Trafikplikt - powerpointpresentation

Report
Allmän trafikplikt
En vägledning
”Allmän trafikplikt – en vägledning” är en delrapport som tillhör
vägledningen för regionala trafikförsörjningsprogram
Vad är allmän trafikplikt?
-
Ett krav på en trafiktjänst som fastställts av de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM)
”Public Service Obligation”. Dvs ett offentligt
serviceåtagande gentemot invånarna
Endast regional kollektivtrafik
Alla beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det
regionala trafikförsörjningsprogrammet
Övergripande process
Samband trafikförsörjningsprogram
– allmän trafikplikt – avtal
ALLMÄN TRAFIKPLIKT
-
Verkställighetsbeslut av intentioner i regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Allmän trafikplikt ska gå att härleda ur
trafikförsörjningsprogrammet
AVTAL OM ALLMÄN TRAFIK
-
Allmän trafikplikt verkställs genom avtal om allmän trafik
Avtal om allmän trafik ska grundas på beslut om allmän trafikplikt
Beslut om allmän trafikplikt
-
RKTM bestämmer omfattningen av den trafik som blir föremål
för beslut om allmän trafikplikt
Besluten kan innefatta enskilda linjer eller nät/områden av
kollektivtrafik
Allmän trafikplikt kan beslutas successivt, dock bör beslut tas före
anbudsförfarande påbörjas
Avtal om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan
nytt beslut om allmän trafikplikt
Kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
Innehåll i beslut om allmän trafikplikt
AV BESLUTET OM ALLMÄN TRAFIKPLIKT SKA FRAMGÅ
-
vilket geografiskt område som avses
vilken trafik som avses inom området
att det är regional kollektivtrafik som avses.
När bör beslut tas avseende allmän trafikplikt?
Ensamrätt
ENSAMRÄTT FÅR INTE
MEDGES SOM MOTPRESTATION
FÖR FULLGÖRANDE AV
ALLMÄN TRAFIKPLIKT:
Allmänna bestämmelser
– ett begrepp i EU-förordningen
-
-
Åtgärder som utan diskriminering tillämpas på alla
kollektivtrafiktjänster av samma slag inom ett geografiskt område
som en myndighet ansvarar för
En slags allmän trafikplikt som bara kan beslutas av RKTM
Avser endast regional trafik
Riktar sig mot flera företag, kan tillämpas när RKTM vill fastställa
taxenivåer som ska gälla generellt inom ett område
Berättigar till ersättning för inkomstbortfall enligt bilagan
i EU-förordningen
Öppet marknadstillträde
-
Oavsett om beslut om allmän trafikplikt och avtal träffats om
allmän trafik, så står det trafikföretag fritt att genom anmälan till
RKTM etablera kommersiell trafik inom eller genom samma
område vilken trafik som avses inom området
-
En expertrapport om öppet marknadstillträde finns att ladda ned
på www.fördubbling.se/publikationer

similar documents