Fullmaktige_och_revisorerna_Powerpointpresentation

Report
Fullmäktige och
revisorerna
SAMBAND OCH SAMSPEL
Den här bildserien kompletterar skriften
”Fullmäktige och revisorerna” och kan användas
i lokala presentationer och diskussioner.
Användaren är fri att välja bilder och komplettera med egna.
Läs mer: ”Fullmäktige och revisorerna” SKL
ISBN 978-91-7164-806-8
Fullmäktige är revisorernas uppdragsgivare.
Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning
och prövning.
Ett utvecklat samspel mellan fullmäktige och revisorerna
bidrar till att stärka såväl granskningen som
ansvarsprövningen.
”En väl fungerande revision och ett tydligt ansvarsutkrävande är
viktiga delar i den kommunala självstyrelsen och i den lokala demokratin.
De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn.”
Ur ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2010”
Innehåll
 Det kommunala ansvarssystemet (bilderna 5-15)
 Samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna
(bilderna 16-24)
 Om den kommunala revisionen (bilderna 25-38)
 Några lagtexter (bilderna 39-41)
Det kommunala ansvarssystemet
Bilden visar det kommunala ansvarssystemet; ansvarsrelationerna
mellan medborgarna, beslutande, verkställande och granskande.
På följande bilder kommenteras de olika aktörernas uppdrag och ansvar
Fullmäktige är uppdragsgivare
 Fullmäktige är det beslutande organet
 beslutar om visioner, mål och riktlinjer och
övriga övergripande och principiella frågor
 organiserar och fördelar uppdrag
 bemannar/väljer ledamöter och revisorer
 beslutar om budget och skattesats
 följer upp, utvärderar, omprioriterar
 prövar och beslutar om ansvarstagandet
 fastställer årsredovisningen
Styrelse och nämnder är
uppdragstagare
Styrelser och nämnder är verkställande och beredande
 förvaltar och genomför verksamhet enligt fullmäktiges mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och förordningar som gäller
 fattar beslut inom ramen för sina uppdrag
 bereder ärenden till fullmäktige
 ser till att det finns en tillräcklig intern kontroll
 återredovisar sin verksamhet och sina uppdrag till fullmäktige
 verkar för samråd med de som nyttjar deras tjänster
Vad är intern kontroll?
Intern kontroll innebär att det finns systematiskt ordnade
kontroller i organisation, system, processer och rutiner;
kontroller som planeras, organiseras, genomförs och följs upp.
Varje styrelse och nämnd har ansvar för att se till att den interna
kontrollen är tillräcklig.
Reflektera: Hur är den interna kontrollen arrangerad i praktiken?
Läs mer: ”På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda
i kommuner och landsting” SKL
ISBN 978-91-7164-334-6
Styrelsen har särskilda uppdrag









leda och samordna förvaltningen
ha uppsikt över nämnder, företag och förbund
följa de frågor som inverkar på utveckling och ekonomi
göra framställningar hos fullmäktige, nämnder och andra
myndigheter
begära yttranden och upplysningar som behövs
bereda eller yttra sig i ärenden till fullmäktige
handha den ekonomiska förvaltningen
verkställa fullmäktiges beslut
föra kommunens talan
Vad är uppsikt?
Uppsikt innebär att styrelsen aktivt ska informera sig om att
de övriga nämnderna, de kommunala företagen och eventuella
kommunalförbund bedriver sin verksamhet enligt fullmäktiges mål,
beslut och riktlinjer, att lagar och förordningar följs och att den
ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.
Reflektera: Hur genomför styrelsen sin uppsikt i praktiken?
Revisorerna är granskare
Revisorerna
 granskar verksamheten i styrelse, nämnder och beredningar
 rapporterar resultatet av granskningarna till de som granskas
och till fullmäktige
 bedömer ansvarstagandet
 avlämnar en revisionsberättelse med uttalande i ansvarsfrågan
Lekmannarevisorerna har motsvarande uppdrag i de kommunala
aktiebolagen.
Styrelser och nämnder har ansvar
 Som uppdragstagare har styrelse och nämnder ett
revisionsansvar inför fullmäktige.
 Även beredningar i fullmäktige har revisionsansvar.
 Fullmäktige prövar revisionsansvaret årligen.
Det sker med revisorernas granskning som grund.
 Fullmäktige kan bevilja eller neka ansvarsfrihet.
Fullmäktige kan också rikta anmärkning.
Vad är revisionsansvar?
Revisionsansvar följer med det uppdrag som styrelser och
nämnder får av fullmäktige, att




genomföra och förverkliga fullmäktiges mål och beslut
arbeta efter givna förutsättningar, enligt lagar och föreskrifter
ha en tillräcklig intern kontroll i verksamheten
återrapportera till fullmäktige.
Det är de förtroendevalda som har revisionsansvar.
Revisionsansvaret är kollektivt, men kan i undantagsfall prövas
individuellt.
Uttolkning i ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2010”
Diskutera




Är uppdrag och ansvar i det
lokala ansvarssystemet tydliga och kända?
Hur reflekterar du/ni i vardagen
om ansvaret?
Har vi en gemensam kunskap och
uppfattning om detta, som ledamöter i
fullmäktige, beredningar, styrelse, nämnder
och revision?
Något vi behöver göra i vår kommun?
Behov av mer utbildning och diskussion?
Samband och samspel mellan
fullmäktige och revisorerna
Samspel för gemensam utveckling
 Revisionen är hela fullmäktiges verktyg.
 Det är ett invånar- och medborgarperspektiv som bör
sättas i förgrunden.
 Fullmäktiges förhållningssätt till revisionen är avgörande för
revisionens förutsättningar och möjlighet att fungera som ett
demokratiskt kontrollinstrument.
 Partierna behöver ha en genomtänkt nomineringsstrategi.
Ur ”En stärkt kommunal revision”, Prop. 1998/99:66
Fullmäktiges ansvar och redskap
- som uppdragsgivare till revisorerna
 Organisering beslutar om antal revisorer, väljer revisorer och
sammankallande/ordförande
 Föreskrifter
beslutar om revisionsreglemente och
ägardirektiv i företagen
 Ekonomi
bereder och beslutar om anslag till revisorerna
i kommunen; säkrar medel till lekmannarevisionen i bolagen
Ömsesidigt behov
 Fullmäktige som uppdragsgivare behöver information,
granskning och andra underlag för att följa upp, utvärdera,
omprioritera och pröva ansvar.
 Revisorerna behöver fullmäktiges erfarenheter och insikter
om utveckling, aktuella beslut och skeenden, särskilt nu när
revisorerna inte samtidigt kan ha uppdrag i fullmäktige.
 Det finns ett ömsesidigt behov av dialog och kommunikation,
särskilt viktig runt ansvarsprövningen.
 Dialog med respekt för revisorernas oberoende.
Samspel
fullmäktiges presidium och revisorerna




Kontinuerliga träffar – hur ofta och när?
Deltagare – presidiet, revisorerna, sakkunniga, tjänstemän?
Initiativ och ansvar, former?
Frågor på agendan t ex
- omvärldsbevakning och riskbedömning
- fullmäktiges förväntningar
- större granskningar och dess resultat
- delårsrapporten
- revisionsberättelsen och ansvarsprövningen
- revisionens förutsättningar; ekonomi, sakkunniga etc.
 Särskilt viktigt med samspel i ansvarsprövningsprocessen!
Samspel
hela fullmäktige och revisorerna




Revisorerna på plats under fullmäktiges möten
Rapportering av granskningsresultat; muntligt och skriftligt
Stående punkt på dagordningen?
Fördjupad revisionsdialog
- granskningar presenteras; frågor och diskussion
- styrelsens/nämndens svar tas upp; frågor och diskussion igen
- eventuella kommentarer och uppdrag från fullmäktige t ex åtgärdsplaner
- återrapportering av uppdrag till fullmäktige
 Föredragning av revisionsberättelsen och granskningsrapporter
avseende bolagen
 Information, utbildning, temadagar, seminarier, hearings
 Initierade ärenden från revisorerna
Samspel
i ansvarsprövningsprocessen
 Löpande dialog om ansvarsbedömningen och grunderna
 Tidiga signaler vid risk för anmärkning och avstyrkt
ansvarsfrihet
 Samordnad process för ansvarprövningen i hela ”koncernen”,
tydlig tidtabell
 Bestämd ordning för beredning av ansvarsprövningen i
fullmäktige
Revisorernas hemsida
Viktig för information till och kontakt med
 medborgarna och media
 förtroendevalda och verksamhet
Tillgänglighet och tydlighet om
 revisorernas uppdrag och roll
 kontaktuppgifter
 arbetssätt
 planerade insatser
 genomförda granskningar och resultat
 revisionsberättelse och granskningsrapporter
Diskutera

Hur vill vi att kommunikationen
mellan revisorerna och hela
fullmäktige ska fungera?
Kan den utvecklas/stärkas?

Kan dialogen mellan fullmäktiges
presidium och revisorerna fördjupas?
- Hur ofta och när, viktiga tidpunkter
- Initiativ och ansvar
- Viktiga frågor

Något vi behöver göra i vår kommun?
Behov av mer diskussion?
Om den kommunala revisionen
Varför finns det revision?
 När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning
eller med andras medel, uppstår ett behov och intresse av att
kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs säkert
och att det blir som det var tänkt.
 Revision bidrar till att göra tydligt och synligt hur
uppdrag genomförts samt att intyga tillstånd och processer i
verksamheten.
 Revision ger ytterst medborgaren/ägaren/medlemmen
information att använda för att pröva och utkräva ansvar.
En demokratiskt förankrad revision
”Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt
kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet
som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.
Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på
fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för
medborgarna.
Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv
verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och
rättssäkerhet.”
Ur ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2010”
Kort om den kommunala revisionen
 Revisorerna är förtroendevalda - för att det ska finnas en
demokratisk förankring
 Fullmäktige utser minst 5 revisorer på 4 år
 Ur gruppen revisorer utser fullmäktige även
lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag
 Valbarhetsregler säkrar revisorernas oberoende
 Varje revisor är självständig, men det är god sed att revisorerna
samverkar
 Revisorerna skall anlita sakkunniga, som de själva väljer
 Revisorerna har rätt till de upplysningar de behöver
 Revisorerna har initiativrätt i fullmäktige, styrelse och nämnder
Kort om den kommunala revisionen
 Revisionsuppdraget är flerdelat, med inriktning på
- ändamålsenlighet och effektivitet
- intern kontroll
- räkenskaper
 Revisorerna avger revisionsberättelse till fullmäktige där de
redogör för resultatet av granskningen och uttalar sig i
ansvarsfrågan
 Lekmannarevisorerna avger en granskningsrapport till
bolagsstämman och till fullmäktige
 Granskningen ska ske enligt god revisionssed
Revisorerna granskar…
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs
inom styrelsens, nämndernas, beredningars och företagens
verksamhetsområden.
Granskningen ska ske enligt god revisionssed.
Revisorerna granskar inte myndighetsutövning mot
enskild, med vissa undantag.
Kommunallagen 9 kap 9, 10 §§
Revisorerna prövar…
… om verksamheten är ändamålsenlig
och …
ekonomiskt tillfredsställande
… om räkenskaperna är rättvisande
och …
… om den interna kontrollen är tillräcklig.
Kommunallagen 9 kap 9 §
Revisorerna anmäler…
 Misstanke om förmögenhetsrättsligt brott
 Misstanke om att allmän förvaltningsdomstols avgörande
åsidosatts
 Revisorerna anmäler till ansvarig nämnd i första hand och
rapporterar till fullmäktige i andra hand.
Kommunallagen 9 kap 9 §
Revisorerna bedömer och uttalar sig …
 Revisorerna bedömer om resultatet i delårsrapport och
årsbokslut är förenligt med fullmäktiges mål.
 Revisorerna avger en revisionsberättelse till fullmäktige;
- redogör för resultatet av revisionen
- uttalar sig om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller ej
- kan framställa anmärkning och motivera denna
Kommunallagen 9 kap 9 §
God revisionssed
”God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs.
Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt
representativ krets av revisorer.”
”God revisionssed i kommunal verksamhet avser principer,
processer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning.
Den avser också revisorernas förhållningssätt i uppdraget och till
dess förutsättningar.”
Läs mer: ”God revisionssed i kommunal verksamhet. 2010” SKL
ISBN 978-91-7164-616-3
Revisionsdelegationen inom SKL har uppdraget att återkommande
uppdatera, dokumentera och fastställa god revisionssed i kommunal verksamhet.
God revisionssed är dokumenterad 1995, 1999, 2002, 2006 och 2010.
God revisionssed
… är inte reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt fastställd
av en myndighet
… tar vid där lagstiftningen slutar, fyller på och uttolkar uppdraget
och hur detta ska utföras
… formas och utvecklas successivt över tiden i revisionsarbetet, av
revisorerna själva
… utgår i kommunal verksamhet från den kommunala sektorns
förutsättningar och förhållanden
… är revisorernas viktigaste plattform i arbetet, utöver lagstiftningens
reglering av uppdraget
… har stor betydelse för revisionens trovärdighet och styrka!
Revisionsprocessen
God revisionssed 2012
Grunder för ansvarsprövning



Bristande måluppfyllelse,
ohörsamhet till mål och
riktlinjer fastlagda av
fullmäktige eller i föreskrifter.
Bristande styrning, ledning,
uppföljning
och kontroll.
Förtroendeskada eller annan
immateriell skada.
God revisionssed 2012


Ekonomisk skada.

Icke lagenlig verksamhet,
brottslig gärning.

Otillräcklig beredning av
ärenden.

Ej rättvisande redovisning.
Obehörigt beslutsfattande.
Diskutera

Vilka förväntningar har vi på
revisionen?

Hur vill vi arrangera revisionen
i vår kommun/landsting?
Med vilka förutsättningar
– organisation, resurser, sakkunniga

Är revisionen känd och
tillgänglig för medborgarna?
Hur bra är hemsidan?

Något vi behöver göra i vår kommun?
Behov av mer utbildning och
diskussion?
Några lagtexter
Kommunallagen 3 kap
10 § ”Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i visst
ärende eller en viss grupp av ärenden.
Ärenden som anges i 9 §……. får dock inte delegeras till nämnderna.
12 § ”I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får
fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom
ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som
fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag.”
13 § ”Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de
enligt lag eller annan författning skall handha.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.”
14 § ”Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att
fullmäktiges beslut verkställs.”
15 § ”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 10 § första stycket
och 12 §. Fullmäktige skall besluta om omfattningen av redovisningen och
formerna för den.”
Kommunallagen 6 kap
7 § ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
1 § ”Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalförbund
som kommunen eller landstinget är medlem i.”
2 § ”Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på
kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter
göra de framställningar som behövs.”
3 och 4 §§ preciserar ytterligare styrelsens särskilda uppdrag och rättigheter.
Kommunallagen 9 kap
9 § ”Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god
revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller
lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap 17 och 18 §§, även
verksamheten i de företagen.
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott
av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om
nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål,
är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. …misstanke.”
9a § ”Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8
kap 20a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de
mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas
delårsrapporten och årsbokslutet.”
Aktiebolagslagen 10 kap
3 § ”Lekmannarevisorn skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående
och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.”
4 § ”Lekmannarevisorn skall följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte
strider mot lag, bolagsordningen eller god sed.”
5 § ”Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en
granskningsrapport till bolagsstämman. Bestämmelser om rapportens innehåll
och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets styrelse finns i 13 §.”

similar documents