AT opgave 2013 Kampen om det gode liv

Report
AT opgave 2013
Kampen om det gode liv
Du kan finde årets opgave her:
http://www.gymadm.dk/at/at2013/
AT: alt starter med en sag
Læreplanens formulering
En sag er forankret i AT’s Identitet:
•
I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og
kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og
centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og
metoder fra alle områder …
Det faglige indhold er konkret
•
Fokus i det enkelte forløb skal være klart formuleret ... I arbejdet inddrages
konkrete værker, personer, begivenheder, eksperimenter, genstande o.l.
AT-emner
AT 2013 – Kampen om det gode liv
AT 2012 - Katastrofen - årsager og konsekvenser
AT 2011 - At være på – muligheder og problemer
AT 2010 - Videnskabelige gennembrud og
teknologiske landvindinger 1851-1917
AT 2009 - Opdagelser, rejser og ny viden
AT 2008 - Fremtiden – visioner og forudsigelser
AT-eksamen
Februar – marts – juni
- Det overordnede tema er fælles for alle
- Offentliggøres samtidigt på landsplan
- CD/link med ressourcerum udleveres slut jan/start feb
- Individuel opgave
- Synopsis (3-5 sider) afleveres slut marts/start april
- Mundtlig fremlæggelse/eksamen
Summen af SRP og AT
I SRP
I AT
- stilles eleverne en opgave, som - opstiller eleverne selv et
skal besvares skriftligt i form af
problem, som skal besvares
en ”akademisk artikel”
mundtligt i form af et ”akademisk
foredrag”
- skal eleverne demonstrere
evnen til at gå i dybden med en
faglig problemstilling
- skal eleverne demonstrere evne
til at udrede en kompleks sag og
sætte det i sammenhæng
I både SRP og AT
- skal eleverne demonstrere evne til at opsøge og selvstændigt tilegne
sig ny viden
Processen frem til eksamen
• Valg af sag og fag
• (Elevens) Problemformulering
• Udarbejdelse af synopsis (defineret i læreplanen):
– Undersøgelse af forskellige problemstillinger, der kan belyse sagen
– Diskussion af teorier og metoder i relation til sagen, kan findes på:
http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/metoder.html
– Konklusion i relation til problemformuleringen – samt spørgsmål til drøftelse og
videre undersøgelse
• Forberedelse af den mundtlige prøve, evt. med udarbejdelse af
talepapir og inddragelse af nye materialer
• Præsentation (foredrag) på grundlag af synopsis samt dialog ved den
mundtlige prøve
Bedømmelseskriterier AT
• Eksaminanden bedømmes på sin mundtlige præstation i
fremlæggelsen og i den efterfølgende dialog
• Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket
omfang eleven lever op til de faglige mål, som er angivet i læreplanen
• I bedømmelseskriterierne indgår også eksaminandens evne til at
anvende viden og metoder fra de to fag, men hele tiden i relation til
og i et omfang, der er relevant for sagen og dennes behandling.
• Herudover lægges der vægt på, hvordan eleven udvælger,
strukturerer og formidler det faglige stof.
Hvad kan I forvente?
Bevidsthed om et emnes
kompleksitet
Kildetyper (primære- sekundære)
er forståede,
Genfindingen kniber det med
Sondrer mellem materialetyper
De har fået:
• Individuel vejledning til
alle der ønsker det
• Grundig introduktion til
bibliotek.dk
Hvad vejledningen drejer sig om
• At hjælpe eleven med at finde og afgrænse en sag – ud fra
årets eksamensopgave – som eleven kan behandle på et godt
fagligt niveau.
• At hjælpe eleven med at udforme en problemformulering ud
fra den valgte sag

similar documents