Se Katrine Toft Mikkelsens slides om at være nyvalgt AMR.

Report
BUPL som arbejdsmiljøaktør
Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalget
Formandsforum
Forbundskontoret
12 fagforeninger
Har vedtaget en arbejdsmiljøpolitik
(2010) og 15 løfter (2011)
Overordnet ansvarlig for
arbejdsmiljøområdet
Blandt andet vedtaget
‘Handleplan for arbejdsmiljø’
Lovgivning, vejledninger og
kommunikation, rammeaftaler,
koordinerende opgaver.
Vejledning og rådgivning til AMR
og institutioner, sagsbehandling,
forhandlinger og aftaler med
arbejdsgiver.
BUPL’s holdning til arbejdsmiljøet
BUPL’s arbejdsmiljøpolitik 2010 (s. 1)
”Arbejdsmiljøet er grundlaget for, at
arbejdspladsen fungerer (læs: pædagogisk,
organisatorisk, socialt mv.) og den enkelte
trives. BUPL’s arbejdsmiljøpolitik skal sikre,
både den enkelte pædagogs sundhed og
trivsel på arbejdspladsen, og en
velfungerende arbejdsplads.”
BUPL’s holdning til arbejdsmiljøet
BUPL’s arbejdsmiljøpolitik 2010 (s. 1)
- ”BUPL vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø ved at pædagogerne
opnår medbestemmelse og indflydelse på centrale tiltag, der
omfatter planlægning, udførelse og evaluering af det
pædagogiske arbejde”
- ”Arbejdsmiljøet skal tænkes ind i alle sammenhænge, fx
budgetlægning, professionsarbejdet, arbejdstidsregler mv.”
- ”Arbejdsmiljøet omfatter både det fysiske og psykiske
arbejdsmiljø, herunder hvordan de to elementer indvirker på den
enkeltes trivsel og sundhed, og på den enkeltes oplevelse af
pædagogisk mening og faglig stolthed”
- ”…Arbejdsmiljøopgaven skal løses i et tæt samarbejde mellem
ledelse og medarbejdere. Det kræver at pædagogerne har
indflydelse på deres arbejdsliv”
BUPL’s holdning til arbejdsmiljøet
BUPL’s arbejdsmiljøpolitik 2010 (s. 2-4)
• Regulering og aftaler - BUPL arbejder for at
bibeholde en lovregulering af arbejdsmiljøområdet
samtidig med, at BUPL arbejder for at aftalesystemet
supplerer lovgivningen på arbejdsmiljøområdet og
dermed fremmer et godt arbejdsmiljø
• Rammer for arbejdsmiljøarbejdet - BUPL er aktiv i
forhold til lovgivningstiltag, der forbedre rammerne og
struktureringen af arbejdsmiljøarbejdet, og søger
herigennem at skabe bedre muligheder for
arbejdsmiljørepræsentanten og det pædagogiske
arbejde
BUPL’s holdning til arbejdsmiljøet
BUPL’s arbejdsmiljøpolitik 2010 (s. 2-4)
• Arbejdsmiljø og ledelse - Det pædagogiske arbejde
og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med trivsel
og arbejdsglæde hænger sammen, og er afhængig af
kvaliteten af den pædagogfaglige ledelse. BUPL vil
arbejde for, at arbejdsmiljøarbejdet indgår i udøvelse
af pædagogfaglige ledelse.
• Samarbejde - BUPL samarbejder med øvrige
organisationer, og arbejder på at styrke samarbejdet
for at fremme et godt arbejdsmiljø. Samarbejdet skal
fremme BUPL's muligheder for at øve indflydelse
internationalt, nationalt og lokalt.
BUPL’s holdning til arbejdsmiljøet
Det 8. løfte
• Vi vejleder om, hvor og hvordan du kan hente hjælp,
hvis du har problemer med dit eller institutionens
fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.
• Vi vejleder dig om, hvor og hvordan du og dine
kolleger kan søge hjælp til at løse eventuelle
samarbejdsproblemer på arbejdspladsen.
• Vi bistår dig med at inddrage de relevante aktører i
forhold til arbejdsmiljø- og samarbejdsproblemer
BUPL (fagforening)
• BUPL Hovedstaden skal have et tæt
samarbejde med kommunerne, hvor vi skal
være med til at sikre at kommunerne
overholder lovgivningens,
Overenskomstens og MED-aftalernes
bestemmelser omkring
arbejdsmiljøarbejdet
BUPL (fagforening)
Vi vil så vidt det er muligt forsøge at opbygge
gode samarbejdsrelationer med de
arbejdsmiljøansvarlige i de enkelte
kommuner såvel som med bestyrelserne for
de enkelte institutioner. Såfremt det er
nødvendigt vil vi dog også fortsat bruge de
midler, der er i bl.a. arbejdsmiljøloven, hvis
vores medlemmers sundhed og trivsel er
truet og det ikke er muligt at opnå resultater
via samarbejde.
BUPL (fagforening)
• BUPL Hovedstaden skal arbejde på at
skabe en basis for et godt
arbejdsmiljøarbejde på den enkelte
institution og en bredere dialog om
arbejdsmiljøarbejdet mellem fagforening og
institution
BUPL (fagforening)
• Derfor vil BUPL Hovedstaden arbejde aktivt for, at der
bliver valgt AMR på alle institutioner, samt på at få
registreret de sikkerheds- og
arbejdsmiljørerpæsentanter, der er medlem af BUPL.
BUPL (fagforening)
• BUPL Hovedstaden vil afholde ½-årlige møder for
AMR og ledere. Ét (én runde) hvert forår for AMR og
evt. ledere i hver af de fire kommuner og et hvert
efterår for alle AMR og ledere i BUPL Hovedstaden.
• BUPL Hovedstaden vil desuden via hjemmeside og
nyhedsbrev informere om aktuelle og relevante
arbejdsmiljøemner, ligesom der kan afholdes kurser
om emner, der ikke naturligt kan/skal varetages af
arbejdsgiverne.
BUPL (fagforening)
BUPL Hovedstaden står til rådighed med hjælp og
rådgivning i konkrete sager. Det er ikke BUPL
Hovedstadens ambition at opbygge egentlig
konsulentekspertise, men vi skal som minimum kunne
hjælpe med at afdække problemerne og henvise til, hvor
der kan søges yderlige hjælp.
Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af kollegerne til
at varetage arbejdsmiljøet for hele personalet –
pædagoger, medhjælpere, køkkenpersonale,
gårdmand, rengøringspersonale mm.
Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos
arbejdsgiveren, hvilket i dagligdagen ofte betyder
lederen på institutionen.
Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
Hverken leder eller arbejdsgiver kan dog reagere på
problemer, som de er uvidende om. I den daglige
praksis har alle derfor et fælles ansvar for at gøre
opmærksom på problemerne og være en del af
løsningerne.
Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
Det er her, at AMR har en vigtig funktion. Alt kan
have betydning for arbejdsmiljøet, hvilket i praksis
vil betyde at AMR skal inddrages i næsten alt.
Ændringer i ansvarsområder,
personalesammensætningen, normeringer,
ombygninger og meget andet har indflydelse på den
enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen.
Arbejdsmiljøarenaen – både kamp og samarbejde
Lovgivning: Arbejdsmiljøloven og Bygningsreglement
Aftaler: F.eks. MED, Stress- og voldsaftalen
Dommer:
Arbejdstilsynet
Arbejdsgiver
De ansatte/TR/AMR
Klager over dommeren:
Arbejdsmiljøklagenævnet
Træner: KL
Træner: BUPL fagforening
Rådgivere: BAR, NFA, Aut. Rådgivere, AT, Forvaltningen
Andre interesserede: Forældre, HR, Medier, konsulenter
Samarbejdet med TR
Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår
Arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse
Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed
• § 25, Stk. 6 - Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod
afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på
samme måde som tillidsrepræsentanter inden for
vedkommende eller tilsvarende faglige område.
Arbejdsmiljørepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af
de aktiviteter, der er forbundet med hvervet
Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår
Løn
• Løntillæg – aftale i MED/ med arbejdsgiver mv.
Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår
Tid og ressourcer
Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed
• § 30 - Arbejdsgiveren skal sørge for, at
arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i
arbejdsmiljøorganisationen får den tid til rådighed til at
varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til den
pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og
sundhedsmæssige standard.
• § 30, Stk. 3 - Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de
nødvendige midler til rådighed for samarbejdet om sikkerhed
og sundhed, og afholder herunder udgifterne ved
arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør tab af
indtægt, udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig
deltagelse i uddannelse, jf. §§ 34 og 36.
Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår
Obligatorisk uddannelse
Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed
• § 34 - Arbejdsgiveren skal sørge for, at
arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i
arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en
obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage, jf. dog § 44, stk.
4.
• § 35 - Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i
arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår
Supplerende uddannelse
Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed
•
•
•
§ 36 - Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og
arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført den
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse efter § 34, supplerende
arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første
funktionsår.
§ 36, Stk. 2 - Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterfølgende
funktionsår i funktionsperioden tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og
arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen supplerende uddannelse
svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne
være påbegyndt inden for samme funktionsår.
§ 37 - Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i
arbejdsmiljøorganisationen har ret til supplerende
arbejdsmiljøuddannelse efter § 36. Udnyttes retten til supplerende
arbejdsmiljøuddannelse ikke i det pågældende funktionsår, bortfalder
den.

similar documents