
1 time og 40 minutter
Utgangspunkt i pasientens
Ønsker
Tanker
Opplevelser!
Pas. skal argumentere for endring
ikke du!
Åpne spørsmål
Reflekterende lytting
Bekreftelse
Oppsummering
Barth,T., Børtveit,T. og Prescott, P (2001).Endringsfokusert rådgivning,
Gyldendal. Norsk Forlag AS, Oslo.
Erickson et al (2005). Brief Interventions and Motivational Interviewing With
Children, Adolescents, and Their Parents in Pediatric Health Care
Settings
A Review . Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159:1173-1180.
Miller,W.R. og Rollnick, S (2012). Motivational Interviewing: Helping People
Change, 3rd Edition (Applications of Motivational Interviewing) Guilford
Press, New York.
Prescott, P. og Børtveit,T (2004). Helse og atferdsendring, Gyldendal
Akademisk, Oslo .
Suarez & Mullins (2008) .Motivational Interviewing and Pediatric Health Behavior
Interventions. Journal of developmental and
behavioral pediatrics; 29 (5);
417 -428.
Schwartz, Robert (Mar 2010). Interviewing (Patient-centered Counseling) to
Address
Childhood Obesity. Pediatric Annals: 154-8.
Kunnskapssenter (2012). Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på
kosthold,
fysisk
overvekt og seksuell
hos
Øen, Gudbjørg (2012). Overvekt hos
barn og ungeForstå, aktivitet,
forebygge, behandle
og fremme helse
helse. Fagbokforlaget.
Lykke til med MI-samtalen
[email protected]

similar documents