Teorier om tid

Report
Teorier om tid
Teorier om tid: idag
1.
Översikt: Metafysiska teorier om tid
2.
Ett argument för tidens omöjlighet
(McTaggarts paradox)
3.
Eternalism (B-teorin)
4.
Presentism (A-teorin)
Vad är tid? Vad
är en metafysisk
teori om tid?
We have time, find
time, allow time…take
time, give time, fix
time, and borrow time.
We need it, spend it,
save it, waste it, lose it,
gain it, buy it, value it,
make it up, and play for
it…Time passes,
whiles away, flies, runs,
drags, hangs (heavily),
or stands still; we can
mark time and keep
time…We can make
time. Time can heal.
And…we can kill it.
(Crystal 2002:120)
En översikt av positioner
Presentism
(A-tid,
dynamisk
tidssyn)
3D
4D
Strålkast
are
Krympan
de block
Växande
block
NU är
priviligie
rat
NU och
framtid
existerar
NU och
förfluten
tid
existerar
Eternalism
(B-tid,
statisk
tidssyn)
Endast NU
existerar
NU,
förfluten tid
OCH framtid
existerar
A-tid vs. B-tid
A-tid
B-tid
 A-egenskaper “föränderliga
 B-relationer “oföränderliga
egenskaper”:
vara framtida, vara nutida,
vara dåtida.
relationer:”
före, efter, simultan med.
Exempel: Månlandningen är en
dåtida händelse
Exempel: Första världskriget
inträffade före andra världskriget
Idén som A-egenskaper fångar:
…tid är något genom vilket händelser
i bokstavlig mening passerar – de går
från att vara nutida till att vara
dåtida.
Idén som B-relationer fångar:
…tid är något längs vilket händelser
ligger (evigt och oföränderligt)
utplacerade i en viss ordning.
McTaggart om tidens overklighet
1. Om A-tid inte existerar, så existerar inte tid
(tid förutsätter förändring – bara a-tid kan förklara
förändring)
2. A-tid är motsägelsefullt och existerar inte
(varje händelse har egenskaperna att vara framtida,
nutida, OCH dåtida)
3. Tid existerar inte
Om 1. och 2. är sanna, tycks slutsatsen om tidens overklighet
följa…
A-serier är motsägelsefulla
Om varje händelse i A-tid måste ha egenskapen att vara nutida,
framtida OCH dåtida, så måste varje händelse i A-tid ha
motsägelsefulla egenskaper
Men…
Vi menar väl att händelser i A-tid har egenskapen att vara
nutida, ha varit framtida och komma att bli dåtida. Detta är
väl inte motsägelsefullt?
McTaggart: jo, om en händelse har egenskapen att ha varit
framtida så tycks detta innebära att händelsen är framtida i
det förflutna men då tycks samma händelse ha två egenskaper
som strider emot varandra.
I McTaggarts egna ord…
What we have done is this – to meet the
difficulty that my writing of this article has the
characteristics of past, present, and future, we
say that it is present, has been future, and will
be past. But ’has been’ is only distinguished
from ’is’ by being existence in the past and not
in the present, and ’will be’ is only distinguished
from both by being existence in the future. Thus
our statement comes to this – that the event in
question is present in the present, future in the
past, past in the future.
(McTaggart, 1908: 468-9 )
Sätt att hantera McTaggarts paradox:
1.
2.
3.
Acceptera tidens overklighet (ovanligt)
Förespråka att a-tid trots allt inte är
motsägelsefull – A-teorin, presentism.
Hävda att b-tid är tillräcklig för tidens
verklighet: (i) därför att b-tid är kompatibelt
med en sorts förändring och/ eller: (ii) därför
att tidens verklighet inte är oupplösligt
förbunden med förändring.
- B-teorin, eternalism .
B-teorin: Eternalism
 McTaggarts B-serie är fundamental
 Alla händelser existerar
(förra veckans metafysikföreläsning, denna veckas
metafysikföreläsningen och nästa veckas metafysikföreläsning)
 Alla händelser står i b-relationer till varandra
(“tidigare än”, “senare än”)
 Nätverket av b-relationer är tillräckligt för att garantera
tidens verklighet
Fyra frågor:
1. Vad gör sant tempusböjda påståenden givet att all tid är B-tid?
2. Hur förklaras förändring?
3. Hur förklaras vår erfarenhet av att tiden “går”?
4. Hur förklaras våra intuitioner om en “tidslig asymmetri”?
1. B-teorin och tempussanningar
Vad gör sant påståenden av typen “Månlandningen är en dåtida händelse”?
Tempussanningar görs sanna av tempuslösa B-relationer (finns
inget behov av ”a-teoretiska” sanningsgörare):
<x inträffar nu> = <x inträffar nu> påstås samtidigt (på samma datum som)
x inträffar.
<x inträffade då> = <x inträffade då> påstås efter (på ett datum efter) x
inträffar.
<x kommer att inträffa sen> = <x kommer att inträffa sen> påstås före (på
ett datum före) x inträffar.
2. B-teorin om tid och förändring
“A poker may be hot at one end; cold at the other. But that is not to say that the
poker changes in any interesting kind of way. Rather, there is simply a variation in
the temperature of the poker along its length. This case is analogous to the temporal
case”
(Tallant, s. 146)
VARM
KALL
Förändring över tid är som
variation över rum/ rumsliga ytor?
3. B-teorin om tidens “gång”
Låt oss acceptera att B-teoretikern kan förklara förändring.
Hur förklaras vår erfarenhet att tiden “går”?
Möjliga svar:
1.
Erfarenheten är illusorisk
2.
Erfarenheten är inte illusorisk, men kan förklaras
inom ramen för b-teorin:
“´Nowness´ for the b-theorist does not consist in some mind-independent
temporal fact or property. Instead, my experience of nowness simply
consists in my experience of a particular states of affairs and judging it to
be present. My experience of judging particular events to be present is what
it’s like to experience events as present.”
Tallant, s. 149)
4. B-teorin och tidens asymmetri
Låt oss också anta att b-teorin kan förklara vår erfarenhet
av tidens “gång”. Hur förklaras de olika attityder vi har
till händelser som ligger i det förflutna och i framtiden?
Asymmetrin:
Det är något särskilt med framtiden. Vi fruktar inte
något som varit, men något som kan komma.
Det är något särskilt med det nutida. Vi tycks bara
“drabbade” av de händelser som sker NU.
A-teorin: Presentism




McTaggarts A-serie är fundamental
Bara NU existerar
Händelser har a-egenskaper
Ting förändras
Fyra frågor:
1. Vad har NU:et för natur? (ögonblickligt/utsträckt?)
2. Vad gör påståenden om det förflutna eller framtiden sanna?
3. Vad gör påståenden om tidsspann sanna?
4. Hur hanteras speciella relativitetsteorin?
1. Vad är NU?
Något som talar för presentism: intuitiv
Något som talar emot: Nuets natur är inte intuitiv
Är NU utsträckt eller ögonblickligt?
?
2. Presentismen om sanningar om det
förflutna/framtiden
Exempel <Jag var hungrig>
Om bara Nuet existerar, vad gör sant påståenden om specifika
tidpunkter i det förflutna?
Två alternativa svar:
Egenskapssvar: Nuet är sådant att egenskapen att ha innehållit
mig hungrig är instantierad i det.
Erzatssvar: Nuet är sådant att en mängd maximalt konsistenta
propositioner (som inkluderar propositionen <jag är hungrig>) står i
erzats B-relationen ”före” en annan mängd maximalt konsistenta
propositioner, nämligen den som råkar beskriva det som existerar
NU.
En närmare titt på egenskapssvaret:
Det som gör sant <Jag var hungrig> är att världen instantierar egenskapen att
ha inkluderat mig hungrig
Egenskaper av typen att ha innehållit mig hungrig är problematiska av
följande anledningar:
 de tycks peka bortom det som existerar
 de gör ingen skillnad för naturen hos det som existerar (NU)
 de är ad hoc
Merely that the world has included dinosaurs does not tell
us anything about how the world is now, nor does the
property having included dinosaurs make any difference to
how the world is now. Since, according to the
presentist, only the now exists, so this is a
property that makes no difference to the nature of
anything that exists.
Tallant, s. 115
En närmare titt på ersatz-svaret
1
<Jag är
hungrig> &
…
2
<Jag är inte
hungrig> &
…
Erzats B-relation
“före”
Problem:
 Vad är en erzats B-relation?
 Varför är erzats B-relationerna
relaterade som de är?
For “there were dinosaurs” to be true, requires that
there is a maximally consistent set of sentences (or
propositions) including the (tenseless) sentence (or
proposition) ‘dinosaurs exist’ – call this set 1 – and
that this set of sentences (or propositions) is erzats
B-related to another set of maximally consistent
tenseless sentences (or propositions), including the
sentence ‘there are no dinosaurs – call this set 2 - such that the set 1 is ‘erzats earlier than’ set 2.
Tallant
3. Presentismen om sanningar om tidsspann
Följande påståenden är alla problematiska för presentisten att ange
sanningsgörare för:
<Det har funnits två engelska kungar som heter Charles>
<Jag beundrar Sokrates>
<Regnet orsakade översvämningen>
<Meteoritnedslaget orsakade dinosauriernas utdöende>
(Det gemensamma för dessa är att sanningsgörarna för påståendena tycks finnas vid olika tidpunkter,
men eftersom endast NU existerar enligt presentisten blir det svårt att lösa sanningsgörare för
tidsspann…)
4. Presentismen och speciella relativitetsteorin
Att vara nutida: att vara nutida relativt en refensram
Problem för presentisten(?): om det nu inte finns någon absolut
samtidighet, vad är då detta NU som presentisten talar om?
Presentistiska svar:
1. Ignorera speciella relativitetsteorin
2. Revidera presentismen (det enda som finns är HÄR-NU)
3. Omtolka relativitetsteorin

similar documents