Riksdag och regering

Report
•
•
•
•
•
•
•
Läs i Millennium, s. 27-47 och svara på följande frågor:
Vilka uppgifter har Riksdagen?
Vad är Riksdagens utskott och vad gör utskotten?
Hur går det till när en lag ska stiftas?
Vilka uppgifter har regeringen?
Vilka sätt kan en regering bildas på? Förklara skillnaderna!
Vad är kommunens uppgift i samhället?
• Skriv ned dina svar och var beredd att prata om dem under
kommande lektion!
• Regeringsformen ger oss rätt att delta i demokratin
• T.ex. genom att delta i val
• Andra söndagen i september vart fjärde år (2014, 2018,
2022 osv.) är det val till Riksdagen, landsting och
kommunfullmäktige
• ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” (Regeringsformen)
• Alltså: Sveriges statsskick är representativt (indirekt demokrati)
• 349 ledamöter representerar folket och dess åsikter och
intressen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Riksdagsledamöterna tillhör olika partier
I nuvarande Riksdagen sitter företrädare för 8 partier
Vänsterpartiet (v)
Socialdemokraterna (s)
Miljöpartiet (mp)
Folkpartiet (fp)
Centerpartiet (c)
Moderaterna (m)
Kristdemokraterna (kd)
Sverigedemokraterna (sd)
• Företräder folket
• Bestämmer över regeringen och myndigheterna
• Utser statsminister
• Kontrollerar regering och statsförvaltningen
• Stiftar lagar
• Beslutar om statens
finanser (ekonomi)
• Talmannen, Riksdagens ordförande samtalar med partiledarna
om vem som ska bli statsminister
• Finns en majoritet?
• Omröstning – om färre än hälften (<175) röstar emot
talmannens förslag väljs kandidaten till statsminister (som i sin
tur utser regeringen)
• Regeringen ansvarar inför riksdagen (parlamentet)
• Om regeringen inte har stöd av en majoritet av riksdagens
ledamöter måste regeringen avgå
• Om regeringen eller någon av dess statsråd (ministrar)
missköter sig kan riksdagen avsätta regeringen eller ministern
• Misstroendeomröstning
• Konstitutionsutskottet granskar regeringens efterlevnad av
lagarna och grundlagarna
• Har regeringen genomfört riksdagens beslut?
• Riksdagsledamöter kan ställa frågor till regeringen - debatt
• http://www.youtube.com/watch?v=a30ysyyuGLE
• Riksdagen stiftar alla lagar i Sverige (genom omröstning)
• Lagarna diskuteras efter förslag från ledamöter (motioner)
eller från regeringen (propositioner)
• Ca 50-100 lagar varje år
•
•
•
•
Finansmakt:
Regeringen kommer med en budgetproposition varje höst
Innehåller förslag till statens inkomster och utgifter för nästa år
Skatteförslag och ekonomiska satsningar: Ex höjd skatt och
ökade lärarlöner
• Utskotten består av riksdagsledamöter med särskilda
kunskapsområden
• Utskotten behandlar olika områden: exempelvis finansutskottet,
försvarsutskottet
• Utskottsplatserna (dess ledamöter) fördelas i proportion till hur
stort ett parti är i riksdagen
• Utskotten behandlar de motioner och propositioner som rör
deras område
• Utskottens ledamöter tar ställning till lagförslagen i ett
gemensamt utskottsbetänkande
• Det utskotten tycker brukar bli vad hela riksdagen sedan
beslutar i omröstningen (voteringen) av lagförslaget
• Regeringsformen: ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför
riksdagen.”
• Regeringen styr Sverige genom att lägga förslag som riksdagen
beslutar om
• Har regeringen stöd i riksdagen går omröstningarna oftast
regeringens väg
•
•
•
•
•
•
Talmannen ger förslag på statsminister, riksdagen röstar
Chefen för regeringen – statsministern
Statsministern utser regeringens medlemmar (statsråd/ministrar)
Enpartiregering
Koalitionsregering (flerpartiregering)
I koalitionsregeringen måste partierna komma överens om hur
många statsråd varje parti ska få
• Komma överens om vilken regeringsförklaring – politik –
regeringen ska föra
• När regeringspartiet inte har majoritet i riksdagen
• Söker stöd hos andra partier
• Ca 20 statsråd/ministrar
• Ansvarar för olika arbetsområden:
• Är chefer för departement – enheter inom regeringskansliet
• Departementen har politiska och opolitiska tjänstemän som
utreder politiska frågor, som så småningom blir politiska förslag
i riksdagen
•
•
•
•
Statens budget
Lagförslag – propositioner
Ansvarar för utrikespolitiken: sluter avtal med andra stater
Bestämmer över försvarsmakten: Kan besluta om insättande av
väpnade styrkor i försvar av Sverige (riksdagen beslutar om
styrkor ska skickas utomlands)
• Styr statsförvaltningen, ser till att riksdagens beslut genomförs i
praktiken
• Statsförvaltningen är landets myndigheter: Ex. skolinspektionen,
Skatteverket
• Kan besluta om nåd för en brottsling
• Kan besluta om utredningar i specifika frågor. Exempelvis
frågan om våld vid idrottsarrangemang.
• Missnöje eller önskan om förändring: Exemplet våld i samband
med fotbollsmatcher
• Regeringen tillsätter en kommitté (en utredning)
• Ger förslag på lagstiftning till regeringen (ett betänkande)
• Regeringen skickar förslaget till olika myndigheter och
organisationer för att de ska få ge sina åsikter (en remiss)
• Regeringen sammanställer betänkandet och remissvaren och
skickar det till lagrådet
• Lagrådet kontrollerar att lagförslaget inte strider mot
grundlagarna
• Regeringen lämnar sedan lagförslaget (propositionen) till
Riksdagen
• Propositionen behandlas i utskott
• Utskottet diskuterar förslaget och skriver ett utskottsbetänkande
till riksdagens kammare
• I kammaren diskuteras förslaget, varpå ett beslut om huruvida
lagen ska införas fattas
• Lagen skrivs sedan, och den statliga förvaltningen ser till att
lagen efterföljs
• Den statliga förvaltningen: myndigheter och domstolar
• Läs sidorna 44-47 och svara på följande frågor:
• Vad har kommunerna för funktion i samhället?
• Hur kan du som boende i en kommun påverka den politik som
förs i din kommun?
• Läs sedan sidorna 68-69 om Sveriges valsystem och
valkretsindelning. Fundera över avsnittet om ’Kritiken av vårt
valsystem’. Varför gynnar valsystemet ett flerpartisystem?
Vilka för- och nackdelar finns med att höja spärren (4%) till
riksdagen?

similar documents