Nya stockholm.se

Report
Reviderad kvalitetsindikator för förskolan
”Dagordning”
 Bakgrund och syfte
 Områden
 Aspekter
 Nivåer
 Begrepp
 Konkretiserande exempel från indikatorn
 Kommentarmaterialet med konkretiserande exempel
Bakgrund och syfte
 Kvalitetsindikator för de kommunala
 Självvärdering
 Diskussion, medvetandegöra
 Uppskattat – behov av förtydligande och förändring
 Revidering
 Kvalitetsarbete
Fem områden
- jämför reviderade läroplanen






Pedagogisk miljö och material
Skapande och andra uttrycksformer
Språk och kommunikation
Matematik
Naturvetenskap och teknik
(Bygg och konstruktion)
 Uppföljning, utvärdering och utveckling - pedagogisk dokumentation
Ytlig struktur
6
5
4
3
Series1
2
1
0
Miljö & matr
Skapande mm
Språk mm
Matematik
Naturvet & T
Viktiga aspekter - helhetsperspektiv










Leken
Barns inflytande
Föräldrasamverkan
Likabehandling
Genusperspektiv
Interkulturalitet
Helhetssyn på lärandet
Arbetssätt: utforskande, temainriktat
Dokumentation / pedagogisk dokumentation
Kvalitetsarbete
Nivåer
 Sex nivåer
 Både utveckling inom området och ökat sammanhang
 Inga negativa beskrivningar
 Inbegriper det positiva under lägre nivåer
 Nivå tre uppnår läroplanens grundläggande krav – jämför kriterier
för tillsyn, kvalitetsarbete samt pedagogisk verksamhet och miljö
 Nivå fem uppfyller läroplanens alla intentioner
 Nivå sex bidrar till ny kunskap
Indikatorns nivåer
Innehåll och
arbetssätt
Brist
Brist
Värdegrund och förhållningssätt
”Nivåskiljande” begrepp
 Vissa / till viss del
 Medvetenhet
 Genomsyrar
 Aktivt
 Fördjupa / Utmana
 Information
 Syfte
Bedömning är svårt…
Aspekter och begrepp
Skapande verksamhet och olika uttrycksformer
3.
Skapande verksamhet och olika uttrycksformer är varierade, återkommande
och inkluderar bygg- och konstruktionslek. Detta berikar barnens lek och
används till viss del i ett temainriktat arbetssätt. Barnen har möjlighet att
själva utveckla sina förmågor med detta vilket ökar deras inflytande. Det
finns även tillgång till IKT på förskolan. Föräldrarna är informerade om
vilka aktiviteter som förekommer. Medvetenhet finns om att
genusperspektiv, likabehandling och kulturella variationer
bör påverka detta. Det finns viss dokumentation som kan användas för
att utveckla skapande verksamhet och andra uttrycksformer utifrån de mål
verksamheten har.
Aspekter och begrepp
Skapande verksamhet och olika uttrycksformer
4.
Skapande verksamhet och olika uttrycksformer fördjupas, bidrar till barnens
kreativitet och används aktivt i ett utforskande och temainriktat
arbetssätt. IKT är tillgängligt för barnen och används delvis i olika aktiviteter.
Arbetet sker med ett genusperspektiv och ett likabehandlingsperspektiv samt
med ett interkulturellt förhållningssätt. Föräldrarna är informerade om syftet
med detta. Dokumentation av arbetet med skapande verksamhet och andra
uttrycksformer är underlag för diskussioner och blir till viss del en
pedagogisk dokumentation. Den bidrar även till utvärderingen av hur
arbetet på det är området kan utvecklas och i vilken mån detta skapar
förutsättningar för att uppfylla målen för verksamheten. Barn och föräldrar är
till viss del delaktiga i den processen.
Kommentarmaterial
 Inledning med förklaringar, förskolechefens ansvar och
kopplingar till kvalitetsarbete
 Beskrivning utifrån de sex nivåerna med tydligare struktur;
Tänkande kring det pedagogiska uppdraget, det demokratiska
uppdraget och uppdraget att samverka med föräldrarna
 Syn på barn, kunskap och lärande
 Vanliga konsekvenser och kännetecken för organisation och
arbetssätt
 Beskrivning av kvalitetsarbetet
 Beskrivning av uppnående av läroplanen, krav på stöd och
handlingsplan för nivå 1-2, brist i tillsynen
Indikatorn och läroplanen
Ansvar
Det demokratiska
Demokratiskt
uppdrag; värdegrund och
uppdraget
inflytande
Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete;
uppföljning, utvärdering och
utveckling
Nivåer
Samarbete med
föräldrar
Samverkansuppdrag;
med föräldrar och skola
Nivåer
Värdegrund och uppdrag
Normer och värden
Utveckling och lärande
Barns inflytande
Förskola och hem
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskolechefens ansvar
Det pedagogiska
uppdraget
Ansvar;
förskolechef, förskollärare, arbetslag
Pedagogiskt uppdrag; kunskaper, utveckling
och lärande
Strukturen i kommentarmaterialet Nivå 3

Arbetslagets tänkande om det pedagogiska uppdraget
Omsorg och lärande anses höra samman. Kunskap anses finnas i olika former, fakta,
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa bör hänga samman på ett meningsfullt sätt
och leken bidrar till detta. Barn kan lära på olika sätt även om barnen i huvudsak
återskapar kunskap. Barns tankar och erfarenheter kan till viss del ligga till grund för
verksamheten och i dessa sammanhang förväntas barnen vara aktiva.

Arbetslagets tänkande om det demokratiska uppdraget
Barn ska ha inflytande i praktiska situationer och delvis över innehållet i
verksamheten. Värdegrundsfrågor anses som viktiga och formuleras så att de kan
omsättas i verksamheten. Man bör ta hänsyn till olikheter och möten mellan barn
uppmuntras.

Arbetslagets tänkande om uppdraget att samarbeta med föräldrar
Föräldrarna bör få information på olika sätt om sitt barn och om hur verksamheten är
upplagd. Deras åsikter bör efterfrågas på olika sätt och i olika forum och till viss del
användas för att utveckla verksamheten.
Strukturen i kommentarmaterialet Nivå 3

Vanliga konsekvenser och kännetecken
Förskolans verksamhet innehåller läroplanens olika områden och har en medveten
organisation. Personalen har kunskaper i såväl ämnesområden som pedagogiska verktyg
och arbetssätt. Arbetet sker till viss del med ett temainriktat arbetssätt. Barnens lek
respekteras och berikas av den övriga verksamheten. Barnens olikheter, erfarenheter och
intressen påverkar delvis verksamheten. Barnen har möjlighet att vara aktiva i sitt
lärande och får möjlighet att lära tillsammans. Arbetslaget har ett professionellt
förhållningssätt till föräldrarna som informeras om verksamhetens innehåll och deras
åsikter efterfrågas.
Kvalitetsarbetet innebär att verksamheten genom en analys av sin måluppfyllelse
identifierar sina utvecklingsområden. Utifrån dessa tas utvecklingsinsatser fram och
förväntade effekter formuleras. Det finns en struktur för när planering och utvärdering
sker och till viss del vem som ansvarar för vad. Uppföljningen består av viss
dokumentation från verksamheten och anteckningar från möten och samtal med
föräldrarna, även resultat från föräldraenkät används som underlag. Utvärderingen riktas
mot utvalda områden och prioriterade utvecklingsinsatser.
Läroplanen är underlag för planeringen av verksamheten, denna nivå uppfyller därmed
läroplanens uppdrag på ett grundläggande sätt.
Arbete med indikatorn
 Minst en gång per år för de kommunala
 Underlag för utvärdering och analys
 Indikatorn på webben
 Materialet finns på www.stockholm.se/ef
 work-shop

similar documents