Cecilia Dinardi

Report
Oppvekstkonferansen 2012
I regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fosterbarn, minoritetsbarn, barnevernsbarn,
eller barn?
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer
De Unges Egen Rettighetsbase - www.ungeduer.no
1
Presentasjon
1.
Litt om min bakgrunn
1.
2.
3.
4.
Mitt møte med Norge
Tiden som asylsøkerbarn
Hjelp fra barnevernet
Slutt på hjelpen ved fylte 17 år
2. Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
3. Barnevernsarbeiderens forståelse og vektlegging
av minoritetsbakgrunnen til barnet
4. Refleksjoner om hvordan løse ulike utfordringer
5. Meg i dag
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
2
1 – Litt om min bakgrunn
1.1 – Mitt møte med Norge
Oppveksten i Chile
 Kostskole
 Lære selvstendighet fra tidlig av
Dikt og bøker
 Mitt tilfluktssted
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
3
1 – Litt om min bakgrunn
1.2 Tiden som asylsøkerbarn
 Mange nye og fremmede opplevelser





Mimring
Savn
Ensomhet
Oppdagelser
Venting
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
4
1 – Litt om min bakgrunn
1.3 Hjelp fra barnevernet
 Endelig får jeg ro og stabilitet i hverdagen
 Jeg får være en helt vanlig jente
 Men: kulturkonflikten vokser i det skjulte
 Jeg faller mellom to stoler
 Få spør om min bakgrunn, eller om min familie
 Manglende initiativ til å hjelpe meg med å ivareta min identitet
og løse min kulturelle forvirring
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
5
1 – Litt om min bakgrunn
1.4 Ut i det voksne liv som 16åring
 Starten på det voksne liv gjennom mye læring og
feiling
 Savnet etter familietilhørigheten
 Venner blir «familien»
 Relasjonsbygging
 Tid for refleksjon
 Frivillighet og idealisme blir mitt veivalg:
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
6
1 – Litt om min bakgrunn
1.4 Ut i det voksne lit som 16-åring
*
Mitt veivalg ble å bidra til å bedre forståelsen mellom
barnevernet og barnevernsbarna. Vi bygger broer.
Som 16-åring etablerer flere ungdommer og jeg foreninger for
barnevernsbarn rundt om i landet – dette er spirene til det som i dag
heter Landsforeningen for barnevernsbarn
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
7
Altså: to viktige faktorer
Kultur og tidligere oppvekstsituasjon er to viktige faktorer som det vil være særlig
viktig å se på - i forhold til hverandre.
Dette gjelder både for innvandrerbarn og norske barn med minoritetsbakgrunn.
Barn har rett til en trygg og god omsorgsituasjon, og de har rett til å få
ivaretatt sin egen kultur, religion og språk.
Når barnevernet beslutter omsorgsovertakelse skal det tas tilbørlig hensyn til
barnets kulturelle bakgrunn, dette med den forutsetning at kulturen ikke er i strid
med barns andre rettigheter.
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
8
2 – Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
«Minoritetsbarn i barnevernet er som barn flest, men er
sårbare for forskjellsbehandling eller diskriminering i
saker om omsorgsovertakelse»
Forskningsrapport av Sanne Hoffman, 2010
«Hensynet til barnets kultur»
Universitetet i Oslo, det juridiske fakultet
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
9
2 – Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
I dette studiet ble det foretatt en analyse av flere barnevernssaker om
omsorgsovertakelse av minoritetsbarn og det blir sett på hvordan gjeldende
rett ser ut til å fungere i praksis. Denne rapporten er veldig interessant fordi
gjennomgåelsen av sakene viste at hensynet til barnets kulturelle bakgrunn er
et tema som blir vurdert på svært forskjellige måter, i både vurderingen av
omsorgssituasjonen, barnets beste-vurderingen, og ved plasseringen, uten at
det alltid er klart hva som vurderes eller om og hvorfor det er til barnets beste.
Det er balansegangen mellom for mye og for lite hensynt til barnets kulturelle
bakgrunn som synes å prege utfallet av sakene.
Gjennomgangen av sakene ga også indikasjoner på at barnet selv har en svak
stemme i sakene når det gjelder sin kulturelle, religiøse eller språklige
bakgrunn.
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
10
3 – Barnevernsarbeiderens forståelse og vektlegging
av minoritetsbakgrunnen til barnet
«Barnevernarbeiderne har en universalistisk og oftest
«fargeblind» tilnærming til innvandrerfamilier i barnevernet.
Likevel ser mange av dem ut til å essensialisere kultur og
etnisitet. Dette byr på flere utfordringer.»
Studie av Sølve Bjørn Randal, 2009
«Hvordan forstår og vektlegger barnevernarbeidere etnisitet i arbeidet med
minoritetsetniske barn og deres familier?»
Universitetet i Bergen, det psykologiske fakultet, institutt for og Utdanning og
Helse, senter for Barnevernstudier
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
11
2 – Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
I dette studiet ble det gjort undersøkelser som indikerte at
barnevernsarbeidere har en universalistisk og ofte «fargeblind» tilnærming til
innvandrerfamilier i barnevernet. Likevel ser mange av dem ut til å
essensialisere kultur og etnisitet. Dette byr på utfordringer.
Den fargeblinde tilnærmingen gjør at man står i fare for å overse spesielle
behov familien kan ha, og man tar for gitt at den forståelse og de løsninger
man bruker på majoritetsklienter også vil være de beste for den etniske
minoritetsfamilien. Det er tilnærming som kan legge opp til en assimilering og
som kan virke undertrykkende.
Essensialiseringen av kulur fører på sin side til at klientfamiliene blir
representatner for en etnisk kategori, og ikke for seg selv.
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
12
2 – Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
«Kulturelle forskjeller spiller imidlertid en viktig rolle i folks liv, og
mange ganger bruker også etniske minoriteter kultur som en
forklaring på egen atferd og holdninger. For å kunne skille på når
kulturen er viktig, og for å kunne se hvilken betydning den har, må
derfor barnevernsarbeideren trene seg i en kontekstuell
kulturforsåelse. Man trenger å forstå den situasjonen som familien
står oppi her og nå, og som er bakgrunnen for at barnevernet er i
kontakt med familien. Da blir det mulig å ha fokus på hvilken rolle
familiens egne forestillinger og vaner betyr, og samtidig se andre
forhold som påvirker situsajonen. «
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
13
4– Refleksjoner – Vi må rette blikket mot fremtiden, i lys av
fortiden
Mange barn opplever kulturkollisjoner, tilhørighets,- og
identitetsproblemer. Dette er virkeligheten til mange barn og
unge i dag, og det er særlige utfordringer for innvandrerbarn
og for norske barn med minoritetsbakgrunn.
I dag ser jeg på meg
selv som en norskchilensk person,
særlig opptatt av
barns rettigheter
Min oppvekst har vært preget av kulturell forvirring, manglende tilhørighet, og
identitetsproblemer. I dag har jeg oppnådd forståelse og jeg har fått avklart min
identitet.
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
14
5 – Refleksjoner – vi må jobbe høyt og lavt
*
Vi må bevege oss høyt og lavt når vi skal løse viktige utfordringer i barnevernet;
være i kontakt med barna, foreldrene, fremme mevirkning, og samtidig etablere en
god dialog og kontakt med de som leder, organiserer og administrerer
barnevernsarbeidet, både statlig, regional og komnunalt. Det er slik vi kan fremme
riktig fokus på de viktige problemområder.
Til venstre: jeg arbeider med folkeopplysning til barn og unge rundt om i landet. Til
høyre: I møte med Kronprinsen og tidligere Barneminister.
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
15
5 – Viktige refleksjoner
Det viktigste er å være på plass i seg selv
Som 16-åring ble jeg kjent med en person som gjorde et
sterkt inntrykk på meg. Han fikk meg til å forstå at jeg
var en spesiell person som hadde greid meg bra til tross
for en vanskelig oppvekst. Han snakket av erfaring og
inspirerte både meg og mange andre barnevernsbarn.
Han ga meg en styrke til å finne min egen vei i livet.
Under hans koordinering ble jeg og andre med for å
starte bevegelsene, «gnistene» (ungdomsforeningene
for barnevernsbarn) rundt om i landet, som senere ble
en landsdekkende organisasjon for barnevernsbarn.
Denne personen heter Basse Berger, grunnleggeren og
første leder i Landsforeningen for barnevernsbarn.
av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase
www.ungeduer.no
16

similar documents