File

Report
Spelen kun je zelf,
(ieder kind speelt toch…!?!)
Jeugdformaat, 30 januari 2013
Waarom spelen
kinderen?
 Spelen hoort bij ieder kind en komt voor bij alle
kinderen ter wereld;
 Spel is de taal van kinderen;
 Spelen is van levensbelang, want door spelen
ontdekt het kind de wereld om hem heen, krijgt
het inzicht in gebeurtenissen en situaties. Het
kind gaat de wereld ervaren in de meest
letterlijke zin van het woord.
 Spelen gebeurt niet toevallig;
 Spelen is niet bedoeld als invulling van vrije tijd;
De zin van spelen:
 Verwerven van nieuwe vaardigheden;
 Spelen is belangrijk voor de persoonlijke
ontwikkeling van het kind.
 Spelen is de basis voor latere technieken, die
het kind zal gaan gebruiken om te leren lezen,
rekenen en inzicht krijgen in allerlei zaken;
 Als een kind niet leert spelen, zal dat niet alleen
gevolgen hebben voor latere schoolprestaties,
maar ook voor de persoonlijkheid en het gedrag
van het kind.
De zin van spelen vervolg
 Kinderen horen, zien en voelen met hun
handen bij het spel, spelen zorgt voor een
handelende confrontatie met hun
omgeving.
 Kinderen willen met hun lichaam ontdekken
hoe de wereld in elkaar zit.
 Kinderen zijn van nature nieuwsgierig;
 De wereld van een kind bestaat uit constant
geconfronteerd worden met nieuwe
uitdagingen die ze graag aangaan;
Hoe vaak speelt een
kind?
 Als het goed is speelt een kind gemiddeld 6-8
uur per dag. Kinderen worden uitgedaagd door
hun omgeving.
 Ze proberen en ontdekken dat sommige dingen
makkelijk gaan en sommige dingen niet.
 Hebben plezier in handelen, herhalen graag;
 Door spelen leert het kind met eigen
mogelijkheden om te gaan, krijgt inzicht in
zichzelf en dingen om hem heen.
Wie speelt, duikt
onder….
Door spel verwerken kinderen
gebeurtenissen, maar ook
gevoelens en emoties, zowel
negatieve als positieve;
Kinderenoefenenrollenvan
anderen door rollenspel. Het is
hun manier om de wereld te
verkennen en te ervaren: hoe
is het om brandweerman of juf
te zijn? Kinderen spelen de
werkelijkheid na om zich dit
eigen te maken.
Wie speelt oefent
geduld
•
Wachten op je beurt….
•
Winnen en verliezen,..
Emotionele ontwikkeling:
 Door te spelen doen kinderen ervaringen op
en verwerken emoties. Spel kan kinderen
ook helpen om te gaan met angsten. Op
een veilige manier kan in het spel
geëxperimenteerd worden met angsten,
omdat het toch niet echt is;
 Door te spelen leren kinderen omgaan met
teleurstellingen;
 Door te spelen doen kinderen succes-
ervaringen op en ontwikkelen zij
zelfvertrouwen.
Motorische ontwikkeling:
 Leren relaties te zien tussen zien en doen, de
oog-handcoördinatie wordt steeds beter;
 Leren reageren op situaties;
 Oefenen van grote en fijne motoriek door te
spelen. Door klimmen, klauteren, rondrennen
wordt de grote motoriek ontwikkeld en door
knutselen, bouwen met constructiemateriaal
wordt de fijne motoriek geoefend.
 Door te spelen leren kinderen
uithoudingsvermogen ontwikkelen;
Cognitieve ontwikkeling:
 Door te spelen leert een kind logisch denken;
 Door te spelen leert het kind zich beter
concentreren, onthouden van handelingen;
 Woordenschat wordt uitgebreid en het kind
leert door te spelen genuanceerder de taal te
gebruiken;
 Kinderen leren door te spelen juist die
vaardigheden die nodig zijn om onafhankelijk
en met eigen verantwoordelijkheidsgevoel
nieuwe situaties aan te gaan.
Spelen gaat niet altijd
vanzelf…
Kinderen en spelen lijkt evident, maar is dat in de praktijk niet altijd. Sommige kinderen
kunnen zich als het ware van zelf bezig houden. Ze hebben voldoende fantasie die ze
kunnen inzetten om op zichzelf te spelen. Andere kinderen lijken uit zichzelf niet tot
spelen te komen.
Dit kan met tal van zaken te maken hebben : Misschien is het speelgoed niet helemaal
aangepast aan de behoeftes zodat het geen uitdaging vormt om ermee te spelen.
Wat voor het ene kind leuk en aantrekkelijk speelgoed is, daar vindt een ander kind
niets aan. Het vergt voor ouders dan ook zoeken naar welk speelgoed elk van de
kinderen aantrekkelijk speelgoed vindt: zijnde niet te gemakkelijk, maar ook niet te
moeilijk en aansluitend bij de interesses en mogelijkheden van elk specifiek kind.
Binnen Pleegzorg spelen vaak nog andere zaken een rol. Pleegkinderen hebben vaak
niet geleerd om zichzelf te vermaken; vaak komen zij enkel tot spel via jou als
pleegouder.
Continu aandacht vragen en niet alleen spelen hebben beide te maken met het
stellen van grenzen. Grenzen geven kinderen veiligheid en zekerheid en zijn belangrijk
voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Door aandacht te vragen, stelt het kind
als het ware de grenzen in plaats van jij. Daarom is het belangrijk om heel goed je
eigen grenzen aan te geven.
“Saai……..!!!!!”
Spelen gaat niet altijd
vanzelf…
 Je kunt het kind het alleen spelen aanleren door
heel consequent en beslist je grenzen aan te
geven zodat het voor je pleegkind duidelijk
wordt dat hij of zij je niet meer continu kan
opeisen om samen te spelen. Samen spelen
moet je natuurlijk niet helemaal opgeven, ieder
kind vindt het leuk om samen met ouders te
spelen, het toont je betrokkenheid op het kind.
Maar ieder kind kan leren om zichzelf te
vermaken en niet continu de aandacht op te
eisen, al zal dat voor het ene kind gemakkelijker
zijn dan voor het andere.
Wanneer spelen niet op
gang komt:

Je kind stimuleren door zelf korte tijd mee te spelen, je kind op
gang helpen en dan (eventueel met kookwekker) aantal
minuten alleen laten spelen: hierbij is het belangrijk om
duidelijke afspraken te maken hoe lang je kind alleen moet
spelen en niet vroeger hieraan toe te geven.

Samen met je kind nadenken waarmee het zou willen spelen
én hoe het daarmee wil spelen: fantasie wat prikkelen door de
mogelijkheden van een stuk speelgoed te overlopen.

Een tijdje laten vervelen: zo kan je kind goed nadenken
waarmee en hoe het wil spelen en vaak vinden kinderen na
zo’n periode iets leuks om te spelen.

Een tijdje alle speelgoed, behalve 2 stukken opbergen, zodat
de keuze beperkt is tot die 2: kinderen hebben het soms
moeilijk om te kiezen.
Speelafspraken:
 Wat is het nut van speelafspraken, hoe kan
het vastleggen van speeltijd het kind
helpen.
 Visuele ondersteuning van afspraken.
 Welke speelafspraken zijn redelijk?
 Hoe verloopt het?
 Schermtijdafspraken.
Veel speelplezier!

similar documents