Kvinnlig könsstympning

Report
Luhl, 15 år, somalisk flicka.
Autentisk berättelse från Gullmarsskolans högstadium 2009.
• Anhöriginvandring till modern som varit i Sverige några år.
• Kan inte engelska, bristfällig skolgång.
• Blir hälsous vårdcentral med blodprover, PPD mm
• Jag läkarundersöker samt gör vaccinationsbedömning mm
• Fullpuberterad, inga frågor ställs om ev könsstympning.
• Söker skolssk Lena Gotthard en fredags eftermiddag med jätteont i
magen. Nyligen haft mens. Ingen tolk då besöket är oplanerat och
svårt med anamnes. Lena kontaktar vårdcentralen och skickar flickan
för läkarbedömning då hon är rejält smärtpåverkad och helgen
framför oss dvs ingen möjlighet följa upp.
• På vårdcentralen bedömd som menssmärtor och direkt hemskickad
sannolikt med råd mer smärtstillande. Ingen gynundersökning, inga
frågor om könsstympning.
• Måndag morgon sitter hon i väntrummet på skolssk mott med
”gråaktig” ansiktsfärg, svettig, trött och mycket ont i magen.
• Lena tar med henne personligen till vårdcentralen där hon blir
bedömd som ”akut buk” och skickas till Gyn NÄL. Svårt att kissa.
• Akutopererad med mensblod, koagler innanför ihopsydda underlivet
som inte kunde komma ut..…..
Vad säger lagen, SoS , ev riktlinjer?
• Lag 1982:316 med förbud mot könsstympning av kvinnor. Olaglig
handling som kan straffas med fängelse upp till 4 år.
• Även förberedelse, försök, stämpling samt underlåtenhet att avslöja
brott döms till ansvar enligt 23 kap brottsbalken
• Lagen finns på många olika språk och kan beställas från SoS
• 9 brottsutredningar, 7 lagts ner…2 domar
• Kvinnlig könsstympning-Ett utb material för skola, soctjänst och hälso
och sjukvård, SoS 2005, ISBN 91-7201-965-4
• Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige: En kunskaps och
forskningsöversikt. NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid Uppsala
univ 2011:1, ISSN 1654-7195
Så vad gör vi inom BVC, SHV (medicinska
delen elevhälsan)
• Ta upp frågan om KKS på respektfullt sätt
• Ta god tid på sig för samtalet
• Tolk med (kvinnlig?)
Exempel frågor…
• Är barnet könsstympat?
• Utgå från svaret och om nej så måste information ges om vad
lagstiftningen säger och fråga om föräldrarnas inställning till KKS.
• Om ja, prata om komplikationer som kan förekomma och vad man
vänder sig.
• Om det redan nu finns komplikationer-kontakt ungdomsmott alt Gyn.
• Lämna informationsmaterial skriftligt.
• Dokumentera!
Anmälningsplikten
• Om misstanke förestående KKS samtala med föräldrar och om
misstanke kvarstår-anmäl!
• Om barnet blivit könsstympat efter exempelvis resa-anmäl!
• Rådgör socialtjänst vid tveksamheter
Sammanfattning:
• Alltid fråga vid första undersökningen, kontakten när man träffar
barnet på BVC eller skolhälsovården.
• Alltid informera muntligt och skriftligt om att kks är olagligt,
oacceptabelt och vår anmälningsplikt vid misstanke.
• Alltid våga agera vid misstanke
• Aldrig tvångsundersöka
/ Per Möllborg, Barnhälsovårdsöverläkare, skolläkare (MLA) Lysekil

similar documents