Fælles forældremøde om reformen

Report
Fælles forældremøde om
2014
Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns
skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Velkomst og præsentation
Kort rids over reformens indhold
Overordnede politiske beslutninger i Tårnby Kommune
Værdier og pejlemærker
Fagdelt undervisning, understøttende undervisning,
motion og bevægelse
Samarbejdet mellem pædagoger og lærere
Skoledagens struktur for små såvel som store elever
Skole/hjem-samarbejdet i reformlys
Hvad kan forældrene gøre?
Udfordringer
Spørgsmål og input fra forældrene
Præsentation
Ken
Områdeleder
Ruben,
TS-leder
Annette
Afd. leder
Karin ,
viceskoleleder
Karen,
skoleleder
Thomas,
Afd. leder
Områdelederen
leder
John, SFO-leder
Vestre bygade
Janek, SFOleder Pilen
Janne, SFO-leder
Impulsen
Hanne, SFO-leder
Munkebjergvej
Ingstrup Allé
Skolereformens mål
• At alle elever bliver så dygtige de kan
• Mindske betydningen af social baggrund
• Tilliden til og trivselen i folkeskolen skal øges
– Øget faglighed
– Øget trivsel
– Mindsket marginalisering
• 95% skal kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse
• 96% af eleverne skal modtage undervisning i
almenundervisningen.
• I 2020 skal elever i 8. klasse kunne det samme
som elever nu kan i 9. klasse.
Hovedtræk i reformen
•
•
•
•
Længere og mere varieret skoledag
Tidligere sprogstart
Samarbejde mellem lærere og pædagoger
Partnerskaber og samarbejde med det
omkringliggende samfund
• Motion og bevægelse 45 min om dagen
• Tilbud om lektiecafé og faglig fordybelse
Overordnede politiske beslutninger
• Lærerne skal undervise 45% af deres arbejdstid
• Lærerne arbejder på skolen i 40 timer i
gennemsnit i 42 uger, i alt 1680 timer
• Arbejdstiden placeres i tidsrummet 7-17
• Der indrettes arbejdspladser til lærerne, så 3
deler 2 arbejdspladser
• Den understøttende undervisning varetages af
pædagoger og lærere:
• I : P/L = 75/25 M: P/L = 50/50 U: P/L: 60/40
Ledelsens målsætning
Vi ønsker en skolehverdag, der er præget af
Læring, trivsel og respekt
Pilegårdsskolen er en lærende organisation. Læring er synlig
og attraktiv med mange læringsmuligheder, mange
læringsrum og mange forskellige læringsfællesskaber.
Pilegårdsskolen er gode oplevelser, ro, glæde og bevægelse.
Elever, forældre og personale er medskabere af det gode
skoleliv. Alle er aktører og mødes med tillid. Vi leder i
mødet.
Dannelse og udsyn styrkes i forskelligheden og i fællesskabet.
Det opnår vi gennem
Tydelig, anerkendende og positiv
kommunikation
Fællesskab
Kvalitet i
kerneopgaven
Meningsfuldhed,
fordybelse og
flow
Gensidig tillid
Den fagdelte undervisning
•
•
•
•
•
•
•
Flere matematiktimer (5 i alle klasser)
Flere dansktimer (- klassens tid)
Flere timer i NT
Håndværk og design indføres
Flere musiktimer
Valgfag obligatorisk fra 7. kl.
Tidlig sprogstart (eng, ty og fra)
Engelsk, tysk og fransk
• Engelsk fra 1. klasse
• Tysk eller fransk fra 5. klasse (obligatorisk)
– 4. klasserne skal ikke vælge sprog endnu. Vi har sat en
fransk- og en tysklærer på hver klasse. De vælger
omkring efterårsferien.
– 5. og 6. klasser blev introduceret til sprogvalget af 8.
klasserne her i foråret og vælger netop nu. Også 6.
klasserne får en tysk- og en fransklærer pr. klasse.
– 7. klasse (ikke obligatorisk – kan vælge dansk i stedet).
En tysklærer pr. klasse, GM og XK deler en fransklærer.
Understøttende undervisning
- hvad er det?
Motion og bevægelse
• 45 min om dagen i gennemsnit
– Som en del af den fagdeIte undervisning (idræt og
svømning)
– Sekvenser af bevægelsesaktivitet (morgenløb,
boldspil)
– Idrætsdage
– Bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med
fagenes indhold
Samarbejde mellem
pædagoger og lærere
• I indskolingen: 1 pædagog pr. klasse
• På mellemtrinnet: 2-3 pædagoger pr. årgang
• I udskolingen: 1 pædagog pr. profillinje
Teamsamarbejde
fælles forberedelse – flere hænder
Skoledagen 14/15 - Pilegårdsskolen
0.kl
Man
Ti
On
to
fr
1.-3.kl.
Man Ti
On
to
fr
4.-6.kl.
Man Ti
On
to
fr
7.-9.kl.
Man Ti
On
to
fr
8.00
8.15
8.00
8.15
9.00
9.00
9.45
9.45
10.05
10.05
10.50
10.50
11.35
11.35
12.35
12.35
13.20
13.20
14.05
14.05
14.15
15.00
15.00
15.45
30 timer
30 timer
1. kl. 25 lekt.
2.kl.
25 lekt.
3.kl.
26 lekt.
Farvekoder
Understøttende uv. (USU)
Fagopdelt uv + USU
Pause med tilsyn
Lektiecafé, træning og fordybelse (+valgfag)
Valgfag
Team- og fasemøder
33 timer
4. kl. 30 lekt.
5.kl.
31 lekt.
6.kl.
31 lekt.
35 timer
7.kl.
33 lekt.
8.kl.
32 lekt. + 2 konf.
9.kl.
33 lekt.
Hvordan starter skoledagen?
At stramme det faglige sikkerhedsnet
Hvad gør vi?
Indskolingen
• Læseflyver
• TMTM
• AppWriter
• Udeskole
• Familieklasse
• Haver til maver
• Inddragelse af forældre
Mellemtrin
• Hold 4
• Læseindsats –
indholdslæsning
• Udeskole
• Familieklasse
• Haver til maver
• Inddragelse af forældre
Hvad gør vi?
Udskolingen
• Profillinjer
–
–
–
–
–
Ekstra lejrskole
Erasmus
Medier
Projektledelse og innovation
Samarbejde med
ungdomsuddannelserne
– Bevægelse og læring
• Inddragelse af forældre
Uddannelse
• Fransk- og tysklærer
• Læsevejledere
• Matematikvejledere
• Udeskolelærer
• TMTM-lærere
• Projektledere
• UVM’s læringskonsulenter
Understøttende undervisning
Samarbejde med
Ungdomsskolen
Samarbejde med naturskole og
musikskole
• Teambuilding dag for 7.
klasser
• 1. hjælpskursus for 6.
klasser
• Demokrati (skolevalg m.v.)
• Uddannelsesparathed
• Udeskole
• Udnyttelse af naturskolens
tilbud
• Korundervisning
Skole/hjem-samarbejdet
• Forældrene informeres løbende via intranettet om
undervisningsforløb, aktiviteter og lektier. Form og
indhold fastlægges i teamet.
• 2 skolehjem-samtaler om året med deltagelse af eleven
(bortset fra trivselssamtalen i 0. klasse) – kan placeres
efter 17 hvis lærerne ønsker det. Aftales med ledelsen
• 1 orienterende forældremøde i tidsrummet 17-19 inden
den 15.9. Møderne arrangeres teambaseret, så alle
teamets klasser afholder forældremøde i samme tidsrum
• Min. 1 socialt arrangement pr. år pr. klasse på skolen eller
et andet sted med deltagelse af min. 1 lærer/pædagog i
tidsrummet 17-20.
Hvad kan forældrene gøre?
•
•
•
•
•
Følg med og hjælp til
Mindre computer
Mindre sukker
Gode madpakker
Mere søvn
Søvnbehov
1-2-årige… 13-14 timer
3-årige… 10-14 timer
4-5-årige… 10-12 timer
6-9-årige… 10-11 timer
10-11-årige… 9-10 timer
12-14-årige… 9 timer
15-18-årige…8-9 timer
Voksne… 7,5 timer
Hav tålmodighed med os ……………. forvent fejl
Udfordringer
Spørgsmål og input
Eventuelt

similar documents