08.Transportstyrelsen LKAB

Report
Transportstyrelsen,
Väg- och järnvägsavdelningen
Lars Flood
Tillsynshandläggare
Sektion infrastruktur
Box 267, 781 23 Borlänge
Tel direkt 010-495 55 18, mobil 070-724 60 18
Säkerhetstillstånd
Vem som helst får äga järnvägsinfrastruktur, men för att
få förvalta och driva trafik på den krävs det ett
säkerhetstillstånd.
Tillståndsprövningen är reglerad i förordning, järnvägslag
och i föreskrifter.
Vad är järnvägsinfrastruktur?
Spår-, signal- och säkerhetsanläggningar som är
avsedda för järnvägstrafik. Dessutom ingår
trafikledningsanläggningar, anordningar för
elförsörjning samt övriga fasta anordningar som är
nödvändiga för drift.
Vad är en infrastrukturförvaltare?
Den som förvaltar och driver en järnvägsinfrastruktur.
Ägare och infrastrukturförvaltare behöver inte vara
samma företag, även om det oftast är det.
Vi har idag drygt 500 stycken infrastrukturförvaltare i
Sverige, allt från Trafikverket till små industrispår på ett
tiotal meter.
Vad innefattar en tillståndsprövning?
Det är alltid tillståndshavaren som ansvarar för att deras
verksamhet följer järnvägslagen och föreskrifter. Vi
kontrollerar om tillståndshavaren har ett
säkerhetsstyrningssystem som minst uppfyller våra
krav och att de har de säkerhetsbestämmelser som
krävs.
Kraven kan anpassas till verksamhetens art och
omfattning
Hur går en tillståndsprövning till?
Verksamhetsutövaren skickar in en ansökan till oss
tillsammans med vissa efterfrågade dokument. Vi har
tre månader på oss att handlägga ett ärende från och
med att alla handlingar inkommit.
Våra ansökningsblanketter finns på hemsidan. Inom en
snar framtid ska verksamhetsutövarna också kunna
ansöka direkt på webben.
Vad kontrollerar vi?
• Grundläggande uppgifter
–
Organisationsnummer
–
Om verksamhetsutövaren även är järnvägsföretagare (då
måste en särskild prövning göras utifrån ickediskrimineringsprincipen)
–
Var järnvägsnätsbeskrivningen offentliggörs (om inte
verksamhetsutövaren är undantagen)
–
Hur verksamheten är organiserad (för att se om de som är
ansvariga för ”järnvägsfrågor” även har budgetansvar).
• Yrkeskunnande
• Vi kontroller att de personer som är ansvariga för olika
delar har den branscherfarenhet som krävs via
granskning av cv. Det är helt ok att sökande inte har all
kompetens, men då ska det framgå vilket stöd
sökande har ex. via konsulter.
• Ekonomisk förmåga
• Kontroll av de ekonomiska förutsättningarna görs i
första led via UC utdrag. Vi kontrollerar soliditet,
likviditet, resultat och betalningsanmärkningar. Är
företaget nytt eller om det finns tveksamheter begär vi
in ytterligare dokument. I vissa fall kan
säkerhetstillstånd meddelas även om ekonomin inte är
helt tillfredsställande, men kopplat till villkor eller ökad
tillsyn.
• Gott anseende
•
Kontroll av konkurs (via UC)
•
Kontroll av näringsförbud (endast för företag som har
järnvägsverksamheten som huvudnäring)
•
RPS-kontroll (görs med stöd av järnvägsförordningen)
• Järnvägsinfrastruktur
• Vi begär in uppgifter om var infrastrukturen finns
någonstans, vem som äger den och om det finns flera
förvaltare. Bland annat för att kontrollera våra register
över infrastruktur och om
• anläggningen är godkänd.
• Allt materiel ska besiktigas med lämpligt intervall. Vi
granskar de senaste besiktningsprotokollen och
kontrollerar att akuta fel är åtgärdade.
Säkerhetsstyrningssystemet
Säkerhetsstyrningssystemet är alla åtgärder som vidtas
för att säkerställa att verksamheten fungerar säker, så
som rutiner och processer. Kontrollen ligger på
process- och inte detaljnivå. Vi kontrollerar att de kan
kontrollera sig själva via bra rutiner. Kraven anpassas
utifrån verksamhetens art och omfattning.
Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)
Är en instruktion över hur man ska köra och är specifik
för varje infrastruktur. Alla aktörer ska använda sig av
föreskriften JTF (JVS trafikföreskrifter), såvida det inte
är ett fristående järnvägsnät, som grund och med
kompletterande säkerhetsbestämmelser som är
specifika för just den infrastrukturen.
Vi kontrollerar att TRI innehåller alla de delar den ska.
Utredning av olyckor, tillbud och andra
avvikelser
Vissa olyckor, tillbud och andra avvikelser ska anmälas
till Transportstyrelsen. Vi kontrollerar att de har ett
utarbetat anmälningsförfarande och en rutin för
utredning. Dessutom kontrollerar vi deras rutiner för att
säkerhetsställa att anläggningen är i brukbart skick
efter inträffad händelse.
Säkerhetstjänst
För de som har arbetsuppgifter av betydelse för
säkerheten finns det särskilda krav. Deras utbildning
och fortbildning ska finnas dokumenterad. Dessutom
ska det finnas en plan för ytterligare fortbildning,
hälsoundersökningar samt hur personen eventuellt ska
återfå kompetens efter t.ex längre frånvaro eller
inträffad händelse. Rör endast de företag som har fler
än fem personer som jobbar med säkerhetstjänst.
Säkerhetsstyrning
Vi kontrollerar följande:
•
Dokumentstyrningssystem
•
Informations- och rapporteringsrutin
•
Planering och utveckling av säkerhetsarbetet
•
Säkerhetsmål
•
Förteckning över bestämmelser
•
Ekonomiska medel för kompetensbehov
•
Ansvar och delegeringar inom säkerhetsområdet
•
Riskbedömning och riskanalys
•
Interna revisioner
•
Entreprenörer och bemanningsföretag
Detta gäller endast huvudspår och museijärnväg
Sammanfattning tillståndsprövning
Vi kontrollerar att företagen har kontroll över sin
järnvägsverksamhet, att de själva kan hantera brister
och att de underhåller sin järnvägs- infrastruktur. På de
verksamhetsutövare som både är järnvägsföretag och
infrastruktur-förvaltare görs extra kontroll och för de
verksamhetsutövare som har sidospår har
anpassningar av kraven gjorts.
Och när vi granskat klart?
Om vi tycker att allting är korrekt (ibland efter
kompletteringar) beslutar sektionschefen om ett
säkerhetstillstånd. Ibland kan det vara villkor kopplade
till beslutet.
Efter tillståndsprövningen gör handläggaren en
riskbedömning som bland annat ligger tillgrund för
kommande säkerhetstillsyn.
Omprövning
Alla säkerhetstillstånd ska omprövas vart 5:e år. En
omprövning är inte lika omfattande som en prövning av
ett helt nytt tillstånd.
Alla väsentliga förändringar ska anmälas till
Transportstyrelsen. Vissa sådana förändringar
föranleder också att en omprövning måste göras.

similar documents