Introduksjon A-ordningen

Report
Delprosjekt juridisk
Om a-ordningen
EDAG prosjektet, 10. april 2014
Rettslig grunnlag for ordningen
Ordningen beskrevet i arbeidsgrupperapport, sendt på høring av
Finansdepartementet 4. mars 2011.
Fremmet i RNB i prop. 112 L (2011-2012) kapittel 9
• A-opplysningsloven med endringer i berørte lover
• Sanksjonert 22. juni 2012.
Fremmet flere lovendringer som følge av høring våren 2013 i prop. 48 L
(2013-2014):
• Særlig endringer i folketrygdlovens bestemmelser som omhandler Aaregisteret.
• Flere endringer i øvrige berørte lover.
• Tildelt Finanskomiteen for behandling.
Forslag til a-opplysningsforskrift samt endringer i flere berørte forskrifter
under arbeid.
2
Formål med ordningen
Forenkle arbeidsgivers innrapportering av opplysninger om tilsettings- og
inntektsforhold
• I dag rapporterer arbeidsgivere til dels de samme opplysningene om
tilsettinger, lønns- og skattetrekk til NAV, skatteetaten og SSB
• Rapporteringene skjer til ulike tidspunkt
Økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene
Bedre tjenester fra det offentlige
3
Formål med ordningen - NAV
Arbeids- og velferdsetaten skal bruke opplysningene som leveres etter
a-opplysningsloven til
Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
•
•
•
Registeret tjener NAVs og andre offentlige etaters behov for opplysninger i
forbindelse med deres oppgaveløsning
NAV bruker selv opplysningene i registeret ved behandling av søknader om
ytelser, arbeidet med å redusere sykefraværet, utarbeidelse av statistikk,
utbetaling og refusjon av sykepenger og avdekking av trygdemisbruk
Andre brukere er feks. skatteinnkrevingsmyndighetene, Statistisk sentralbyrå,
politiet og Arbeidstilsynet
Arbeid med ytelser og uførereformen
Inntektsopplysningene som skal innrapporteres i ordningen skal benyttes
I arbeidet med å vurdere om borgerne har krav på en ytelse
Løpende avkorting eller justering av uføretrygd
4
Formål med ordningen - SSB
Statistisk sentralbyrå skal bruke opplysningene som leveres etter
a-opplysningsloven til
• Å utarbeide offisiell lønns- og sysselsettingsstatistikk
• Statistisk bruk i forskning
• SSBs nasjonalregnskap
• Konjukturovervåkning
• Andre indekser som utarbeides av byrået
Byråets statistikker og indekser benyttes av mange ulike samfunnsaktører,
f.eks.
• Næringslivet, som benytter lønnsindeksen til regulering av kontrakter
og i forhandlinger om lønn
• Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, media, Eurostat og IMF
5
Formål med ordningen - Skatteetaten
Skatteetaten skal benytte opplysningene som leveres etter
a-opplysningsloven til
• Utligning av skatt og trygdeavgift etter skattelovgivningen
• Arbeidsgivers beregning og oppgjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
• Selvangivelsesproduksjon
• danner grunnlag for forhåndsutfylt selvangivelse til personlige skattytere
Opplysningene får betydning for kvaliteten på
• Selvangivelsesproduksjonen
• derigjennom for ligning og skattebetalingen, samt ved beregning av
arbeidsgiveravgift. Høy kvalitet vil få direkte betydning for skattyterne,
reduserer deres risiko for sanksjoner og arbeidsbelastning med å oppfylle sin
selvangivelsesplikt.
• Leveringsfritaket.
6
Oversikt over a-opplysningsloven
Loven har bestemmelser om
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvem som er opplysningspliktige
Opplysningspliktens omfang
Frist for levering av opplysninger
Sted for levering og leveringsmåte
Ansvar for fellestjenester og behandlingsansvar
Taushetsplikt ved drift og forvaltning
Tilgang til opplysningene
Inntektsmottakeres innsynsrett
Reaksjoner (tvangsmulkt og overtredelsesgebyr)
Loven trer i kraft når «Kongen bestemmer»
Planlagt ikrafttredelse er 1. januar 2015
7
A-opplysningsloven § 1.
Formål
Formålet med denne loven er å legge til rette for at arbeidsgivere mv.
effektivt kan oppfylle sine plikter til å gi opplysninger om enkeltpersoners
(inntektsmottakeres) inntekts- og arbeidsforhold og
skattetrekkopplysninger, og å gi offentlige etater tilgang til opplysningene
innrapportert fra arbeidsgiver.
Forslag til nytt annet ledd på høring:
Loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene.
Departementet kan i forskrift fastsette at deler av loven ikke skal gjelde på
Svalbard og Jan Mayen eller et norsk biland, eller fastsette særskilte regler
for disse områdene.
8
A-opplysningsloven § 2.
Opplysningspliktige
Fysiske og juridiske personer som har opplysningsplikt etter
bestemmelsene nevnt i § 3 første ledd, skal gi opplysninger etter reglene i
denne lov.
9
A-opplysningsloven § 3.
Opplysningspliktens omfang
Plikten til å gi opplysninger etter denne lov omfatter opplysninger som
skal gis med hjemmel i følgende bestemmelser med tilhørende forskrifter:
a. ligningsloven § 6-2 (§ 5-2),
b. folketrygdloven §§ 24-3 (§ 24-2), 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 214,
c. skattebetalingsloven § 5-11 og
d. statistikkloven § 2-2
e. svalbardskatteloven §§ 4-5 første ledd og § 5-2 femte ledd.
Med mindre annet er bestemt, skal opplysningene gis spesifisert for
hver enkelt inntektsmottaker, og det skal gis opplysninger om
fødselsnummer eller annet nummer for identifikasjon av inntektsmottaker.
(bestemmelsen gir videre hjemmel til å gi forskrift og fastsette skjema)
10
Nærmere om opplysningsplikten ved
ikrafttredelsen
Ligningsloven § 5-2 første ledd skal lyde:
Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned
har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nummer, skal ukrevet
levere opplysninger om alt som er ytet til den enkelte mottaker etter
reglene i a-opplysningsloven.
Folketrygdloven § 24-2 første ledd skal lyde:
Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgiften etter § 23-2
for hver kalendermåned. Opplysninger om beregnet avgift og
grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned
skal leveres etter reglene i a-opplysningsloven.
Skattebetalingsloven § 5-11 første ledd første punktum skal lyde:
Arbeidsgiver skal ukrevet levere opplysninger om forskuddstrekket for
hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven.
11
Nærmere om opplysningsplikten ved
ikrafttredelsen
Folketrygdloven § 25-1 annet ledd, jf. Aa-registerforskriften:
Firetimersgrensen avvikles
• Dagens nedre grense for rapporteringsplikten (§ 25-1 annet ledd annet
punktum)
• Beløpsmessig nedre grense for innrapportering foreslås lagt til grunn
som nedre grense for innmeldingsplikten til Aa-registeret
• «Rent praktisk gjennomføres dette ved at det ikke skjer noen innrapportering
av inntekt før beløpsgrensen overskrides, og det som er utbetalt tidligere i
inntektsåret, skal tas med i meldingen for den kalendermåned beløpsgrensen
overstiges.»
• «Meldeplikten inntrer først for den måned beløpsgrensen eventuelt
overskrides.»
12
A-opplysningsloven § 4.
Frist for levering av opplysninger
Opplysninger skal gis av den opplysningspliktige minimum en gang
per kalendermåned.
Opplysninger om føderåd etter ligningsloven § 5-2 bokstav b kan
leveres en gang per år og skal senest leveres samtidig med fristen for å
levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret.
Meldinger etter folketrygdloven § 25-1 andre ledd til
arbeidstakerregisteret om inntak av en arbeidstaker og om opphør av et
arbeidsforhold skal leveres innen fredag i uken etter at arbeidsforholdet
tok til eller opphørte, med mindre det gis dispensasjon i medhold av fjerde
ledd i paragrafen her.
Departementet kan i forskrift gi regler om fristen for å levere
opplysninger, herunder at det kan gjøres unntak fra fristen i tredje ledd.
13
Nærmere om når opplysninger skal gis frister
Utkast til forskrift om fristen:
Opplysninger skal gis innen den 5. i måneden etter den måned
opplysningene gjelder.
«Fredagsfristen» videreføres.
Et unntak fra den generelle fristen i a-opplysningsloven.
Minimumsopplysninger om selve knytningen mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker.
Øvrige opplysninger skal sendes innen 5. i måneden etter
14
Nærmere om når opplysninger skal gis
–med dispensasjon
Prop. 48 L:
Dispensasjonsordningen, herunder tilbaketrekking av dispensasjon mv.,
foreslås regulert i forskrift i medhold at folketrygdloven § 25-1 fjerde ledd
og forslaget til § 4 nytt fjerde ledd i a-opplysningsloven.
Fullstendige opplysninger om arbeidsforholdet skal gis innen den 5. i
måneden etter den kalendermåned opplysningene gjelder.
Starter i arbeidsforholdet 10. januar: opplysninger om
arbeidsforholdet innrapporteres innen 5. februar.
Får utbetalt lønn 12. februar: opplysninger om inntekter mv.,
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt opplysninger om
arbeidsforholdet, innrapporteres innen 5. mars.
15
A-opplysningsloven § 5.
Sted for levering og leveringsmåte
Opplysningene skal leveres elektronisk til den mottakssentralen som
Skattedirektoratet fastsetter. Skattedirektoratet kan etter søknad
samtykke til papirinnlevering for private arbeidsgivere.
Departementet kan i forskrift gi nærmere vilkår for levering, herunder
leveringsmåte og format.
16
A-opplysningsloven § 6.
Ansvar for fellestjenester og behandlingsansvar
Fellestjenester knyttet til drift og forvaltning av ordningen ivaretas av
Skattedirektoratet.
Skattedirektoratet er behandlingsansvarlig etter
personopplysningsloven for behandling av personopplysninger ved
ivaretakelse av fellestjenester etter første ledd. Den behandlingsansvarlige
kan bare behandle personopplysningene i den utstrekning som er
nødvendig for å ivareta fellestjenestene.
17
A-opplysningsloven § 7.
Taushetsplikt ved drift og forvaltning
Enhver som har eller har hatt verv, stilling eller oppdrag knyttet til
drift og forvaltning etter § 6, skal hindre at uvedkommende får adgang
eller kjennskap til opplysninger innsamlet etter § 3.
Første ledd er ikke til hinder for at opplysninger utleveres til
virksomheter som har tilgang til dem etter § 8.
Dersom opplysninger kan innhentes uavhengig av taushetsplikt, skal
opplysningene innhentes hos det forvaltningsorgan som etter § 8 har
tilgang til opplysningene og som er myndighet på det området
opplysningene er innhentet.
18
A-opplysningsloven § 8.
Tilgang til opplysningene
Arbeids- og velferdsetaten skal ha tilgang til opplysningene i registeret
i forbindelse med forvaltning av, og beregning av ytelser, og forvaltning av
arbeidstakerregisteret etter folketrygdlovgivningen.
Skattedirektoratet, skattekontorene og skatteoppkreverne skal ha
tilgang til opplysningene i registeret i forbindelse med utligning av skatt og
trygdeavgift etter skattelovgivningen og arbeidsgivers beregning og
oppgjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter skattebetalingsloven og
folketrygdloven.
Statistisk sentralbyrå skal ha tilgang til opplysningene i registeret i
forbindelse med produksjon av statistikk etter statistikklovgivningen.
Tilgangen er begrenset til opplysninger som organet har hjemmel i lov
til å innhente.
19
A-opplysningsloven § 9.
Inntektsmottakers innsynsrett
Inntektsmottaker har innsynsrett i opplysninger om egne forhold som
er innsamlet etter denne lov.
Retten til innsyn begrenser ikke rett til innsyn etter andre regler.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett.
20
A-opplysningsloven § 10.
Tvangsmulkt ved manglende innrapportering
Skattedirektoratet kan ilegge den som ikke innrapporterer alle
opplysninger innen fristen i § 4, en daglig løpende tvangsmulkt frem til
opplysningene er levert. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 1 000
ganger rettsgebyret. Departementet kan i forskrift gi regler om hvordan
den daglige tvangsmulkten skal fastsettes.
(Bestemmelser i § 10 annet til sjette ledd, blant annet hjemmel til å gi
utfyllende bestemmelser i forskrift)
21
A-opplysningsloven § 11.
Overtredelsesgebyr ved
for sen innrapportering
Skattedirektoratet kan ilegge den som ikke leverer alle opplysninger
innen fristen i § 4, et overtredelsesgebyr. Gebyret kan ikke overstige 15
ganger rettsgebyret. Departementet kan i forskrift gi regler om hvordan
gebyret skal fastsettes.
Bestemmelsene i § 10 annet til sjette ledd gjelder tilsvarende for
overtredelsesgebyr.
22
Forskrift
A-opplysningsforskriften
• Del I – opplysningspliktens omfang
• Identifikasjon av opplysningspliktig og inntektsmottakere
• Opplysninger om innsendelsen
• Del 2 – frist for levering av opplysninger
• Innen den 5. i måneden etter, eller neste virkedag dersom fristen faller
på lørdag, søndag eller helligdag.
• Del 3 – sted for levering og leveringsmåte
• Regulerer forenklet levering
• Papirlevering
• Del 4 – tvangsmulkt
• Dagsats per inntektsmottaker
• Del 5 – overtredelsesgebyr
• Dagsats per dag forsinkelsen har vart
23

similar documents