Præsentation, Camilla Høholt Smith, Cabi

Report
Ny sygedagpengereform
Hvad betyder den for virksomhederne?
Camilla Høholt Smith, Netværks- og
Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent
• Seniorkonsulent og Netværks- og
Virksomhedsansvarlig
• Socialrådgiver
• Diplom i projektledelse
• Ekspert i sygefravær
• Ledelse og organisationsudvikling
• Virksomhedskultur
Camilla Høholt Smith
Seniorkonsulent
Netværks- og Virksomhedsansvarlig
Mail: [email protected]
Mobil: 20657855
Side 2
• Lederuddannelse i håndtering af sygefravær
og forebyggelse og den svære samtale
• Samspil virksomheder – jobcenter
Den politiske headline
Alle sygemeldte får økonomisk
tryghed under hele deres
sygdomsforløb.
Indsatsen for sygemeldte bliver
derudover fremrykket, forbedret og
målrettet syge borgere med størst
behov.
Kilde: dr.dk
Side 3
Kilder: politiken.dk, information.dk og dr.dk
Formål
Ca. 400.000 personer modtager årligt
sygedagpenge.
Heraf mister flere tusinde retten til
sygedagpenge som følge af
varighedsbegrænsning. Nogle ender helt
uden lønindkomst eller anden offentlig
forsørgelse.
Det er en udfordring, at afklaring af den
sygemeldtes muligheder for at arbejde og
en beskæftigelsesrettet indsats kommer
for sent i gang og ikke er tilpas målrettet
den enkeltes situation.
Side 5
De væsentligste ændringer
Side 6
•
Ekstra forlængelsesregel ved livstruende sygdom.
•
Jobafklaringsforløb for dem, der ikke kan få forlænget deres
sygedagpenge efter 5 mdr.
•
”Fast-track-løsning”, en ny opfølgningsmodel.
•
Ny visitationsmodel med større differentiering i indsatsen.
•
Afslag på behandlingsform uden økonomiske konsekvenser for borger.
•
Digitalisering skal automatisere udbetalingen af sygedagpenge.
•
Pension og A-kasse: huskefunktioner til virksomheder og borger om at
tjekke, om sygdomsforløb kan være dækket via forsikring. Samt fortsat
udbetaling fra A-kassen ved kortvarige sygdomsforløb (op til 2 uger).
Ikrafttrædelse
1. juli 2014 træder reglerne omkring ”ingen mister forsørgelse” i
kraft for personer, der fra den dato er berettiget til sygedagpenge.
• For personer, der en dato har modtaget sygedagpenge i 22 uger eller mindre i de 9
forudgående kalendermåneder, indgår de i den nye revurdering.
• For personer med mere end 22 ugers sygedagpengeforløb tælles der 22 uger frem,
såfremt det er indenfor 52 ugers-grænsen inden revurdering.
1. juli 2014 - den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb
og den nye forlængelsesmulighed ved livstruende alvorlig sygdom.
1. juli 2014 – ret til nej til behandling forsøgsperioden starter
Side 7
Ikrafttrædelse
5. januar 2015 – ny visitations og opfølgningsmodel træder i kraft
5. januar 2015 – regel om at arbejdsløse der sygemeldes bevarer
deres A-dagpenge i de første 14 dage
5. januar 2015 – anmodning om fast-track indføres
5. januar 2015 – nye digitale løsninger
Side 8
NY SYGEDAGPENGEMODEL
9
Den nye sygedagpengemodel
I DAG
Side 10
MED DEN NYE REFORM
Sygemeldte, der mister retten til sygedagpenge pga.
varighedsbegrænsning, kan stå uden forsørgelse, fordi
de ikke er berettiget til kontanthjælp.
Sygemeldte sikres offentlig forsørgelse under hele
deres sygdomsforløb.
Revurdering af den sygemeldtes ret til sygedagpenge:
efter 12 måneder
Revurdering af den sygemeldtes ret til sygedagpenge:
efter 5 måneder
Forlængelse af retten til sygedagpenge muligt via syv
forlængelsesregler.
Forlængelse af retten til sygedagpenge muligt via syv
forlængelsesregler.
Personer, der har modtaget sygedagpenge i en
periode på 12 måneder, og som derefter ikke kan
forlænges efter en af de gældende forlængelsesregler,
overgår til ???
Personer, der har modtaget sygedagpenge i en
periode på 5 måneder, og som derefter ikke kan
forlænges efter en af de gældende forlængelsesregler,
overgår til et jobafklaringsforløb.
De syv kommende forlængelsesregler
1)
Revalidering/virksomhedspraktik, der kan føre til beskæftigelse
2)
Virksomhedspraktik el.lign. for at klarlægge arbejdsevne
3)
Afventer lægebehandling og bør kunne vende tilbage til arbejde
4)
Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet
med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om
ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
5)
Personer med livstruende, alvorlig sygdom, som ikke kan få for-længet
sygedagpengene efter en af de andre gældende forlængelsesregler, kan
fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning
6)
Rejst sag om ret til erstatning ved arbejdsskade
7)
Modtaget en ansøgning om førtidspension
Side 11
Jobafklaringsforløb
Formål: at den sygemeldte kommer tilbage i arbejde
•
Sygemeldte skal have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret
indsats med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov.
•
Borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv
indsats.
•
Jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen.
•
Som udgangspunkt vil den sygemeldte have mulighed for to
jobafklaringsforløb.
•
Efter 2 år foretages en systematisk vurdering af borgeren med henblik
på om en anden indsats eller ydelse skal i betragtning.
Side 12
Ændringen kan få stor betydning for din refusion
Hvis du udbetaler løn til en sygemeldt medarbejder, der som led i
revurdering overgår til jobafklaringsforløb, vil du i refusion modtage et
tilskud svarende til ydelsen under et jobafklaringsforløb (og ikke som
tidligere svarende til ydelsen for sygedagpenge):
Sygedagpengerefusion
(max)
Side 13
Jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse
Ikke-forsørger
Kr. 17.658
Kr. 10.689
Forsørger
Kr. 17.658
Kr. 14.203
Nej til behandling!
Forsøgsperiode fra 1. juli 2014 og 2 år frem
• Ingen borger skal tvinges til at deltage i en uønsket behandling!
• Hvis den sygemeldte ikke ønsker behandling skal kommunen
indhente en vurdering fra klinisk funktion. Ønsker borger ikke at
medvirke til at indhente vurdering = stop af sygedagpenge.
• Der skal gøres en indsats for at finde andre behandlingsmuligheder.
• Borgeren har ret til at få forelagt sagen for den kliniske funktion, når
jobcentret overvejer stop af sygedagpenge eller afslag på FØP/Fleks.
– Den kliniske funktion skal så vidt muligt foreslå alternativer
– Borgeren har stadig ret til at afslå
Side 14
NY OPFØLGNINGSMODEL
OG FAST-TRACK-LØSNING
15
”Kommunen skal ved første
opfølgning indgå en aftale
med den sygemeldte om
beskæftigelsesmål og
beskæftigelsesindsats.
Aftalen justeres løbende.”
Side 16
Opfølgning
Arbejdsgiver anmelder som
hidtil fraværet senest efter 5
uger.
I forbindelse med anmeldelsen kan virksomhederne
besvare tre spørgsmål om,
hvordan sygdommen
påvirker arbejdet
- Hvilke arbejdsfunktioner er
påvirket af sygdommen?
- Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
Umiddelbart efter, at
kommunen har modtaget
arbejdsgiverens anmeldelse
af fraværet, skal den
sygemeldte gå til læge
inden den første
opfølgningssamtale
- Har I forsøgt at tilpasse
arbejdet til den sygemeldtes
tilstand?
Når den sygemeldte
kommer til samtale hos
kommunen, har kommunen
både arbejdsgiverens, den
sygemeldtes samt lægens
vurdering.
Side 17
Svarene på de tre spørgsmål
tilgår den sygemeldtes
praktiserende læge med
henblik på at få lægens
vurdering af den
sygemeldtes mulighed for at
vende tilbage til arbejdet.
Hvis arbejdsgiveren ikke har
besvaret de tre spørgsmål
om, hvordan arbejdet er
påvirket af sygdommen,
anmodes den sygemeldte
om at besvare
spørgsmålene.
Fast-track
- en ekstraordinær hurtig indsats
•
•
•
Virksomheder, der ønsker en
ekstraordinær hurtig indsats for
en sygemeldt medarbejder, får et
”fast-track”, hvor kommunen skal
påbegynde opfølgningen tidligere
i forløbet, hvis virksomheden
anmoder om det inden for de
første fem uger af fraværet.
”Fast-track” ordningen gælder,
hvor det forventes, at sygemeldingen vil vare i mere end 8 uger.
OBS: Den sygemeldte kan også
selv anmode om et fast-track –
også hvis personen er ledig eller
selvstændig erhvervsdrivende.
Side 18
Den sygemeldte skal
spørges om, hvorvidt
den sygemeldte er enig i
arbejdsgiverens
oplysninger ved
besvarelsen af de tre
spørgsmål.
Kommunen indkalder til første
opfølgnings-samtale, der som
udgangspunkt skal afholdes senest to
uger efter, at virksomheden har
anmodet om ”Fast-track”.
På baggrund af
opfølgningssamtalen
planlægger kommunen
den tidlige indsats
sammen med
virksomheden og den
sygemeldte.
Ansættelsesretsligt hvis borgeren siger
nej tak til fast-track løsningen?
Side 19
NY VISATIONSMODEL
20
Indsats der hvor behovet er størst
1.
Sager, hvor der er en klar forventet fuld raskmeldingsdato inden
for 8 uger fra første fraværsdato = minimal indsats
2.
Sager, hvor raskmeldingen forventes at ske senere end 8 uger,
men hvor der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb = en
arbejdspladsbaseret indsats: hurtigst muligt helt eller gradvist
tilbage i arbejde.
3.
Sager, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og
hvor der er tale om diffus, uafklaret sygdom, der udgør en
betydelig barriere for arbejdsevnen og/eller borgeren har
udfordringer ud over sygdommen, der skygger for tilbagevenden =
en tværfaglig og helhedsorienteret indsats = Rehabiliteringsteam.
Side 21
TTA trappemodel
For medarbejdere med job
For ledige
Trin 1: Aftale om gradvis tilbagevenden
Trin 1: Aftale om Jobstart-indsats, hvor
der forud for begyndelse af
arbejde/løntilskud startes med en
virksomhedspraktik
Trin 2: Aftale om Jobstart-indsats – hvor
en tilbagevenden proces startes med en
virksomhedspraktik på egen arbejdsplads
Trin 2: Aftale om virksomhedspraktik
Trin 3: Aftale om virksomhedspraktik på
egen arbejdsplads
Trin 4: Aftale om at et af de øvrige trin
iværksættes med mentorstøtte,
hjælpemidler eller anden for støtte.
Side 22
Trin 3: Aftale om at et af de øvrige trin
iværksættes med mentorstøtte,
hjælpemidler eller anden for støtte.
Den praktiserende læge
»§ 11 a. Kommunen anmoder til brug for den første opfølgning, jf. § 13 c, om
en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte
ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første
fraværsdag. Lægeattesten skal indeholde lægens vurdering af den sygemeldtes
muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn.
Stk. 2. Til brug for vurderingen efter stk. 1 skal lægen have den sygemeldtes
oplysninger om sygdommens betydning for den sygemeldtes muligheder for at
arbejde. Hvis den sygemeldte er i arbejde, skal lægen også have
arbejdsgiverens eventuelle oplysninger om sygdommens betydning for den
sygemeldtes muligheder for at arbejde, jf. § 7 d, stk. 2, og § 40, stk. 4.
Stk. 3. Den praktiserendes læges vurdering afgives på en attest godkendt af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Lægeattesten betales af
kommunen.
Side 23
Spørgsmål
Side 24
Kildeliste
 Politisk aftale om sygedagpengereform og
tilhørende bilag → www.bm.dk
 Forslag til Lov om ændring af lov om
sygedagpenge, lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og flere andre love →
høringsportalen
 Loven fremsat maj 2014
 Lov om sygedagpenge
 Følg desuden med på
www.cabiweb.dk/sygefravaersvaerktoejskasse
Side 25

similar documents