Ansøgning om etablering af faskine

Report
Ansøgning om etablering af
faskine
Gentofte Kommune
Plan og Byg
BYGNINGSMYNDIGHEDEN
Lokal afledning af regnvand (LAR)
Bygningsmyndigheden giver tilladelse til etablering af
faskiner i henhold til Miljøbeskyttelsesloven
Ved ekstrem regn kan afløbsledningerne fyldes med
regnvand. Ledningerne er ikke dimensioneret til at kunne
optage regnmængderne ved skybrud/ekstremregn. Vandet
kan stuve op i ledninger og løbe ind i husene med stor
ødelæggelse til følge.
Lokal Afledning af Regnvand kan afhjælpe en stor del af
disse problemer. Eksempelvis ved etablering af faskine. En
faskine er en ”svamp”, der placeres i et hul i jorden.
Faskinen kan opsuge store mængder vand og derved aflaste
kloaksystemet. Regnvand fra taget og fra befæstede arealer
føres til faskinen i stedet for til kloaksystemet. Fra faskinen
nedsives vandet i jorden.
Bygningsmyndigheden
kontrollerer samtidig om lovens
krav for afstand til recipient, skel
og bygninger er overholdt, samt at
afpropning af ledninger sker på de
rigtige steder.
Regnvandet ville alligevel ende i jorden, hvis der ikke var
bygget et hus. Forskellen er, at vandet nu kommer i
koncentreret mængde og løber til faskinen uden jordlagenes
forsinkende og filtrerende effekt.
Lokalafledning af regnvand er et at af tiltagene som kan
formindske skader fra ekstrem regn.
Der skal sikres, at vandmængden ikke skader bygninger,
veje og recipienter (sø, å, mose) samt vandboringer.
Andre tiltag kan fx være regnbed som ikke skal
godkendes af myndigheden.
BYGNINGSMYNDIGHEDEN
For at sikre at det ikke sker, skal faskinerne godkendes af
kommunen (Plan og Byg), som kontrollerer om
betingelserne er opfyldte.
GENTOFE KOMMUNES HJEMMESIDE
Faskine
Vælg første artikel ”faskiner”
•
Hvis du vil lave en faskine:
•
Inden du går i gang med at lave en faskine, anbefaler vi, at du enten downloader ”Vejledning i, hvordan du
laver en faskine” på www.gentofte.dk/faskiner
•
eller rekvirerer den hos Plan og Byg på tlf. 39 98 37 19.
•
OBS! Hvis du vil lave overløb fra faskine til kloak, gælder der særlige regler. Kontakt Nordvand på tlf. 39
45 67 00 eller e-mail: [email protected]
•
Alle opfordres til at søge tilladelse gennem kommunens digitale byggeansøgning:
www.gentofte.dk/byggeansøgning
•
Her kan man komme ind med Nem.ID eller digital signatur. Ellers kan materialet sendes med e-mail (bilag
som pdf-fil) til [email protected]
•
Kopi af tilladelse til etablering af faskine sender vi til Nordvand, der udbetaler beløbet. Det er bygherren,
der skal søge udbetaling hos Nordvand [email protected] Nordvand fører kontrol med udførelsen af
faskinen.
På denne side finder du beskrivelse af faskiner
•
Hvis du vil lave en faskine:
•
Inden du går i gang med at lave en faskine, anbefaler vi, at du enten downloader ”Vejledning i, hvordan du
laver en faskine” på www.gentofte.dk/faskiner
•
eller rekvirerer den hos Plan og Byg på tlf. 39 98 37 19.
•
OBS! Hvis du vil lave overløb fra faskine til kloak, gælder der særlige regler. Kontakt Nordvand på tlf. 39
45 67 00 eller e-mail: [email protected]
•
Alle opfordres til at søge tilladelse gennem kommunens digitale byggeansøgning:
www.gentofte.dk/byggeansøgning
•
Her kan man komme ind med Nem.ID eller digital signatur. Ellers kan materialet sendes med e-mail (bilag
som pdf-fil) til [email protected]
•
Kopi af tilladelse til etablering af faskine sender vi til Nordvand, der udbetaler beløbet. Det er bygherren,
der skal søge udbetaling hos Nordvand [email protected] Nordvand fører kontrol med udførelsen af
faskinen.
I bunden på denne side finder du oplysning om nedsivningspotentialet i kommunen. En
vejledning om infiltrationstest som hjælper dig til at finde ud af, hvor stor faskinen skal
være, samt et ansøgningsskema til etablering af faskine.
På samme side kan du få adgang til at søge digitalt via ”Digital Byggeansøgning”
Åbn og udfyld anmeldelsesskemaet
Skemaet begynder med almindelige oplysninger
•
Inden du går i gang med at lave en faskine, anbefaler vi, at du enten downloader ”Vejledning i, hvordan du
laver en faskine” på www.gentofte.dk/faskiner
•
eller rekvirerer den hos Plan og Byg på tlf. 39 98 00 00.
•
OBS! Hvis du vil lave overløb fra faskine til kloak, gælder der særlige regler. Kontakt Nordvand på tlf. 39
45 67 00 eller e-mail: [email protected]
•
Alle opfordres til at søge tilladelse gennem kommunens digitale byggeansøgning:
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Byggeri
•
Her kan man komme ind med Nem.ID eller digital signatur. Ellers kan materialet sendes med e-mail (bilag
som pdf-fil) til [email protected]
•
Kopi af tilladelse til etablering af faskine sender vi til Nordvand, der udbetaler beløbet. Det er bygherren,
der skal søge udbetaling hos Nordvand, [email protected] Nordvand fører kontrol med udførelsen af
faskinen.
Angiv oplysningerne om ejendommen, ejeren og ansøgeren.
Husk fuldmagt hvis ansøgeren ikke er ejer.
Oplysning om nedsivningsareal og faskine
Både tagareal og befæstet areal, der afvandes til faskine, skal angives.
Størrelsen af nedsivningsanlæg kan bestemmes efter udførelse af infiltrationstest. Den bliver ikke
kontrolleret af bygningsmyndigheden.
Regnbed skal ikke godkendes.
Den mest almindelige faskine er plastkassetter.
Oplysning om tilbagebetaling af del af
tilslutningsbidrag
Overholdelse af afstandskrav til eksisterende bygninger og skel
Angiv afstand for ansøgte faskiner. De skal overholde mindstekrav til afstand.
Plan og Byg kontrollerer afstand til recipient og vandboring.
Bilag til ansøgningen
Ansøgning skal vedlægges en målsat plantegning, som viser faskinens placering i forhold til skel, vej,
sti og hus. Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet, skal du sende en tegning over afløbsforhold på
grunden før og efter frakoblingen af regnvand. Marker afpropningssteder.
Send ansøgningen til Plan og Byg
Helst gennem ”Digital byggeansøgning” eller til send til [email protected]
med vedhæftede ansøgningsskema i pdf-format.
Plan og Byg udsteder nedsivningstilladelse, hvis alt er oplyst og i orden, og sender
tilladelsen både til ansøgeren og Nordvand med oplysning om
kontakttelefonnummer.
Efter kontakt mellem Nordvand og ansøger kontrollerer Nordvand udførelsen, og
betaler en del af tilslutningsbeløbet tilbage, når det bliver aktuelt.
Husk: det er både jer og hele kommunes borgere, der har fordel af, at I fjerner
regnvandet fra kloaksystemet.

similar documents