Lag om energikartläggning i stora företag

Report
Energikartläggning i
stora företag
2014-06-13
Lagen om energikartläggning
Direkt effekt av Energieffektiviseringsdirektivet.
- Direktivets syfte är att uppnå ökad energieffektivitet
och är ett medel för att nå 2020-målen.
Alla stora företag ska göra en energikartläggning i
enlighet med den nya lagstiftningen.
- Alla branscher omfattas (mycket bred målgrupp)
- Stor spridning avseende typ av verksamhet och
tidigare erfarenhet av att arbeta med
energikartläggning och energieffektivisering.
Kartläggningarna ska genomföras senast 5 december
2015 och därefter minst vart 4:e år
Vad är ett ”stort företag”?
Med stora företag menas sådana företag som:
- sysselsätter fler än 250 personer och
- har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR
eller
- en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR
per år.
Ett företag är varje enhet, oberoende av juridisk form, som
bedriver ekonomisk verksamhet.
Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som
består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.
Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan
vinstsyfte.
Två alternativa vägar att uppfylla
kraven
Kartläggningen kan göras (enligt nuvarande förslag):
1. Fristående och ska då utföras av en
certifierad energikartläggare.
eller
2. Inom ramen för ett certifierat miljö- eller
energiledningssystem och får då utföras av
intern expertis.
Lagen
I stora företag som har ett miljöledningssystem
eller ett energiledningssystem behöver inte en
energikartläggning enligt 3 § göras om
1. systemet har certifierats enligt föreskrifter
som har meddelats i anslutning till denna lag,
och
2. det inom systemet krävs att en
energikartläggning motsvarande kartläggningen
i 6 § och i anslutande föreskrifter ska göras.
Förordningen - Krav på oberoende
7 § Den person som avses i 5 § lagen (2014:266) om
energikartläggning i stora företag får inte vara närstående till den
som anlitar honom eller henne.
Om personen som avses i första stycket inte är anställd i företaget
som ska kartläggas, får han eller hon inte heller ha eller ha haft
uppdrag hos den som anlitar honom eller henne, om det finns risk
för att bedömningarna vid energikartläggningen därigenom
påverkas.
Om personen som avses i första stycket är anställd i företaget som
ska kartläggas, får han eller hon inte vara direkt delaktig i den
verksamhet som ska kartläggas.
Regeringens proposition 2013/14:174
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/64/43/5b6c278d.pdf
Förordning om energikartläggning i stora företag SFS
2014:347
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/140347.PDF
Stöd och informationsmaterial
Målgruppsanpassade guider och informationsmaterial
om energikartläggning i stora företag kommer tas fram
under 2014.
Följande befintliga material kan vara användbara:
• Handbok Energikartläggning och analys
• Handbok Energiledning
• Stegvist införande av ELS
www.energimyndigheten.se

similar documents