Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn

Report
Uppföljning av överenskommelsen
om samordning kring barn
Löpande i chefsamverkan under 2014
Månad
Antal
enkätsvar
Barn Delaktig
Barn Nöjdhet
Föräldrar - Initiativ
Nöjdhet
Samordna
r-ansvar
Januari 27 mars
28
43%
medverkat
eller delaktig
i planering.
4% lämnat
samtycke
87,5%
(1 enkät)
100%,
(8 enkäter)
Fsk 6
Grsk 1
Soc 9
BUP 4
BUH 6
BFH 2
Fsk 5
Grsk 1
Soc 9
BUP 5
BUH 3
BFH 1
April
7
14%
medverkat
eller delaktig
i planering,
14% lämnat
samtycke
-
100% (1
enkät)
Fsk 2
Grsk 1
Soc 1
BUP 1
BFH 2
Fsk 2
Grsk 1
Soc 1
BUP 1
BFH 2
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Vilka
enheter
har varit
med
Ej: UM,
Gy/Gy.sär,
MV,
Ej: som
ovan. En
privat fsk
tagit
initiativ.
Har
kriterierna
för SIP
Uppnåtts
24 SIP
fanns varav
4 utan
samordnare.
3 utan
planerad
uppföljning
7 SIP fanns,
varav 2 utan
planerad
uppfölning
och 1 utan
mål och
ansvarig för
insatser
Goda Exempel
- Ett bra möte där flera aktörer medverkat för att få klarhet i ungdomens problematik
- Psykologen som var kallad kom inte. Annars har allt fungerat bra. Vi skall fundera om inte HAB skall
vara samordnare eftersom de har fler åtgärder än förskolan.
- Denna SIP blev akut sammankallad till följd av ,,(händelser).. på skolan. Eftersom SIP:en var akut
följdes inte planerade insatser från föreg. SIP upp, då tidsramen för dessa inte uppnåtts ännu, utan
ska följas upp i april enl. tidigare planering. Barnet var inte delaktig utifrån sin autism - i detta läge
skulle delaktighet i SIP bara förvirra och oroa henne. Föräldrarna hade sagt till barnet att ett möte
skulle ske och barnet hade tidigare förmedlat sina önskemål inför framtidsplanering av skolgång.
- Fungerar bra med uppföljningar i ärendet. Barnet inte med utifrån de diagnoser som finns.
Familjehemmet pratar med barnet innan mötena och vidarebefordrar informationen på möte
- Arbetssättet vid samordningsmötet med gemensam bild av risk- och skydd gav en fyllig bild med bra
struktur som på ett tydligt sätt ringade in ”var ska vi börja” och ”vilka styrkor kan vi bygga på”.
- Varje verksamhet har tagit ansvar för sin del och genomfört planerade insatser. Bra tillfälle till
gemensam diskussion där både barn och föräldrar medverkar och att föräldrar lämnat sitt
medgivande till kommunikation mellan verksamheterna.
Avvikelser
- Psykologen som var kallad kom inte. Annars har allt fungerat bra. Vi skall fundera om inte HAB skall vara samordnare
eftersom de har fler åtgärder än förskolan.
- Socialtjänsten Hudiksvalls kommun kom inte till kallat möte på BUP. Meddelade inte förhinder. 4 personer från BUP
mottagningen var av inhyrd psykolog satt och väntade. Föräldrarna hade gett sitt samtycke till träffen med enbart
professionen. Meddelar respektive enhet att de har förhinder så kan vi erbjuda andra barn insatser på tiden istället.
- Alla kallade kom inte till mötet, meddelade inte sin frånvaro i förväg. Kallelsen till skolan hade hamnat i skolsyster postfack
trots att det var adresserat direkt till rektor
- BUP lämnar återbud - tycker inte att de har mer än medicinska insatser. Socialtjänsten lämnar återbud eftersom man innan
mötet haft ett möte med LSS/omsorgen och kommit överens om att ansvaret kommer att ligga på den enheten.
- Barn o familjehälsan kunde inte komma vid första datumet och då flyttade vi fram mötet 1 dag men då kunde inte BVC
komma pga. ledighet.
- Logoped kallar till möten på andra dagar än fredagar, känner inte till rutinen.
- Föräldrauppror facebook angående rätten till 15 timmars förskola vid arbetslöshet. BVC bidragit till upproret genom att bl a
bekräftat föräldrarnas synpunkter.
- BUP skrivit brev till länets skolor om vad skolorna ska göra.
- Folktandvård kallat till SIP men inte enligt överenskommelsen.
- Soc. kallat BUP till SIP men fått svaret att den ska gå till familjehälsan. Vem har stöd till föräldrar till ungdomar inom 1a
linjen?
- Soc. fått orosanmälan kring ett barn från skolinspektionen men ingen orosanmälan finns gjord från skolan.
- Fam hems handläggare var kallad men kom ej utan soc.tj utsåg andra handläggare till mötet. Ansvarig kurator på BUP var
kallad men kunde ej närvara
- Vi arbetar över ett stort område, vilket gör det ibland omöjligt att få namnunderskrift direkt efter mötet. Det är även svårt
att hinna skriva protokoll direkt på mötet, vilket gör att det administrativa arbetet blir än mer tungt. Det är mycket papper
och det känns som att det ibland kostar på mer än vad det ger. Barn- och familjehälsan samarbetar alltid kring barnen på
förskolan, speciellt kring utredningar, och det är sällan det var krångel innan SIP-tiden. Det som är bra med SIP är att bägge
föräldrar alltid finns med/är delaktiga på ett sätt som gagnar barnet
- Ungdom som fallit mellan stolarna då landstinget inte utrett klart vilka som i första hand ska ta emot de som har
spelmissbruk/dataspelsmissbruk, därmed har inte landstinget kunnat kopplas in.
- Endast sex av 15 chefer närvarade vid mötet i chefsamverkan 12 maj. Många av frågorna gick därmed inte att behandla.
Processen för att utveckla samverkan tappar fart.
Aktivitetsplan - Chefssamverkan
Åtgärd
Arbetssätt vid SIP- möte
Workshop: Verksamheternas uppdrag
samt överenskommelsens innebörd.
Förtydliga när använda kallelse och
enkät
Påminn om att välja samordnare och
fylla i enkäten
Se över rutin för postgång, säkerställ att
kallelser kommer rätt och backup ifall
den som blivit kallad inte kan komma.
Informera logopeder och deras vec om
överenskommelse n och rutinen.
Skolans anmälningsplikt, rutiner.
Analysera ev brister
Initiativ till dialog BUP-skola om hur
använda välfärdsstrukturen
Förtydliga ansvaret BUP-1a linjen,
speciellt för stöd till för ungdomars
föräldrar
Klargör för BVC att landstingets
personal i sin yrkesroll inte kan tala om
vad förskolan ska göra.
Vilka är de SIP som ej har samordnare,
förklaring?
Utvärdering av hur mötestiden för SIP,
fredagar kl 10-15 , fungerat.
Information till BHV-enheten om ÖK
Ansvariga
verksamheter
Ansvarig
Påbörjat
Samtliga
Samtliga
Åsa och Jenny
Åsa och Jenny
Alla i chefsamv.
Åsa och Jenny
Alla i chefsamv.
Januari
Mars
Alla i chefsamv.
april
Chefsamverkan
tillsammans och
samtliga internt
Samtliga
Samtliga
April
Alla i chefsamv.
Åsa och Jenny
28 april -14
Skolan Hudik
Elisabeth B
BUP-skola
Ingela R-Roger
W
Per L och
Maud R
30 april
Seija H
Februari vid
spindelgrupp
Jenny
April
Familjehälsa
(UM) och BUP
HC Lillfjärden,
BVC
Åsa och Jenny
BHV + lokala
processledare
Klart
BHVsamordnare
+Åsa och Jenny
25 april -14,
möte i
ledningsgrupp
KOMMUNIKATION
VAD
NÄR
ANSVARIG
Information till all ”barn-personal”, APT
Första APT jan.
Alla chefer
Information till föräldrar och barn om
mätning Psynk: enkät och intervju
Kontinuerligt vid
SIP/ uppföljning
Samordnaren
vid SIP
Kunskap om överenskommelsen, ansvar
och innehåll.
Januari 2014
Chef och
medarbetare
Introduktion för nyanställda
kontinuerligt
Chefer och
medarbetare
Uppföljning Chefssamverkan
Varje månad
Jenny, Åsa
Uppföljning APT
Varje månad
Alla chefer
Uppföljning verksamheternas ledn.grper
Kontinuerligt
Alla chefer
Uppföljning ledningsgrupp psynk
Varje månad
Jenny, Åsa
Djupintervjuer
Kontinuerligt
Jenny, Åsa
Informationsblad till verksamheterna
Varannan månad
Jenny, Åsa
KLART CHECK

similar documents