Bildspel om växter

Report
Bildspel om
växter
Artkunskap
Latinskt namn: Picea Abies
Svenskt namn: Gran
 Växtplats:
 Den
finns i stort sett
i hela Sverige men
det kan dock
förekomma
skillnader mellan
träden på olika
platser.
Latinskt namn:
Pinus silvestris
Svenskt namn: Tall
trivs på nära nog all slags mark,
men som högstammig skog
(timmerskog) företrädesvis på
varm, torr, mager jordmån, till
exempel det på högre belägna
ställen i mellersta Skandinavien
gärna på grus.
Latinskt namn:
Vaccinium Vitis
Idaea
Svenskt namn:
Lingon
Vanlig i hela landet och växer
oftast på torr och mager mark
som hedar och hällmarker,
men är även vanlig på annan
skogsmark.
Latinskt namn:
Vaccinium
myrtillus
En av Sveriges vanligaste
växter, den påträffas oftast i
skogar men växer ända upp
på fjällhedarna.
Latinskt namn:
Anemone
nemorosa
Svenskt namn:
Vitsippa
Finns i nästan hela landet, den
är ovanlig i fjälltrakterna och
saknas helt allra längst i norr.
Den växer i skogs- och
hagmarker, gärna i lundar.
Latinskt namn:
Hepatica Nobilis
Svenskt namn:
Blåsippa
Vanligast i södra Sverige, de
nordligaste förekomsterna finns
i sydbranter i Norrland. Den
växer mest i lövskogar
Latinskt namn:
Taraxacum Vulgaris
Svenskt namn:
Maskros
Kan användas som sallad,
både de unga bladen och
blomkorgarna är ätbara, de
har en lätt besk smak men är
näringsrika och vitaminrika.
Latinskt namn:
Viola Tricolor
Svenskt namn:
Styvmorsviol
Finns i hela landet, men är
vanlig bara i Syd- och
Mellansverige. Den växer oftast
på berg och torra backar.
Latinskt namn:
Konvallaria Majalis
Svenskt namn:
Liljekonvalj
Vanlig i hela landet utom i
fjälltrakterna. Den växer i lundar
och skogsbackar, helst på
mullrik jord.
Latinskt namn:
Lathyrus montanus
Svenskt namn:
Gökärt
Vanlig i södra och mellersta
Sverige och förekommer
sällsynt ända upp i
Västerbotten. Den växer i
backar och skogar.
Latinskt namn:
Ranunkulus acris
Svenskt namn:
Smörblomma
Vanlig i hela landet, ända upp i
fjällen. Den växer på frisk eller
gärna fuktig mark, som
fuktängar, stränder, hagar,
fäbodvallar och öppna skogar,
men även på fjällhedar.
Latinskt namn:
Corylus avellana
Svenskt namn:
Hassel
Är en värmekrävande sydlig
växt och finns i större bestånd
endast upp till Bergslagen.
Enstaka förekomster finns dock
ända upp till Örnsköldsvik. Den
kräver god jordmån.
Latinskt namn: Tilia
cordata
Svenskt namn: Lind
Vanlig i södra och mellersta
Sverige. Den hör hemma i
ädellövskogarnas flora.
Artnamnet cordata är från
latinets cordatus (hjärtlik,
hjärtformig) och syftar på
bladformen.
Latinskt namn:
Betula pendula
Svenskt namn:
Vårtbjörk
Finns i hela landet, utom i
Lappland och i fjälltrakterna.
Den växer på torrare marker,
som hagar och backar, mer
sällan på fuktig mark.
Latinskt namn:
Quercus robur
Svenskt namn: Ek
Trädet är ett sydligt inslag i den
svenska naturen och dess
naturliga nordgräns går
ungefär vid Dalälven.
Latinskt namn:
Fagus sylvatica
Svenskt namn: Bok
Allmän och skogbildande i
sydligaste Sverige, längre norrut
i Småland och Västergötland
är den mindre allmän och
längre norrut är den sällsynt.
Latinskt namn:
Juniperus communis
Svenskt namn: En
Vanlig i hela landet, den växer i
skogar, backar, betesmarker och
hedar. Är oftast en upprätt buske,
men den kan också vara
trädformad eller krypande. Barren
sitter tre och tre i kransar vilket skiljer
den från våra andra
vilda barrväxter.
Latinskt namn:
Sorbus aucuparia
Svenskt namn: Rönn
Oftast ett ganska litet träd, den
har parbladiga blad med
uddblad liksom asken(Fraxinus
excelsior), men blommar med
vita blommor och får röda frukter
på hösten. Barken är slät och
grå.
Latinskt namn: Acer
platanoides
Svenskt namn: Lönn
Är ett ganska stort träd med
rundad och tät krona och vackra
höstfärger. Blommorna är
gulgröna och sitter i upprätta
kvastar, de är rika på nektar och
har fem kronblad och fem
foderblad.
Latinskt namn: Alnus
glutinosa
Svenskt namn:
Klibbal
Är ett medelstort träd, med rak
genomgående huvudstam
och välvd
krona. Artnamnet glutinosa bet
yder klibbig och syftar på de
klibbiga unga bladen.

similar documents