Jørgen Vinding - Dansk Forening for Arbejdsret

Report
Højesterets dom af 17. januar 2014
Status i § 2 a-sagerne
Dansk forening for Arbejdsret den 23. maj 2014
v/advokat Jørgen Vinding
Hovedpunkter
• Kravene til at ”fortsætte sin erhvervskarriere”, Højesterets
dom, FV 11. april 2014 og KL’s administrationsgrundlag
• Hvad betyder disse krav i praksis for de sager, der afventede
Højesterets dom? Hvilke afgrænsningstvister er tilbage?
• Private - skal de følge direktivet eller (alene) funktionærloven?
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 2
Højesterets krav til ”fortsat erhvervskarriere”
• Som Breum redegjorde for, fandt Højesteret ikke, at der ”kan
udledes generelle retningslinjer”. I stedet skal der ske en
”konkret bevismæssig vurdering” af, om erhvervskarriere er
fortsat
• Derfor ingen nærmere vejledning i flertallets præmisser
• Ifølge dissensen skal man ”i hvert fald i nogle måneder …
være tilmeldt Arbejdsformidlingen”
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 3
Faglig Voldgift af 11. april 2014
• Tre opmænd fra Arbejdsrettens formandskab
• Overlæge opsagt
• Tilmeldte sig ikke regions jobbank og søgte ikke opslåede
overlægestillinger
• Søgte primært gennem sit netværk og primært deltidsstillinger
• Gik på alderspension 4 måneder efter fratræden
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 4
Faglig Voldgift af 11. april 2014
• Ikke fortsat erhvervskarriere, da:
• ”der alene er udfoldet begrænsede og selektive jobsøgningsaktiviteter, inden
alderspensionen blev aktiveret”
• Overlægen havde derfor ikke ”udvist en sådan reel jobsøgningsaktivitet af rimeligt
omfang, at der er grundlag for at anse det for godtgjort, at han har haft til hensigt at
forfølge sin erhvervsmæssige karriere”
• Interessant: 1) fordi overlægen ventede 4 måneder med at aktivere sin
alderspension, 2) fordi kendelsen – i fortsættelse af Højesterets dom – helt klart
pålægger lønmodtageren at bevise, at erhvervskarrieren er fortsat, og 3) fordi
kendelsen viser, at man reelt over en periode skal søge at forfølge sin karriere
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 5
KL’s administrationsgrundlag
• KL har 4. marts 2014 udsendt notat om fremtidig administration af
sager om fratrædelsesgodtgørelse
• Hensigt at opstille nogle administrerbare retningslinjer, som ligger
klart inden for Højesterets dom, og som kommunerne kan udøve
deres skøn efter
• Retningslinjerne også udarbejdet i lyset af, at EU-Domstolen i
præmis 78 i Toftegaard-sagen om rådighedsløn til tjenestemænd
udtaler, at der som hovedregel ikke kan kræves, at der er en pligt til
”en individuel behandling af hvert enkelt konkrete tilfælde”, idet
”forvaltningen af den pågældende ordning fortsat skal være
bæredygtig ud fra et teknisk og økonomisk synspunkt”
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 6
Parametre i KL’s administrationsgrundlag
• Om medarbejderen ikke har hævet/aktiveret alderspension i
indtil 3 måneder efter fratræden
• Om medarbejderen har haft lønnet arbejde i mindst 8 timer pr.
uge i gennemsnit over 3 måneder efter fratræden og/eller
• Om medarbejderen har været tilmeldt Jobcenter som ledig i 3
måneder efter fratræden
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 7
Parametre i KL’s administrationsgrundlag
• Lønmodtagere skal de facto gennem deres handlinger opfylde
betingelserne om at være erhvervsaktive
• Ligger i fortsættelse af, at efter Højesteret og FV påhviler det
lønmodtageren at godtgøre, at karrieren rent faktisk er fortsat
• Hensigt om at fortsætte erhvervskarriere er ikke nok
• Tro og love-erklæringer er ikke nok
• Hvis lønmodtageren er overgået til andet forsørgelsesgrundlag fx efterløn, er
jobsøgning ikke nok, så skal vedkommende rent faktisk have normalt lønarbejde
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 8
Sager, der afventede Højesteret
• Der var mere end 100 sager
• 14 sager blev udvalgt til prøvesager i Østre Landsret og efterfølgende anket til
Højesteret
• Ca. 20 sager blev afsluttet af forskellige årsager inden Højesterets dom, fx fordi
vedkommende godtgjorde, at erhvervskarrieren var fortsat
• Små 80 sager ventede på Højesterets dom
• Hertil kommer lokalt indgåede procesaftaler
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 9
Sager, der afventede Højesteret
• I 12 sager er § 2 a-godtgørelsen blevet udbetalt
• Næsten alle sager, hvor lønmodtageren har modtaget dagpenge og været tilmeldt
Jobcenter i en vis periode eller har fået andet arbejde mindst 3 måneder efter
fratræden
• Stort set ingen sager, hvor lønmodtageren er overgået til et andet
forsørgelsesgrundlag i form af fx efterløn eller arbejdsgiverbetalt alderspension,
men alligevel har fortsat erhvervskarrieren gennem andet arbejde ved siden af
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 10
Sager, der afventede Højesteret
• 28 sager, der alene omhandlede godtgørelse efter
forskelsbehandlingsloven, er blevet hævet af lønmodtagerne
• Spørgsmålet om arbejdsgiver havde været i en ”nægtelsessituation”, jf. Vestre
Landsrets dom af 8. juni 2012
• Alle 28 sager er hævet i konsekvens af Højesterets dom i prøvesagerne, hvor
arbejdsgivere måtte anvende en rimelig periode på nærmere at overveje
konsekvenserne af en dom og på at overveje/undersøge det faktiske grundlag for
udbetaling
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 11
Sager, der afventede Højesteret
• 32 sager, der omhandlede fratrædelsesgodtgørelse efter § 2
a, er blevet hævet af lønmodtagerne
• Oftest direkte overgang til efterløn eller andet forsørgelsesgrundlag og/eller
aktivering af arbejdsgiverbetalt alderspension indtil 3 måneder efter fratræden
• Enkelte sager, hvor lønmodtagere er overgået til efterløn og har haft lønnet arbejde
ved siden af eksempelvis en sag, hvor lønmodtageren overgik direkte til efterløn,
men fortsatte med at arbejde som personlig ledsager gennem de næste 2 år ca.
2,2 timer pr. uge i gennemsnit
• Visse sager, hvor sygemeldt (i længere periode) uden efterfølgende at blive
arbejdsklar
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 12
Sager, der afventede Højesteret
• Pt. er ni sager uafklarede
• Et par af sagerne afventer eventuel yderligere dokumentation fra lønmodtageren
• De fleste sager er oplyst. Vi har (fortsat) afvist kravene, og sagerne afventer, om
lønmodtagerne fører dem videre eller hæver sagerne
• Sagerne er spredt rundt i landsretterne og byretter
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 13
Uafklarede sager – hvor uenige om fortsat
”erhvervskarriere”
• En lønmodtager var tilmeldt dagpenge i 2 måneder inden overgang til efterløn.
Vedkommende har ikke været beskæftiget efter overgangen til efterløn
• En lønmodtager var tilmeldt dagpenge i 2 måneder og 21 dage inden overgang til
efterløn. Vedkommende har ikke været beskæftiget efter overgangen til efterløn
• En lønmodtager var tilmeldt dagpenge i 1 måned inden overgang til efterløn.
Vedkommende har efter overgangen til efterløn i begrænset omfang arbejdet som
tilkaldevikar
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 14
Uafklarede sager – hvor uenige om fortsat
”erhvervskarriere”
• En lønmodtager har været syg gennem en længere periode og har efterfølgende
været i virksomhedspraktik – endnu uklart, om hun helbredsmæssigt er i stand til at
fortsætte sin karriere
• Overgang til efterløn, hvor vedkommende efterfølgende har ”arbejdet” som ulønnet
frivillig
• To sager afventer præjudiciel afgørelse af spørgsmålet om folkepension efter § 2 a,
stk. 2
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 15
Funktionærlovens § 2 a, stk. 2
• Samme indhold, baggrund og formål som § 2 a, stk. 3. Blot er retten
til folkepension og ikke retten til arbejdsgiverpension det kriterium,
der afskærer fratrædelsesgodtgørelse
• Vestre Landsret afviste at forelægge spørgsmålet for EU-Domstolen.
Østre Landsret forelagde efterfølgende spørgsmålet
• EU-retligt kan tvisten i lyset af Ole Andersen-sagen koges ned til
spørgsmålet om, hvorvidt det er proportionalt/nødvendigt at afskære
fratrædelsesgodtgørelse, blot fordi en lønmodtager har ret til
folkepension – uagtet at vedkommende ønsker at fortsætte sin
erhvervskarriere
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 16
Funktionærlovens § 2 a, stk. 2
• I forhold til proportionalitetsvurderingen må det indgå som et
væsentligt moment, at § 2 a, stk. 2, relaterer sig til den af lovgiver
fastsatte ”normale” pensionsalder, hvorimod § 2 a, stk. 3, afskærer
lønmodtagere fra fratrædelsesgodtgørelse på et tidligere tidspunkt,
hvor pensionering vil indebære en mindre pension – se præmis 46 i
Ole Andersen-sagen og generaladvokatens betragtning 78
• Omvendt kan det anføres af lønmodtagersiden, at EU-Domstolen i
Toftegaard-sagen fandt det uproportionalt generelt at afskære
rådighedsløn for tjenestemænd, der havde nået
folkepensionsalderen, uanset om de ønskede at fortsætte deres
erhvervskarriere
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 17
Private arbejdsgivere
• Højesterets dom opretholder funktionærlovens § 2 a, stk. 3, i alle
tilfælde, hvor den ikke er uproportional efter EU-retten
• Højesterets dom er en direkte anvendelse af direktivet over for
offentlige arbejdsgivere, der indebærer en tilsidesættelse af § 2 a,
stk. 3, i de konkrete tilfælde, hvor § 2 a, stk. 3, strider mod EUretten, og dermed falder man tilbage på hovedreglen i § 2 a, stk. 1
• Men hvad med private arbejdsgivere?
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 18
Private arbejdsgivere
• Kan tilsidesættelse af en klar national lovregel over for private
støttes på et generelt EU-retligt princip som udmøntet i et
direktiv?
• Højesteret markerer klart i præmisserne, at der ikke er taget stilling til spørgsmålet
• I feriesagen, U.2014.914H, fandt Højesteret, at det ikke var muligt med anerkendte
fortolkningsprincipper at fortolke konformt, men
• Har det betydning, at feriesagen alene baserede sig på en direktivforpligtelse, hvor
spørgsmålet i § 2 a relaterer til et generelt EU-retligt forbud mod aldersdiskrimination som udmøntet i direktiv?
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 19
Private arbejdsgivere
• Tankegangen bag feriesagen kan få afsmittende virkning, men
i forhold til § 2 a, stk. 3, er det måske snarere et spørgsmål
om kompetencefordeling og retssikkerhed end et spørgsmål
om fortolkning contra legem
• Jens Kristiansen sammenfatter det som følger i Juristen,
2014, side 29:
• Det er ”tvivlsomt, om det vil være foreneligt med retssikkerhedsprincippet, at
domstolene – via et dommerskabt retsprincip – afskærer en privat virksomhed fra
at indrette sig efter en klar national lovgivning”
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 20
Private arbejdsgivere
• Lønmodtageren vil efter omstændighederne i stedet kunne få
fratrædelsesgodtgørelsen via et erstatningssøgsmål mod staten
• Første sag for Højesteret 15. juni 2014
§ 2 a – hvad nu? - 23. maj 2014
Side 21

similar documents