Elvy Saus på oppdrag fra fagskolerådet

Report
Hvordan kan fagskolene
bli mer synlig og kjent?
Informasjonsarbeid
Nasjonalt Fagskoleråd
• Synliggjøre fagskoleutdanningen som en attraktiv
utdanning
• Muligheter og mangfold
http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/Informasjonsmateriell-om-fagskolen/
De som er informert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samtlige fylkeskommuner
De fylkesvise karrieresentre
NAV
Utdanning- og karriereportaler
- offentlige
- ikke offentlige
Fagforeninger
Samtlige kommuner og grunnskoler
Diverse andre
Fylkeskommuner
• 7 fylkeskommuner som har mottatt tilskudd
• Buskerud – Hordaland – Nordland – Nord-Trøndelag
Rogaland – Telemark – Vest-Agder
• Samtlige har fått tilbud om hjelp til å informere
• Samtlige har fått tilsendt informasjonsbrosjyrer
• Samtlige har publisert informasjon på hjemmesiden
Buskerud
• Tilknyttet administrasjonen
• Inkluderte fagskolene (fylkets og private)
Hordaland
• Tilknyttet Fusa fagskole
Nordland og Nord-Trøndelag
• Tilknyttet karrieresenter
Rogaland
• Tilknyttet karrieresenter
Telemark
• Tilknyttet administrasjonen
Vest-Agder
• Tilknyttet administrasjonen
Fylkeskommunene
• Kontakt vår og høst
• Kontakt på telefon og ved e-mail
• Samtlige 19 fylkeskommuner har publisert
informasjon om fagskoleutdanning på hjemmesiden
Fylkesvise karrieresenter
•
•
•
•
Informasjonsarbeid høsten 2013
Liste fra VOX over fylkesvise karrieresenter
15 fylkesledere og 127 veiledere
Hyppig kontakt
- legge ut linken til http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/Informasjonsmateriell-om-fagskolen/ på
hjemmesiden
- sjekke om det er informasjon på hjemmesiden deres som kan
misforstås eller som er mangelfull eller feil og evt. korrigere eller
fjerne dette
- bruke tekst fra informasjonsmaterialet og fra vedlegget når det
lages brosjyrer om utdanningsmuligheter
- informere om fagskoleutdanning til rådgiverne på videregående
skole og ungdomsskole
- informere om fagskoleutdanning til de som søker
karriereveiledning
Fylkesvise karrieresenter
• Ca. 10.000 informasjonsbrosjyrer er distribuert
• Samtlige karrieresentre har publisert informasjon på
hjemmesiden
Fylkesvise karrieresenter
Spørreundersøkelse 15.11.13:
1. Hvordan har karrieresenteret så langt informert om
fagskoleutdanning til:
- rådgivere i videregående skole
- rådgivere i ungdomsskole
- brukere av karriereveiledning
2. Hvilke planer har karrieresenteret videre hvor
informasjon om fagskoleutdanning inngår?
- rådgivere i videregående skole
- rådgivere i ungdomsskole
- brukere av karriereveiledning
Fylkesvise karrieresenter
• Mottatt tilbakemeldinger fra alle unntatt en
• Ulikheter i organiseringen av karrieresentrene preger de
ulike informasjonsmåter de har
• Samtlige informerer om fagskoleutdanning unntatt en
veileder
• Samtlige av de som informerer, inkluderer
fagskoleutdanning i informasjonsarbeidet om utdanning
• Informasjon til rådgivere i ungdomsskoler er ikke vektlagt
spesielt ved alle karrieresenter
• Sterke bånd mellom fylkesvise fagskoler og fylkesvise
karrieresenter
• Oppfatningen er at det informeres i stor grad om fylkets
egne fagskoletilbud
NAV
•
•
•
•
•
NAV kontaktet våren 2013
Har lagt ut link på hjemmesiden
Samtlige fylkesdirektører kontaktet høsten 2013
Hyppig kontakt ble gjennomført
Kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet
NAV
• Spørreundersøkelse til alle fylkesdirektører i NAV
15.11.13:
1. Er fagskoleutdanningen kjent blant deres
veiledere?
2. På hvilken måte informeres det om
fagskoleutdanning til brukere av NAV’s tjenester?
16 svar mottatt av i alt 19 fylkesledd
Flere ville benytte intranettet med ukentlig
informasjonsmail til alle ansatte samt legge ut
informasjonen under nyheter
NAV
Fra tilbakemeldingene:
• Fagskoleutdanning er godt kjent
• Ønsker å informere enda mere
• Ikke spesielt kjent
• Kjenner godt til fylkeskommunenes egne fagskoler
• Kjenner til fagskole i den byen fagskolen ligger
• Varierende
• Kan bli bedre og takker for påminnelsen
• Tett kontakt med karrieresentrene
• Informerer individuelt i rådgivningssamtaler ang.
videreutdanning og valg av yrke
• Ønsker å bli bedre kjent med fagskoleutdanning og hva et
fagbrev fra fagskolen kan føre til
NAV
• Samtlige NAV’s fylkesledd er bedt om å
benytte intranettet med ukentlig informasjonsmail til
alle ansatte samt legge ut informasjonen under
nyheter
• Arbeids- og velferdsdirektoratet er positiv til å
informere.
• Formell kontakt mellom VOX og Arbeids- og
velferdsdirektoratet.
Offentlig
utdanningsportaler
• Utdanning.no
• Ung.no
• vilbli.no
Ikke offentlige
utdanningsportaler
•
•
•
•
•
•
•
•
Karrierevalg.no
Tautdanning.no
Studentum.no
Kursagenten.no
Jobbfeber.no - artikler
Jobbsafari.no
Unginfo.no
Studenttorget - artikler
Fagforeninger
• Fagforbundet
-
Aust-Agder
Buskerud
Hordaland
Møre- og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Østfold
Sel
Trondheim
Kommuner og
grunnskoler
Sendt mail med informasjon til:
• 428 kommuner
• Ca 2.300 skoler
Mottatt tilbakemeldinger fra:
• 43 kommuner som har videresendt mail til rådgivere og
rektorer og informasjon er publisert på deres hjemmeside
• 35 barneskoler som ikke vil publisere informasjon
• 43 barne-/ungdomsskoler som har formidlet videre til
rådgiverne og publisert informasjon på
læringsplattformen og/eller hjemmesiden
- herav mener/tror noen at fagskole ikke er for ungdom,
men bare for voksne
Diverse andre
•
•
•
•
•
•
•
Karrieresenter Bergen (kun for høyere utdanning)
Virke
Delta
YS
Fagopplæring nett
VOFO
Fagskolen.info
Arbeidsmåter i
informasjonsarbeidet
•
•
•
•
•
•
•
•
E-mail
Telefonsamtaler
Møter
Deltatt på konferanser
Face-book
Nettverk
Utsending av informasjonsbrosjyrer
Spørreundersøkelser
Oppsummering
God dialog
Holdningsskapende arbeid
Muligheter for fremtidige fagskolestudenter
Mangfold av fagskoletilbud er synliggjort som
attraktiv utdanning med gode karrieremuligheter
• Fornøyd med resultatet etter 2 gjennomførte
prosjekter
•
•
•
•
Undersøkelse:
•
Hvorfor tror noen av fagskoleutdanning fører til fagbrev?
3 tilfeldig valgte fagskoler + 1 avisomtale:
1 privat fagskole som tilbyr massasjeteknikk og soneterapi:
På hjemmesiden: fagopplæring godkjent av NOKUT
1 fylkeskommunal fagskole som tilbyr helsefag
På hjemmesiden: videregående skole – studietilbud –
«Her finner du utdanningsprogrammene våre» Nederst på siden, etter alle
utdanningsprogram: Fagskoleutdanning i helsefag
1 privat fagskole som tilbyr nettstudier og som er en av landets største og
kjente
En fagskoleutdanning ligger på nivå mellom videregående skole og
høgskole.
1 studieforbund som har fagskoleutdanning har fått avisomtale
«Fagskole-elever fikk vitnemål. E. A. er en av 44 avgangselever ved
fagskoleutdanningen dette semesteret.»
Veien videre?
Behov for ytterligere informasjonsarbeid
Oppfølging kommunene, ungdomsskolene
Kontakte videregående skoler
Kontakte høyskoler
Oppfølging av de som allerede er informert
Konkrete forslag:
- nyhetsbrev med felles og fylkesvis informasjon
- kontakt med fagskolene – hva skjer, hvilke planer har de,
informere om arbeidet med å få ut riktig informasjon
- jevnlig informasjon til:
fylkeskommunene, karrieresentrene,
voksenopplæringene, de videregående skoler,
kommunene, ungdomsskolene, NAV, fagforeninger
og næringslivet
• Deltakelse på konferanser og messer for å informere
•
•
•
•
•
•

similar documents