3_vejledning_2

Report
Tilrettelæggelse af rådgivningsforløbet
BedreBolig-rådgiveren arbejder efter en procesmodel med helhedsperspektiv
Version 2.0
Vejledning til BedreBolig-rådgiveren
Energistyrelsens bekendtgørelse henviser til en vejledning for udførelse af
BedreBolig-ydelserne
Kortlægningsydelsen - Beskrivelse af boligens
energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejers behov
og en plan for renovering
Byggeledelsesydelse – Projektering, byggeledelse, aflevering
og 1-års opfølgning med instruktion i energirigtig adfærd
Kortlægningsydelsen
Tilrettelæggelse af den indledende og afklarende dialog med husejer
Kortlægningsydelsen
Proces
Første
kundekontakt
BedreBolig-aftale:
Kortlægningsydelsen
- Invitation
- Screening
- Forventningsafstemning
- Hvad er drømmen?
Rådgiverens katalog
BedreBolig-plan
- Kortlægning
- Beregning
- Lokalplan
- Analyse
Tilsagn om
BedreBolig-ydelser
Husejers projekt
BedreBolig-budget
- Salg
- Argument
- Energivejledning
- Barrierer?
Tilsagn om
forbedringstiltag
Forhåndstilsagn
om finansiering
BedreBolig-screening
Sådan kan du tilrettelægge den første samtale med boligejeren
• Spørgeguiden er et eksempel til inspiration
• Spørg – ti stille - og lyt!.
• Fortæl om de forbedringer du umiddelbart kan
se der er mulighed for
• Fortæl om de fordele der er ved at tilknytte en
BedreBolig-rådgiver
• Træf aftale om en BedreBolig-kortlægning
Spørg om familien…..
Drømme?
- Idéer?
- Behov? - Ønsker? - Timing? - Finansiering?
Spørg om huset….
Hvad ved husejer selv om sit hus?
- Hvordan opleves boligen i dag?
Spørg om energien….
Hjælp eventuelt med at få adgang til energileverandørens oplysninger
Kortlægningen
Du tilrettelægger selv denne ydelse
Tænk blandt andet på følgende
• Helhedsperspektivet
• Æstetikken
• Tilstanden og vedligeholdelsen
• Komforten
• Forudsætningerne for beregning
• Installationerne
• Automatikken
• Isoleringen
• Ventilationen
• Dørene og vinduerne
• Forudsætningerne for korrekt
håndværksmæssig udførelse
http://www.byggeriogenergi.dk/
Støtteværktøjer til kortlægning og beregning
Energiløsninger fra Energistyrelsens Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
http://www.sparenergi.be10.sbi.dk
Se flere her!
Beregninger og
standardværdier
De beregninger der skal anvendes overfor banken
skal foretages med et standardværktøj
Forudsætninger og mellemregninger
Du kan frit vælge og anvende egnede værktøjer til at beregne
og formidle de fordele der knytter sig til den rådgivning du yder.
Videncenterets materialer er et godt udgangspunkt.
Beregninger til banken
Den plan du udarbejder som endeligt resultat af din rådgivning,
skal følge en skabelon som banken kan genkende.
Indtastningsskabelonen er on-line og planen kan efterfølgende
udskrives som pdf. Link:
Beregninger til energiselskabet
Realiserede energibesparelser kan overdrages til et
energiselskab. Det udløser et tilskud som beregnes efter et
standardværdikatalog. Link: svk.teknologisk.dk
BedreBolig-plan
Planen dannes som et pdf-dokument fra
ordningens on-line standardværktøj.
Indhold
Screeningens konklusion:
•
Husejers situation, ønsker og behov.
•
Kortlægningens aftalte omfang
Forslagene: Bygningens muligheder
•
Forudsætninger / målinger
•
Beregninger
•
Argumenter
•
Tilrettelæggelse og udførelse
Konklusion med helhedsperspektiv
•
Det samlede besparelsespotentiale
•
Rådgivning om adfærdspåvirkning
•
Anbefalet tidsplan for tiltag – evt. pakkeløsninger
•
Tilskudsmuligheder
•
Bilag og referencer, f.eks. Termografirapport
Planens indhold
Resultat af den aftalte kortlægning
Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder
afstemt efter boligejers behov og en plan for
renovering. Dette omfatter følgende del-ydelser:
•
Screening for energibesparelsesmuligheder.
•
Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder
afstemt efter boligejerens behov
•
Beskrivelse af energibesparelsesmuligheders
betydning for komfort og indeklima.
•
Udarbejdelse af en plan for energirenoveringens
igangsættelse, herunder angivelse af omkostninger og
tidsplan for gennemførelse af
udvalgte energibesparelsestiltag
Planens resultater
Rådgivning om hvordan og hvornår….
Her anføres blandt andet:
• En konklusion med angivelse af planens samlede
besparelsespotentiale
•
Argumenter for anbefalet tidspunkt og rækkefølge for
udførelse af tiltag
•
Vejledning om hvordan familiens adfærd
erfaringsmæssigt påvirker indeklimaet og
energiforbruget efter en renovering
•
Reference til eventuel medfølgende termografi-rapport
•
Tabel med de aktuelle forudsætninger
•
Oplysning om tilskudsmulighed ved overdragelse af
energibesparelsen efter standardværdikataloget.
BedreBolig-budget
BedreBolig-planen omfatter også et budget, som
de kan genkende i banken. Der skal oplyses:
Den rådgivning der er ydet
En bekræftelse af hvilke ydelser, som er købt og hvilken
rådgivning som er modtaget. Begge typer af oplysninger har de
finansielle aktører lagt vægt på skal indgå i BedreBoligbudgettet.
De forbedringer der er beregnet økonomi for
Forudsætninger og beregningsresultater for energibesparelse
samt estimat for investering. Kan også være konkrete priser
baseret på indhentede tilbud.
Byggeledelsesydelsen
Tilrettelæggelse af projektering, byggeri og aflevering til husejer
Byggeledelsesydelsen
Proces: Projektering
BedreBolig-aftale:
Byggeledelsesydelsen
- Invitation
- Forventningsafstemning: - Hvad er
drømmen?
Udbudsmateriale
- Projektering
- Myndigheder
Tilsagn om
BedreBolig-ydelser
BedreBolig
Anbefaling
Granskning
af tilbud:
- Kvalitet
- Løsning
- Pris
BedreBoligbudget
- Forhandling
- Finansiering
- Forsikring
- Myndigheder
Lånetilbud
Sagsbehandling
i banken
Byggetilladelse
Myndigheder
Tilsagn
om finansiering
Kontrakt
Valg af
leverandør
Tilsagn om
leverance
Projektering
Hvilke ydelser skal med i BedreBolig-aftalen om Byggeledelse
• Er du selv leverandør, eller skal projektet i udbud?
• Skal der udarbejdes et projektmateriale?
• Skal der ske myndighedsansøgning?
• Skal der udarbejdes en BedreBolig-plan?
• BedreBolig-tjekliste for projektet?
• Granskning af tilbud – anbefaling af løsning?
• Rådgivning om økonomi – afkast og merværdi?
• Rådgivning om aftalegrundlag / entrepriseform?
• Rådgivning om garanti og bygherreforsikring?
Byggeledelsesydelsen
Proces: Leverance
Byggemøde 1
- Kick-off
- Roller
- Proces
- Krav
- Forventninger
- Alle leverandører
deltager
Byggemøde 2
- Byggeledelse
- Stadevurdering
- Fagtilsyn
Byggemøde 3
- Fejl og mangler
- Ekstraarbejder
- Funktionstjek 1
- Dokumentation
- As built
Afleveringsforretning
Overdragelse
Til husejer
- Instruktion
- Manualer
- ECO-mærke
- EMO-mærke
- Vejledning om adfærd
12-mdrs.
driftssyn og
projekt-slut
- Evaluering
- Energiforbrug
- Funktionstjek 2
- Gennemgang
Interview:
Er drømmen
indfriet?
Byggeri
Hvilke ydelser skal med i BedreBolig-aftalen om Byggeledelse
• I hvilket omfang skal der udføres fagteknisk tilsyn?
• Hvilke leverandører skal omfattes af fagteknisk tilsyn?
• Hvilke kompetencekrav skal gælde for de udførende?
• Hvilke roller skal varetages ud over BedreBolig-ydelsen?
• Hvilke rammer gælder for ekstraarbejder, herunder
specifikt ekstraarbejder der er afledt af fagteknisk tilsyn?
• Fremgår det af aftalegrundlaget med leverandørerne, at
anvisninger fra fagteknisk tilsyn skal respekteres?
• BedreBolig-tjekliste for byggeri?
• Rådgivning om aftalegrundlag / entrepriseform?
• Rådgivning om garanti og bygherreforsikring?
Aflevering
Efter byggeriet melder BedreBolig-rådgiveren tilbage til husejer
Aflevering og 12 mdr. driftssyn
Disse to ydelser har til formål at sikre husejer det fulde
udbytte af den rådgivning og det håndværk der er leveret.
Vigtige elementer er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tjek af leverandørinformationer, manualer, etc
Tjek af at der er udført relevante indreguleringer, etc.
Instruktion i husets automatik og de nye faciliteter
Rådgivning om værdien af service og vedligehold
Tjek af foreliggende serviceaftaler
Rådgivning om hvordan adfærd påvirker energiforbrug
Rådgivning om hvordan adfærd påvirker komfort
Rådgivning om værdien af et opdateret energimærke
Evaluering af det samlede projektforløb
12 mdr. driftssyn
1. Tjek af drift og udført service
2. Er 1-års syn af byggeri udført?
3. Oplevelse af BedreBolig-forløb?
4. Er drømmen indfriet?
Tillykke med det ”nye” hus!
Projektet er slut. Der er fejet og ryddet op. Alting fungerer som det skal.
Måske er der opstået nye behov, muligheder, drømme og idéer?
- også for dit næste projekt!

similar documents