Cases om partshøring

Report
Case om partshøring, begrundelse og klagevejledning
Rosa Rosenkind boede på en naturskøn grund med en smuk havudsigt
En mørk og stormfuld nat steg vandstanden i havet dog til ekstreme højder med ødelæggende oversvømmelse af Rosa
Rosenkinds murmestervilla til følge.
Da Rosa næste morgen fik et overblik over skaderne, ringede hun straks til sit forsikringsselskab og fortalte om hændelsen. Rosa
talte med den søde unge sagsbehandler Sigurd i forsikringsselskabet, der meget gerne ville tage sig af sagen, der – som
Sigurd begejstret udbrød – ville være noget helt nyt for ham i forhold til hans tidligere arbejde i forsikringsselskabet.
Stormrådet offentliggjorde efterfølgende en meddelelse om, at området omkring Rosas ejendom havde været ramt af stormflod.
Forsikringsselskabet kunne konstatere, at Rosas ejendom var skadet på grund af stormfloden, og taksatoren Thomas aftalte med
Rosa, at han ville komme ud og se på skaderne. Rosa og Thomas gennemgik herefter den foreløbige opgørelse over skader.
Efter besøget hos Rosa kunne Thomas konstatere, at han ikke fik spurgt ind til nogle detaljer omkring omfanget af skaderne i
Rosas kælder og ringede derfor forgæves til Rosa. Da Thomas to dage senere var i området, var Rosa ikke hjemme. Thomas
mødte til gengæld Rosas venlige nabo Niels, der til Thomas store overraskelse var Thomas´ gamle folkeskolekammerat.
Niels ville gerne hjælpe og fortalte over en kop kaffe Thomas om den forfærdelige stand, som Rosas kælder havde været i det
seneste år pga. tidligere regnskyl. Niels fortalte også om, hvor god Rosa i øvrigt var til at vedligeholde sin ejendom og have,
herunder om de helt nye kældervinduer.
Thomas noterede de nye oplysninger fra Niels og færdiggjorde herefter taksationsrapporten og sendte den til Rosa med 2 ugers
frist for bemærkninger.
Rosa var ikke bekendt med Thomas´ besøg hos Niels og kunne ikke læse herom i det tilsendte materiale. Rosa undrede sig over
et par punkter i rapporten, men valgte ikke at afgive bemærkninger hertil, da hun ønskede en hurtig erstatningsudbetaling.
Sigurd skrev herefter en afgørelse i sagen og sendte den til Rosa….
Sigurds afgørelse havde bl.a. følgende indhold:
•
Vi har behandlet din anmodning om erstatning for skade på din ejendom som følge af
konstateret stormflod…
•
Vi har truffet afgørelse om erstatning på det foreliggende grundlag. Erstatningen er
nedskrevet som følge af forskellige konstaterede forhold.
•
Erstatningen udgør:… kr.
•
Begrundelse: Afgørelsen er truffet på grundlag af lov om stormflod og stormfald og de
konkrete omstændigheder.
•
Denne afgørelse kan indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
•
Med venlig hilsen Sigurd
Hvilke overvejelser i forhold til
forvaltningsloven giver sagen
anledning til?

similar documents