Om te genezen wie gebroken van hart zijn*

Report
Om te genezen wie gebroken van
hart zijn…
Lucas 4:16-20
En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar
Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge,
en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van
de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek
opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven
stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij
gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het
Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van
hart zijn om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan
blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te
zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de
Heere te prediken.
Gebroken van hart zijn
• Wat is een gebroken hart?
• Psalm 147:1 Looft de HERE, want het is goed, onze God
te psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is
betamelijk. 2 De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt
Israels verdrevenen; 3 Hij geneest de verbrokenen van
hart en verbindt hun wonden.
• Een hart is verdeeld of gewond is doordat het heeft
gezondigd of omdat er tegen gezondigd is.
• Ieder mens leeft in deze wereld met een gebroken hart
vanwege de zonde die in ieder mens leeft.
Ons hart is niet neutraal
• Jeremia 17:9 Arglistig is het hart boven alles,
ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
• Matt. 5:18 Maar de dingen die uit de mond
komen, komen voort uit het hart, en die
verontreinigen de mens.19 Want uit het hart
komen voort kwaadaardige overwegingen, alle
moord, overspel, ontucht, diefstal, valse
getuigenissen, lasteringen.
Ons hart is niet neutraal
Hoe zonde ons hart vernietigt
“Het vlees”, onze zondige natuur gebruikt
pijnlijke emoties om ons tot zonden te
brengen
Pathema, pijnlijke (emoties) “hartstochten”
Romeinen 7:5 Want toen wij in het vlees waren,
waren de hartstochten van de zonden, die
geprikkeld worden door de wet, in onze leden
werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.
Hoe zonde ons hart vernietigt
• We zijn niet gemaakt om te leven in een
gebroken wereld
• Als onze ziel wordt gemaakt, dan wordt ze al
verwond vanaf de conceptie.
• Trauma onderzoek laat zien dat trauma’s ons
genetisch materiaal wijzigen
• De “video recorder” van onze ziel staat al aan
in de moederschoot (vgl Johannes)
Hoe zonde ons hart vernietigt
• We werpen onze hele kindertijd (en daarna)
muren op om bepaalde pijn niet meer te
hoeven ervaren.
• We kunnen daardoor niet meer liefhebben en
de liefde van God ontvangen
• We zijn gevangen in onze (on)bewuste
beschermende zielshoudingen. Ons hart
wordt verdeeld en gebroken
Genezing van het hart is
levensheiliging
• Psalmen 86:11 Leer mij, HEERE, Uw weg, ik
zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart
één om Uw Naam te vrezen.
• Alleen God kan ons hart weer een maken
• Jezus kwam om ons gebroken hart te genezen
zodat we God werkelijk zouden kennen en
hem werkelijk liefhebben en anderen
werkelijk zouden liefhebben
Genezing van het hart is
levensheiliging
• Jeremia 31:33 Voorzeker, dit is het verbond
dat Ik na die dagen met het huis van Israël
sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet
in hun binnenste geven en zal die in hun hart
schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj
zullen Mij tot een volk zijn.
Genezing van het hart is
levensheiliging
• De wet van God is liefde, barmhartigheid,
genade
• We hebben een ontmoeting met Jezus nodig
in de pijnlijke ervaringen die we hebben
meegemaakt om de macht van het vlees te
breken
Genezing van het hart is
levensheiliging
• Innerlijke genezing ontstaat doordat we Jezus
woorden horen die Hij tot ons sprak in de
pijnlijke momenten van ons leven, want Hij
was daar…
• Innerlijke genezing ontstaat als we Jezus zien
in onze diepste pijn
• Innerlijke genezing ontstaat door vergeving
van wie ons iets aandeed
Mag Jezus je hart genezen?

similar documents