Introduktion till SOFIA

Report
Introduktion till SOFIA-studien
Ansvariga forskare
 Seniora
forskare
 Henrik Andershed, docent, vetenskapligt ansvarig för
SOFIA-studien, Örebro universitet
 Anna-Karin Andershed, fil.dr., Örebro universitet
 Staffan Janson, professor, Karlstads universitet, Örebro
universitet
 Åsa Källström Cater, Fil.dr., Örebro universitet
 Doktorander
 Ida Eriksson, fil.mag., lärare, doktorand, projektledare,
Örebro universitet
 Birgitta Svensson, doktorand, Karlstads universitet
SOFIA-gruppen – Styrgrupp för
projektet








Henrik Andershed, Örebro universitet
Ida Eriksson, Örebro universitet
Birgitta Svensson, Karlstads universitet
Anna-Lena Norlander-Groth, kvalitetschef, barn- och
ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun
Johan Sjövall, kvalitetschef, barn- och ungdomsförvaltningen,
Karlstads kommun
Elisabeth Olausson, Rektor, Karlstads kommun
Maria Holm, Rektor, Karlstads kommun
Frida Lindberg, Representant enskilda förskolor
Varför ytterligare en vetenskaplig
studie?
 Vi
behöver mer kunskap om varför det går bra för
vissa och sämre för andra i det långa loppet
 Vi behöver mer specifik kunskap om risker och
skydd och hur vi mer effektivt kan hjälpa barn
med behov av extra stöd
Vad är SOFIA-studien?
 En
vetenskaplig studie av barns utveckling och
anpassning
i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads
universitet och Karlstads kommun.
Övergripande syften och mål
 Att
bättre förstå utvecklingen av barns sociala,
fysiska och psykiska hälsa, inklusive normbrytande
beteende (såsom att bryta mot regler och vara
trotsig).
 Att studera vilka insatser som ges och hur
samverkan sker över tid kring barn med
uppmärksammade svårigheter.
 Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är:
Att ge kunskap om barns utveckling som kan
användas för att förbättra insatser och det praktiska
arbetet med barn.
SOFIA-studien:
Exempel på frågeställningar
 Vilka
är risk- och skyddsfaktorerna?
Vilka av risk- och skyddsfaktorerna är viktigast i att
förstå barns utveckling?
 Vad
är det som förklarar att vissa barn utvecklas
positivt trots att risker finns närvarande
(maskrosbarnen)?
Alltså, vad skyddar ett barn från en negativ utveckling?
 Vilka
insatser ges till barn med uppmärksammade
svårigheter och på vilka grunder?
Hur samverkar olika instanser i att hjälpa barn med
behov av stöd och insatser?
SOFIA-studien:
Exempel på frågeställningar (forts.)
 Förskole-/skolrelaterade
frågor:
Hur ser sambanden mellan förskoleavdelningens
pedagogik/arbetssätt och barnens välmående och
utveckling ut?
Kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger
Vårdnadshavares deltagande – t.ex. vid föräldramöten
T.ex. nöjdhet med föräldramöten
Vilka barn följs?
2.121
barn i kommunala och enskilda
förskolor i Karlstads kommun födda år
2005, 2006 och 2007
Ca 85% av samtliga barn på förskolor i Karlstads
kommun i dessa åldrar
Skriftligt samtycke om deltagande från vårdnadshavare har
erhållits från samtliga SOFIA-barn
När och hur ska barnen följas?
 När?
En gång per år med start i mars 2010
Fram t.o.m. 2012 till att börja med
Plan att följa dessa barn upp till vuxen ålder
 Hur?
Webbenkät som vårdnadshavare och pedagog
svarar på
Förskolechefer/Rektorer/verksamhetsansvariga
svarar också på webbenkät - en enkät per
förskoleavdelning/klass – ca 10-15 min per
avdelning
När sker datainsamlingar?
3-5 år
4-6 år
5-7 år
Mars 2010
Mars2011
Mars2012
Fortsatt plan
2014
7-9 år
Till föräldrar,
pedagoger,
rektorer
Enkät
Till föräldrar,
pedagoger,
rektorer
Enkät
Till föräldrar,
pedagoger,
rektorer
Enkät
2017
10-12 år
2022
15-17 år
Ca 30-35 min.
till föräldrar
Ca 30-35 min.
till föräldrar
Ca 30-35 min.
till föräldrar
2027
20-22 år
Ca 25-30 min.
till pedagoger
Ca 25-30 min.
till pedagoger
Ca 25-30 min.
till pedagoger
2032
25-27 år
2042
35-37 år
Sekretess och hantering av data
 Vi
är mycket noggranna med att dina
frågeformulärssvar tas emot och lagras på ett
säkert sätt.
 Vi som arbetar i projektet har samtliga
tystnadsplikt och ingen obehörig kommer att ha
tillgång till materialet, eller veta hur du svarat.
Etik och finansiering
 SOFIA-studien
är granskad och godkänd av
forskningsetisk nämnd (Dnr 2009/429).
 SOFIA-studien finansieras av medel från
Vetenskapsrådet, Örebro universitet, Karlstads
universitet och Karlstads kommun.
Hur får man information om
studiens resultat?
 Resultaten
presenteras endast på gruppnivå så att
inget enskilt barn, vårdnadshavare, pedagog eller
rektor/verksamhetsansvarig kan identifieras.
 Presenteras löpande och på flera olika sätt;
SOFIA-studiens nyhetsbrev – SOFIA-nytt – som skickas ut
via förskolorna/skolorna och publiceras på
www.sofiastudien.se.
Rapporter som tas fram efter kommunens eller de enskilda
förskolornas eller skolornas önskemål
Till pedagoger och
förskolechefer/rektorer/verksamhetsansvariga på en årlig
informationsträff om SOFIA-studien samt till forskare och
andra professionella via artiklar i internationella vetenskapliga
tidskrifter och internationella och nationella konferenser.
Nytta för kommunen av att vara
med i SOFIA-studien?
 Verksamhetsutveckling
för förskolor och skolor
 Kommunledning, förvaltningar, rektorer,
pedagoger och föräldrar får kontinuerlig
information
Via nyhetsbrev och internet om studien och dess
resultat
Även via föreläsningar på studiedagar om så önskas
 Kartläggning
över tid:
Barnens utveckling och hälsa över tid
Vad man gör och hur man samverkar kring barn med
behov av stöd och insatser
Hur kan man bli mer effektiv i detta?
Nytta för kommunen av att vara
med i studien? (forts.)
 Kommunen,
förskola/skola, kan tidigt få koll på
hur det ser ut i den här gruppen av barn
kartläggning och möjlighet att planera vilka resurser
som kommer behövas i kommunen i framtiden
SOFIA-studiens betydelse
nationellt och internationellt
 Svensk
kunskap behövs om precis dessa frågor!
 Kunskapen kommer att bli unik för Sverige och
kommer också bli ett viktigt bidrag internationellt
Hur går våg 3 konkret till?
 Start
12-13 mars 2012
All personal inbjuds till Karlstads universitet Aula
Information om SOFIA-studien och dess resultat och
utdelning av SOFIA-pärmar
Nu startar datainsamlingen
 Pedagogerna
delar ut information till alla SOFIAbarnens vårdnadshavare
Innehåller inloggning till webenkäten
 Pedagogen/läraren
ansvarar för att en lärare eller
fritidspedagog svarar på ”pedagogenkäten” via
webben på samtliga SOFIA-barn
 Rektorer svarar på enkät om samtliga sina klasser i
vilka det finns SOFIA-barn
Svarar på enkät som tar 10-15 minuter per klass
www.sofiastudien.se

similar documents