Offentlig upphandling Örebro 6 februari 2014

Report
Offentlig upphandling
Laboratoriemedicinsk samverkan
i Uppsala-Örebroregionen
Björn Larsson
Disposition
Om Konkurrensverket
Principerna
Upphandlingsprocessen
Statistik
Ramavtal
Vanliga frågeställningar
Nya direktiv
Konkurrensverkets uppgifter
(urval)
2 § Konkurrensverket ska verka för […] en effektiv
offentlig upphandling till nytta för det allmänna och
marknadens aktörer.
3 § Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över den
offentliga upphandlingen i Sverige.
8 § Konkurrensverket ska i lämplig omfattning
informera allmänheten om tillämpningen av […]
upphandlingslagarna samt Europeiska unionens
upphandlingsregler.
Uppgifter
• Lagtillämpning, tillsyn och stöd
• Förbättringsåtgärder
• Kunskap
• Forskning
• Internationellt arbete
• Samverkan
Lagar
• Lagarna om offentlig upphandling
• Lagen om valfrihetssystem
• Konkurrenslagen
• Artiklarna 101 and 102 i EUF-fördraget
• Transparenslagen
• KOS
Konkurrensverkets tillsyn
• Fokus på otillåtna direktupphandlingar
• Särskild vikt ska läggas vid talan om
upphandlingsskadeavgift
• Tillsynsbeslut och allmän upplysning
Upphandlingsstöd
• All upphandlingsstödjande verksamhet flyttas till
Konkurrensverket från den 1 juli 2014
• Fokus på kompetenshöjande insatser inom
– regelverk och rättspraxis,
– effektiv upphandling; i synnerhet uppföljning,
– hur utvärdera leverantörsprestationer inför kommande
upphandlingar,
– innovation, miljö och sociala hänsyn
Upphandlingsstöd
Konflikt mellan tillsyn och stöd?
• Upphandlare har hittills inte dragit sig för att kontakta
Konkurrensverket av rädsla för eventuella
tillsynsåtgärder
• Under 2013 hanterade Konkurrensverket cirka 7000
förfrågningar om upphandling, vilket var mer än dubbelt
så många som hanterades av Kammarkollegiets
upphandlingsstöd och Miljöstyrningsrådet tillsammans
Regelverkets omfattning
• Procedurregler för det offentligas inköp av varor, tjänster och
byggentreprenader
• Kommuner, landsting, statliga myndigheter, offentligt styrda
organ m. fl.
• Tre lagar, LOU, LUF och LUFS
• Andra lagar (LOV) och förordningar för speciella områden
• Upphandlingsskadeavgift (böter)
• Överprövning till förvaltningsdomstol
Varför upphandla?
• säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer
och kapital på EU:s inre marknad
• upphandlande myndigheter och enheter ska på ett
öppet sätt utnyttja konkurrensen
• tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt
Principerna
För all offentlig upphandling gäller att vissa
grundläggande EU-rättsliga principer måste iakttas.
Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska därför
tolkas mot bakgrund av dessa principer.
Likabehandlingsprincipen
• Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar
att delta i upphandlingen
• Alla leverantörer måste få tillgång till samma
information samtidigt, så att ingen leverantör får ett
övertag
• Upphandlaren får inte acceptera ett för sent
inkommet anbud, eftersom samma regler och
tidsfrister ska gälla alla
Icke-diskrimineringsprincipen
• Ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av
deras nationalitet (exempelvis medborgarskap,
etablerings- eller verksamhetsland)
• Ej tillåtet med krav som endast svenska företag känner
till eller kan klara. Det gäller även då den upphandlande
myndigheten inte förväntar sig att några utländska
leverantörer ska lämna anbud
• Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska
behandlas på samma sätt som företag från den egna
kommunen
Proportionalitetsprincipen
• Krav och villkor i en upphandling ska stå i rimlig
proportion till det som upphandlas. Den
upphandlande myndigheten får inte gå utöver vad
som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen
• Om det finns flera alternativ bör det alternativ
väljas som är minst belastande för leverantören
Transparensprincipen
• Upphandlingar ska präglas av öppenhet
(transparens) och förutsebarhet
• Inte tillåtet att till exempel lägga till nya
viktningskoefficienter och liknande efter
anbudsöppningen
• Förfrågningsunderlaget ska vara klart och
tydligt formulerat och innehålla samtliga krav
och villkor som ställs
• Upphandlingen ska annonseras offentligt
• Leverantörer som deltagit ska informeras om
resultatet
Principen om ömsesidigt
erkännande
• Intyg och certifikat som har utfärdats av en
medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla
också i övriga EU/EES-länder
• Varor som är lagliga i ett medlemsland får inte
vägras tillträde till andra medlemsländers
marknader
Upphandlingsprocessen
• Förberedelsen
• Verksamhetsbehov uppstår
• Förstudie
• Val av förfarande
• Öppet, selektivt, förenklat/urvalsförfarande
• Övriga förfaranden (endast undantagssituationer)
Upphandlingsprocessen
• Genomförandet
• Förfrågningsunderlag inkl avtalsutkast
• Teknisk specifikation
• Krav på leverantören
• Särskilda kontraktsvillkor (miljö- och sociala krav)
• Annonsera (52 dagar, kortas oftast ned till 40)
Upphandlingsprocessen
• Frågor
• Öppning av anbud
• Rättelse m.m.
Upphandlingsprocessen
Första steget i sållningen:
• Uteslutning av leverantörer
• Obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder
• Leverantörskvalificering
• Uppfyller leverantören de obligatoriska krav som ställts?
Upphandlingsprocessen
Andra steget:
• Utvärdering av anbud
• Krav på föremålet för upphandlingen
• Tilldelningskriterier
Upphandlingsprocessen
• Tilldelningsbeslut meddelas alla anbudsgivare
• Avtalsspärr tio dagar – förbud för den
upphandlande myndigheten att ingå avtal,
eftersom
• Anbudsgivarna behöver skälig tid (tio dagar) för att
bedöma om ansökan om överprövning ska lämnas
in
Upphandlingsprocessen
• Överprövning
• Tidsödande? En process tar 1,9 månader i
förvaltningsrätten
• Statistik finns, men ta höjd för risken att fastna
• Framförhållning viktig
Statistik
•
•
•
•
Ca 20 000 upphandlingar genomfördes år 2012
94 % avsåg förenklat eller öppet förfarande
30 % av alla upphandlingar avser ramavtal
37 % av landstingens upphandlingar avser
ramavtal
Typ av myndighet
Andel
Kommun
44 %
Landsting
8%
Stat
19 %
Bolag
24 %
Övriga
5%
Statistik
• Under 2012 blev 7 % av alla annonserade
upphandlingar överprövade.
• Upphandlingar med öppet förfarande blev
överprövade i 13 % av fallen, medan
• Förenklat förfarande överprövades i 5 % av fallen.
Statistik
• Stockholms läns landsting fick 34 % av sina
upphandlingar överprövade
• Region Skåne 15 %
• VGR 15 %
Statistik
• Den långsiktiga trenden är att antalet
överprövningar ökar
• År 2012 anhängiggjordes 3 265
överprövningsärenden i förvaltningsrätterna
• Det innebär inte att 3 265 unika upphandlingar
överprövades
Statistik
• Handläggningstiden i FR är 1,9 månader
• Leverantörer får bifall i ca 37 % av de mål som
sakprövas i förvaltningsrätterna
• Det motsvarar ca 2,6 % av det totala antalet
genomförda upphandlingar under år 2012
Ramavtal
• Avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande
myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att
fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt
under en given tidsperiod
• Huvudregel – ramavtals löptid kan maximalt vara fyra år
(inklusive options- och förlängningsklausuler) om det
inte finns särskilda skäl
• Upphandlingsförfarandet vid ramavtal förändras inte
• Förfrågningsunderlagets utformning och hur ramavtalet
ska användas beror på typen av ramavtal
Ramavtal – alla villkor fastställda
• Villkoren får inte ändras vid avrop
• Kontakta först den ramavtalsleverantör som har plats 1 i
rangordningen (om flera leverantörer)
• Leverantör 1 har leveransskyldighet. Om nr 1 ändå inte
kan leverera, kontakta nr 2 osv
• Ska framgå av förfrågningsunderlaget under vilka
förutsättningar man kan frångå rangordningen
Ramavtal – alla villkor fastställda
• Kontraktstilldelning sker omedelbart i samband med
avrop
• Ingen skyldighet att informera samtliga leverantörer på
ramavtalet om att avrop sker och att kontrakt tilldelats
Ramavtal – förnyad
konkurrensutsättning
• Ny skriftlig inbjudan till ramavtalsleverantörerna att
lämna anbud i enlighet med de villkor som angetts i
ramavtalet
• Villkor får preciseras och kompletteras – dock inga nya
krav och villkor!
• Tidsfrist – tillräcklig, med hänsyn till avropets art och
omfattning
• Kontrakt, inte ramavtal i ramavtalet
• Kontraktets längd – olika beroende på ramavtal
Förnyad konkurrensutsättning
• Sekretess råder precis som vid en upphandling
• 19 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen
• Tilldelningsbeslut ska kommuniceras med alla som
svarat på avropet
• 9 kap. 9 § LOU
• Frivillig avtalsspärr – skydd mot ogiltighetstalan
• 16 kap. 15 § LOU
• Söndagsregeln
• lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Ramavtal – komboavtal
• Att från ett och samma ramavtal tillämpa både
rangordning och förnyad konkurrensutsättning som
tilldelningsmodeller
• Måste vara förenligt med LOU:s principer om bl.a.
likabehandling och transparens
• Förfrågningsunderlaget måste ange tydliga villkor för
vilken tilldelningsmodell som ska användas, det får inte
uppkomma en situation där båda modellerna skulle
kunna komma att tillämpas
Vanliga frågor
Om en återförsäljare är partner till leverantörer på olika
ramavtal, kan man då teckna ett enda leveransavtal som
avser avrop från fler än ett ramavtal?
• Nej eftersom det är olika upphandlingar.
Kan vi direktupphandla om vi inte överskrider
direktupphandlingsgränsen för ett år, trots att det finns
ramavtal på det vi tänkte köpa? Måste vi göra en
avstegsanmälan?
• Finns ett ramavtal är man bunden att avropa från det
oavsett om det enskilda avropet avser ett litet belopp.
Vanliga frågor
Om inte alla ramavtalsleverantörer har efterfrågad vara/tjänst
kan man då gå direkt till den som har detta på ett rangordnat
ramavtal?
• Det måste framgår av ramavtalet när man får frångå
rangordningen. Det är myndigheten som har bevisbördan.
Vårt ramavtal håller på att löpa ut efter fyra år och den
pågående upphandlingen är överprövad. Kan vi förlänga vårt
ramavtal?
• Nej en överprövning utgör inte särskilda skäl för att
förlänga ramavtalet efter fyra år. (KR Stockholm mål 5609 - 5629-10)
Vanliga frågor
Vi vill lägga till nya tilldelningskriterier vid vårt avrop i den
förnyade konkurrensutsättningen – får vi det?
• Ja man kan använda andra tilldelningskriterier vid den
förnyade konkurrensutsättningen än de som användes vid
upphandlingen av själva ramavtalet. Det är t.ex. fullt möjligt
att vid ett avrop tilldela kontrakt efter en utvärdering av
enbart kvalitetskriterier och i ett annat avrop tilldela
kontrakt endast på tilldelningskriteriet lägsta pris.
Observera att de tilldelningskriterier som får användas vid
avrop måste framgå i förfrågningsunderlaget och
ramavtalet.
Vanliga frågor
Vi ska göra ett avrop genom förnyad konkurrensutsättning,
värde ca 12 000 sek. Är det så att man vid förnyad
konkurrensutsättning på ett ramavtal alltid ska vänta 10 dagar
efter att ha meddelat tilldelningsbeslut?
• Nej man kan tilldela kontrakt direkt efter
tilldelningsbeslutet, men vid osäkerhet eller för att undvika
en ogiltighetstalan rekommenderas man att iaktta den
frivilliga avtalsspärren.
Vanliga frågor
Vi har fattat tilldelningsbeslut och valt att iaktta en avtalsspärr
på 10 dagar men sista dagen infaller på en söndag - så när
kan vi då teckna kontrakt?
• Man kan tidigast teckna kontraktet på tisdagen.
Söndagsregeln innebär att om den sista dagen att vidta en
åtgärd infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs
avtalsspärren till och med nästkommande vardag.
Kan vi teckna kontrakt trots att vi använt oss av en frivillig
avtalsspärr?
• Nej det vore olyckligt eftersom kontraktet kan komma att
ogiltigförklaras av domstol. Har man bestämt sig för
avtalsspärr måste den löpa ut innan kontrakt ingås.
Vanliga frågor
Vårt pågående kontrakt har ogiltigförklarats efter 4 månader –
vad händer nu?
• Ni eller er kontraktspart kan inte längre fullgöra kontraktet.
Detta innebär att om förpliktelser i kontraktet helt eller
delvis har uppfyllts ska prestationerna återgå. I praktiken
innebär detta att det som redan fysiskt är levererat ska
återställas till leverantören. Om detta inte är möjligt ska
förmögenhetsläget återställas dvs. parterna ska
ekonomiskt vara i samma läge som innan kontrakt
tecknades.
Nya direktiv på gång
Mål:
• Att förenkla förfarandena till förmån för alla
ekonomiska aktörer
• Att främja de små och medelstora företagens
deltagande
• Att garantera bästa möjliga resultat när det gäller
förhållandet mellan kvalitet och pris
• Att utnyttja offentliga medel på ett effektivt och
öppet sätt
Nya direktiv på gång
”Slut på det lägsta prisets diktatur”
Marc Tarabella, EU-parlamentariker, föredragande
”Man kan inte sitta i en kommun och upphandla
städtjänster från ett företag som inte ser till att man
följer kollektivavtal”
Marita Ulvskog, SVT 17 jan 2014
Är det fritt fram att upphandla svenskt kött?
Nya direktiv på gång
• Lägsta pris kommer att kunna utgöra det enda
tilldelningskriteriet även framgent
• Kollektivavtal kommer inte att kunna krävas i
någon större utsträckning än i nuläget
• Svenskproducerat? Man kan beakta
livscykelkostnader, i vilka t.ex. kostnader för
utsläpp av växthusgaser får ingå, om de kan
fastställas och kontrolleras
Nya direktiv på gång
I principiellt hänseende har ingenting förändrats på
något väsentligt sätt
• Likabehandling
• Icke-diskriminering
• Ömsesidigt erkännande
Gäller även framgent
Nya direktiv på gång
Ramavtal
• Tydligare när det gäller vem som får avropa från
ramavtal – man måste vara tydligt angiven som
part från början
• Komboavtal regleras uttryckligen
Nya direktiv på gång
• Större dynamik vid avrop av bl.a. hjälpmedel
• Ramavtal med alla villkor fastställda:
Vid kontraktstilldelning från ramavtal avseende
varor eller tjänster som är avsedda att användas
av fysiska personer, får kriterierna för att välja
leverantör innefatta de berörda personernas behov
eller val.
Slut
Tack för att ni lyssnade!

similar documents