Signatur 1 Stavanger

Report
Bokpresentasjon
Stavanger
Signatur 1
Ny struktur:
• Enklere
• Ryddigere
• Mer oversiktlig
Signatur 1
• Hvert kapittel begynner med et bilde, hva
som er målene for læring i dette kapitlet og
en førlesingsdel
• Korte avsnitt, gode overskrifter, enkelt språk,
margord og oppsummeringsspørsmål til
hvert kapittel
• Oppgaver som skal trene grunnleggende
ferdigheter
• Mange relevante muntlige og skriftlige
oppgaver. Også noe yrkesretting.
• Skriveoppgaver med modelltekster
Om muntlig
Nytt læreplanmål:
«bruke kunnskap om retoriske appellformer i
presentasjoner»
Signatur 1:
Riktige ord til rett tid og på riktig måte
Appellformer:
• Etos – tillit
• Logos – fornuft
• Patos – appell til følelsene
I tillegg: Kairos- forståelse for tid og sted
Om sakprosakapitlet
Yrkesretting og modelltekster:
• Rapport
• Formelt brev
• Søknad
• CV
Å skrive argumenterende tekster
To eksempler:
Om vennskap
Om dataspill
Bruk av kilder
På nett: Relevante skriveopplegg
Inspirasjon til åskrive
Om skjønnlitteratur og
inspirasjon til å skrive
Pushwagner-bildet Vertigo
innleder novellekapitlet.
Førlesingsoppgave: <Jeg leser
høyt>
Skriveoppgave:
Fortell historien til en av
personene du ser på bildet.
Kravet til literacy
• Vi er nødt til å kunne skrive og lese i vårt samfunn i dag.
• Viktig å trene på ulike skrivehandlinger
• Skrive for å tenke / skrive for å bli vurdert
Å skrive er å tenke
Hvordan kan vi få elever til å lære mer
og bedre?
Kilde: The Atlantic: Pedagogisk prosjekt på New Dorp (High school
på Staten Island
Situasjonen på New Dorp
• 40 % av elevene falt fra
• 82 % hadde relativt svake leseferdigheter
• Elevene gjorde det dårlig på nasjonale prøver
HVA BLE GJORT?
• Rektor foreslo et pedagogisk prosjekt:
• Hva må til for å snu den negative utviklingen?
• Lærerne prøvde å analysere seg fram til hvor problemet lå ved
å gjennomgå elevenes skriftlige besvarelser
Resultat av kartlegging:
• Elevene hadde store
problemer med å skrive
tekster
• De kunne lese, men ikke
gjengi innhold skriftlig
• Elevene klarte ikke å bruke
ord som bandt
informasjonen sammen:
for, fordi, hvis, men, eller,
og
• Setningene var svært korte
HVA BLE GJORT?
• Opplæring i skriving i alle
fag
• Opplæring i argumentasjon
i alle fag
• Elevene ble bedt om å
bruke ord som: og, eller,
men, hvis, for, fordi, selv om
• Elevene lærte å skrive
lengre tekster
RESULTAT
• Strykprosent i engelsk sank
fra 33 % til 11 % på to år
• Antall elever som sluttet
sank fra 37 % til 20 %
• Strykprosent i historie sank
fra 36 % til 25 %
• Flere steder i USA læres nå
skriving bort som et kreativt
fag
• Retting av skrivefeil og
grammatikk er lavere
prioritert
Å SKRIVE SIN MENING
• FEMPUNKTSMETODEN
Hvordan komme i gang med å skrive?
Skriv fem setninger:
• Fortell hvilket emne du vil skrive om
• Skriv tre setninger om dette emnet
• Skriv en setning som sammenfatter det du har skrevet
Nå er rammen for teksten ferdig:
• Innledning: en setning
• Midtdel: tre setninger
• Avslutning: en setning
Neste trinn:
• Forklar litt om innholdet i hver setning
• Gi gjerne eksempler
EKSEMPEL
Overskrift: Om vennskap
1.
2.
3.
4.
5.
Vennskap er viktig
Når du har en venn, føler du at du betyr noe
En venn kan hjelpe deg når du har det vanskelig
Hvis du hjelper en venn, lærer du å ta ansvar
Det er viktig for alle å etablere vennskap
Setning 1: Vennskap er viktig
Utvid slik:
• Vennskap er viktig fordi mennesker ønsker kontakt med
hverandre
• Vi føler oss ensomme hvis vi ikke har noen å snakke med
• Det er viktig å ha noen å dele sorger og gleder med
• Gi gjerne et eksempel fra virkeligheten
• Bruk ord som: hvis, men, og, fordi
Setning 2: Når du har en venn, føler du
at du betyr noe
Utvid slik:
• En venn kan høre når du vil fortelle noe
• En venn setter pris på deg slik du er
• Dere kan diskutere
• Dere kan gjøre hyggelige ting sammen
• Gi eksempel
• Bruk ord som: hvis, men, og, fordi
Skriveopplegg
Knyttet til teksten ”Strandblondinen”
i Signatur 1
Undervisningsopplegget
Mål: Trene grunnleggende ferdigheter
•
Skriving og muntlige ferdigheter
• Målet er å skrive en tekst til innlevering.
• I prosessen underveis inngår tenkeskriving og samtale i
forbindelse med det emnet
Tørt og kjølig
Kortfilm, Kristoffer Joner
Tenkeskriving og samtale
• Tenkeskriv i tre minutter.
• Hjelpesetning: Jeg tror det er mange mennesker i dag som er
misfornøyde med seg selv fordi…
• Diskuter filmen og temaet i filmen.
Bertrand Besigye: ”Strandblondinen”
Tenkeskriving og samtale
• Tenkeskriving i 3 minutter.
• Startsetning: Jeg mener kroppsidealet i vårt samfunn er med
på å …
• Diskuter i klassen hva denne teksten sier om kroppsidealet i
våre dager.
Relevant skriveoppgave
• Tekst som skal overbevise
• Skriv en tekst på rundt 300 ord der du prøver å overbevise om
at dagens kroppsideal i mange tilfeller kan være skadelig for
selvbildet til mange unge.
• Forslag til startsetning: I dag har vi et kroppsideal som mange
sliter med å leve opp til.
Relevant skriveoppgave
• Kreativ skriving
• Skriv en fortelling eller en novelle om å ikke være fornøyd
med seg selv. Tittelen på novella skal være ”Alle andre har det
mye bedre enn meg.”
• Bestem deg for hovedpersonen. Hvem er han/hun? Hvorfor er
han/hun ikke fornøyd?

similar documents